ВАНРЕДНА СЛУЖБЕНА КОНТРОЛА ОБЈЕКТА ЗА КЛАЊЕ МЕСА ПАПКАРА У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ


Републичка ветеринарска инспекција са централног нивоа, је дана  21. 10. 2016. године извршила вандредну службену контролу објекта за клање меса папкара у Мачванском Прњавору у мачванском Управном  округу . Током службене контроле утврђено је да објекат не испуњава опште услове- зидови, подови, плафони и опрема,затечени оштећении неопрани , што је у супротности  са Правилником  о условима хигијене хране („Службени гласник РС“ бр. 73/10). Уочен је и недостатак опреме која је потребна да би  хигијена  процеса производње хране била у складу са прописима  и да би се у објекту произбводила безбедна храна. Опрема у делу пријема животиња, кланични депо,   није изграђена тј.одржавана на такав начин да би се испоштовала добробит животиња, што је у супротности са Законом о добробити животиња („Службени гласник РС“ бр. 41/09) На основу затеченог стања у објекту републичка ветеринарска инспекција је забранила коришћење опреме, алата, простора и просторија, до отклањања недостатака, за које је издато решење и дати рокови у складу са Законом о ветеринарству („Службени гласник РС“ бр. 91/05 и 30/10).

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И КОНТРОЛА ОДРЖАВАЊА ВАШАРА У РАШКОЈ


Републичка ветеринарска инспекција рашког Управног округа са седиштем у Краљеву је званичним путем добила пријаву од стране грађана у којој је наведено да ће се у периоду од 05.10.до 15.10. 2016 .год.  у домаћинствима који су у насељу Супње Општинe Рашка обављати делатност клања прасића поводом одржавања вашара у  Рашки . Руководилац групе ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета рашког Управног округа , је званичним путем поднела предлог Основном суду у Рашки за наредбу о увиђају у напред наведена домаћинства у складу са чл. 22. став. 4 Закона о инспекцијском надзору а у циљу утврђивања да се ради о нерегистрованим субјектима у складу са чл. 33 истог Закона. Инспекцијски надзор су извршили ветеринарски инспектори из Краљева и Тутина. Инспектори  су на основу наредбе Основног  суду у Рашки ушли у дворишта и након извршених инспекцијских контрола стављено је ван промета као небезбедна храна : укупно 228 кgмеса прасећег и 330 кg прасећег печења. Храна која је искључена из промета  складиштена је  у хладњачи  Т.П.  ,,ИБАР,, Рашка до коначног уништења. У моменту контроле затечено је и  8 прасића која нису била обележена и  стављена  у карантин. У контроли је утврђено да се ради о нерегистрованим субјектима који не поседују решења од МПЗЖС, Управе за ветерину о испуњености општих и посебних услова за обављање делатности клања папкара. Такође су обилажени штандови са храном животињског порекла ( печење, брза храна ) у граду где се одржавао вашар где нису утврђене неусаглашености. У контроли је сачињено 7 записника, донета су 4 решења. Биће упућена обавештења пореској управи и поднесени  захтеви  за покретање прекршајног поступка у складу са чл.57 . став1. Закона о инспекцијском надзору.

УКИНУТЕ ЗАРАЖЕНЕ ЗОНЕ ПРОТИВ НОДУЛАРНОГ ДЕРМАТИТИСА


Управа за ветерину је донела одлуку о укидању заражених и угрожених подручја, односно спровођења ванредних ветеринарско санитарних мера због појаве нодуларног дерматитиса (болести квргаве коже) у Јабланичком, Пиротском, Топличком, Пчињском, Зајечарском и Борском управном округу.Тиме су укинуте и специфичне забране уведене у циљу спречавања ширења, сузбијања и искорењивања ове болести.   У складу са Инструкцијом о поступку доношења решења о престанку мера на зараженим газдинствима, зараженом и угроженом подручју због појаве нодуларног дерматитиса број 323-02-2433/2016-05/7 од 16.08.2016. године, Регионални кризни центри за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Нишу и Зајечару обратили су се Националномкризном центру за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Управи за ветерину,са предлогом за укидање решења којима су је територије одређених општина проглашене зараженим, односно угроженим подручјима од заразне болести нодуларни дерматитис.

Правилник о допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2016. годину


Дана 7. јула 2016. године у Службеном гласнику РС“, број 61/16 објављен је Правилник о допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2016. годину. Комплетан текст Правилника може се преузети овде.

Продужена примена Правилника о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се до 5. октобра 2016. године. Текст Правилника можете преузети овде.

Нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса


Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (“Сл. гласник РС”, бр. 94/2015) који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња


Одлуку о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња ("Сл. гласник РС", бр. 115/14) можете преузети овде.

Почетна ПРАВИЛНИЦИ

Правилници

   

Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља, "Сл. гласник РС", бр. 35/2016

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2016. годину, "Сл. гласник РС", бр. 25/2016

Правилник o квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса, "Сл. гласник РС", бр. 94/15

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о документацији и начину увоза лекова који се употребљавају у ветеринарској медицини који немају дозволу за лек, као и о условима, начину и поступку увоза медицинских средстава која нису уписана у регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, "Сл. гласник РС", бр. 86/15

Правилник о измени и допуни правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице, "Сл. гласник РС", бр. 15/15

Правилник о начину обележавања и регистрације говеда, као и о службеној контроли обележавања и регистрације говеда, "Сл. гласник РС", бр. 102/14

Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину, "Сл. гласник РС", бр. 52/2014

Правилник о ветеринарско - санитарним условима објеката за промет животиња, "Сл. гласник РС", бр. 105/13

Правилник о начину обележавања и регистрације паса и мачака, "Сл. гласник РС", бр. 23/12

Прилог 1 - Нови пасош за кућне љубимце

Правилник о утврђивању програма мера здравствене заштите животиња за 2012. годину, "Сл. гласник РС", бр. 21/12

Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње, "Сл. гласник РС", бр. 19/12

Правилник о условима које морају да испуњавају одгајивачнице за животиње, "Сл. гласник РС", бр. 14/12

Правилник о начину и поступку пријављивања пошиљке за преглед, поступку и мерама за поступање са пошиљком којој је забрањен увоз, "Сл. гласник РС", бр. 9/12

Правилник о изменама правилника о начину обележавања и регистрације оваца и коза, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације оваца и коза, "Сл. гласник РС", бр. 57/11

Правилник о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице, "Сл. гласник РС", бр. 31/11

Правилник o садржини овлашћења за превоз животиња, као и о елементима за одређивање дужег и краћег превоза животиња, "Сл. гласник РС", бр. 28/11

Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране животињског порекла, "Сл. гласник РС", бр. 25/11

Правилник o условима за некомерцијално кретање  кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке, "Сл. гласник РС", бр. 11/11

Правилник о начину обележавања и регистрације оваца и коза, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације оваца и коза, "Сл. гласник РС", бр. 6/11

Правилник о условима у погледу објеката, опреме, средстава за рад и стручног кадра које мора да испуњава центар за складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање, "Сл. гласник РС", бр. 6/11

Правилник о начину и поступку спровођења службене контроле хране животињског порекла и начину вршења службене контроле животиња пре и после њиховог клања, "Сл. гласник РС", бр. 99/10

Правилник о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести, "Сл. гласник РС", бр. 96/10

Правилник о начину обележавања и регистрације свиња, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације свиња, "Сл. гласник РС", бр. 94/10

Правилник о ближим условима које морају да испуњавају места за утовар, претовар и истовар животиња, места за одмор и контролне станице, "Сл. гласник РС", бр. 92/10

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране за животиње, "Сл. гласник РС", бр. 78/10

Правилник о изменама и допунама правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела, "Сл. гласник РС", бр. 76/10

Правилник о начину и поступку издавања међународних ветеринарских потврда (сертификата) за пошиљке животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредне производе животињског порекла и пратећих предмета, као и евиденције о издатим сертификатима, "Сл. гласник РС", бр. 76/10

Правилник o условима које треба да испуњава зоолошки врт, односно мини зоолошки врт и елементима за одређивање мини зоолошког врта, "Сл. гласник РС", бр. 75/10

Правилник о условима хигијене хране, "Сл. гласник РС", бр. 73/10
Правилник о програму обуке о добробити животиња приликом њиховог превоза, као и садржини и начину вођења регистра превозника животиња, "Сл. гласник РС", бр. 73/10

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета, "Сл. гласник РС", бр. 72/10

Правилник о начину обележавања и регистрације копитара, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације копитара, "Сл. гласник РС", бр. 72/10

Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета, "Сл. гласник РС", бр. 72/10

Правилник о садржини и изгледу обрасца као и начину издавања заједничког ветеринарског улазног документа, "Сл. гласник РС", бр. 70/10

Правилник о изменама и допунама правилника о квалитету производа од млека и стартер култура, "Сл. гласник РС", бр. 69/10

Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим о посебним условима за хигијену хране које морају да испуњавају објекти за промет одстрељене дивљачи, као и начину вршења службене контроле одстрељене дивљачи, "Сл. гласник РС", бр. 68/10

Правилник о начину држања паса који могу представљати опасност за околину, "Сл. гласник РС", бр. 65/10

Правилник о врстама пошиљака које подлежу ветеринарско - санитарној контроли и о начину обављања ветеринарскo-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима, "Сл. гласник РС", бр. 56/10

Правилник о начину обележавања пчелињих друштава и регистрацији пчелињака, "Сл. гласник РС", бр. 54/10

Правилник о храни за животиње са посебним потребама, "Сл. гласник РС", бр. 53/10

Правилник о условима у погледу објеката, опреме, средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава лабораторија, "Сл. гласник РС", бр. 45/10

Правилник о условима за упис у регистар за огледе на животињама и садржини и начину вођења тог регистра, програму обуке о добробити огледних животиња, обрасцу захтева за одобрење спровођења огледа на животињама, начину неге, поступања и лишавања живота огледних животиња, као и о садржини и начину вођења евиденције о држању, репродукцији, промету, односно спровођењу огледа на животињама, "Сл. гласник РС", бр. 39/10

Правилник о програму обуке о добробити животиња прилоком њиховог превоза, као и садржини и начину вођења регистра превозника животиња, "Сл. гласник РС", бр. 38/10

Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура, "Сл. гласник РС", бр. 33/10

Правилник о мерама за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести афричке куге свиња, "Сл. гласник РС", бр. 32/10

Правилник о садржини и начину вођења централног регистра објеката, "Сл. гласник РС", бр. 20/10

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести слинавке и шапа, "Сл. гласник РС", бр. 15/10

Правилник o условима и средствима за лишавање животиња живота, начину поступања са животињама непосредно пре клања, начину омамљивања и искрварења животиња, условима и начину клања животиња без претходног омамљивања, као и програму обуке о добробити животиња током клања, "Сл. гласник РС", бр. 14/10

Правилник о условима у погледу превозних средстава у којима се превозе животиње, "Сл. гласник РС", бр. 14/10

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне везикуларне болести свиња, као и начину њиховог спровођења, "Сл. гласник РС", бр. 10/10

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести авијарна инфлуенца, као и начину њиховог спровођења, "Сл. гласник РС", бр. 7/10

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела, "Сл. гласник РС", бр. 7/10

Правилник о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којимасе држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама, "Сл. гласник РС", бр. 6/10

Правилник о условима за деларисање, означавање и рекламирање хране за животиње, "Сл. гласник РС", бр. 4/10

Правилник о квалитету хране за животиње, "Сл. гласник РС", бр. 4/10

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења, "Сл. гласник РС", бр. 102/09

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести атипична куга живине, "Сл. гласник РС", бр. 95/09

Правилник о утврђивању програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње, "Сл. гласник РС", бр. 91/09

Правилник о измени и допуни правилника о обрасцу и садржини легитимације ветеринарског инспектора и граничног ветеринарског инспектора, изгледу знака и службеног одела граничног ветеринарског инспектора и начину вођења евиденције о издатим легитимацијама, "Сл. гласник РС", бр. 85/09

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести беснило и начину њиховог спровођења, "Сл. гласник РС", бр. 78/09

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести бруцелозе говеда, начин њиховог спровођења, као и начин утврђивања статуса газдинства слободног од бруцелозе говеда, "Сл. гласник РС", бр. 55/09

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести ензоотске леукозе говеда, начину њиховог спровођења, као и начину утврђивања статуса газдинства слободног од ензоотске леукозе говеда, "Сл. гласник РС", бр. 51/09

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести туберкулозе говеда, начину њиховог спровођења, као и начину утврђивања статуса газдинства слободног од туберкулозе говеда, "Сл. гласник РС", бр. 51/09

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести плавог језика, као и начину њиховог спровођења, "Сл. гласник РС", бр. 18/09

Правилник о садржини и начину вођења регистра објеката за држање животиња, "Сл. гласник РС", бр. 17/09

Исправка Правилника о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања лека и о садржају упутства за пацијента - корисника, "Сл. гласник РС", бр. 31/08

Правилник о условима за промет на велико лекова и медицинских средстава, "Сл. гласник РС", бр. 27/08

Правилник о условима за производњу лекова, "Сл. гласник РС", бр. 27/08

Правилник о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања лека и о садржају упутства за пацијента - корисника, "Сл. гласник РС", бр. 27/08

Правилник о клиничком испитивању лекова који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини, "Сл. гласник РС", бр. 24/08

Правилник о обрасцу и садржини легитимације ветеринарског инспектора и граничног ветеринарског инспектора, изгледу знака и службеног одела граничног ветеринарског инспектора и начину вођења евиденције о издатим легитимацијама, "Сл. гласник РС", бр. 14/08

Правилник о садржини и начину вођења регистра правних лица за обављање ветеринарске делатности и регистра предузетника који обављају послове ветеринарске делатности, "Сл. гласник РС", бр. 11/08

Правилник о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и о условима у погледу стручног кадра које мора да испуњава центар за репродукцију животиња и вештачко осемењивање, "Сл. гласник РС", бр. 8/08

Правилник о условима у погледу објеката, опреме, средстава за рад и стручног кадра које мора да испуњава ветеринарска апотека, "Сл. гласник РС", бр. 107/07

Правилник о облику и садржини жига, односно потврде о безбедности дивљачи за исхрану људи, као и о начину и поступку обележавања хране животињског порекла, "Сл. гласник РС", бр. 44/07

Правилник о поступку и условима за добијање дозволе за стављање медицинског средства у промет, "Сл. гласник РС", бр. 102/06

Правилник о начину и условима оглашавања лека и медицинског средства, "Сл. гласник РС", бр. 99/06

Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића, "Сл. гласник РС", бр. 81/06

Правилник о листи нарочито опасних заразних болести животиња и листи заразних болести животиња које се обавезно пријављују, као и о начину њихове пријаве и одјаве, "Сл. гласник РС", бр. 49/06

Правилник о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске делатности, "Сл. гласник РС", бр. 42/06

Правилник о поступку и условима за добијање дозволе за стављање лека у промет, "Сл. гласник РС", бр. 93/05

Правилник о садржају дозволе за стављање лека у промет, "Сл. гласник РС", бр. 93/05

Правилник о начину спровођења мера за сузбијање и искорењивање бруцелозе говеда, оваца, коза, свиња и паса, "Сл. гласник РС", бр. 36/05

Правилник о начину вршења ветеринарско-санитарног прегледа и контроле животиња пре клања и производа животињског порекла, "Сл. лист СЦГ", бр. 10/03

Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе, "Сл. лист СРЈ", бр. 6/03

Правилник о врстама пошиљака производа животињског порекла за које није потребно решење о ветеринарско санитарним условима које те пошиљке морају испуњавати приликом увоза и провоза, "Сл. лист СРЈ", бр. 2/96

Правилник о мерама за сузбијање трихинелозе животиња, "Сл. лист СРЈ", бр. 20/95

Правилник о начину утовара, претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, условима које мора испуњавати превозно средство, хигијенско-техничким условима које мора испуњавати пошиљка и обрасцу уверења о здравственом стању пошиљке, "Сл. лист СФРЈ", бр. 69/90

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање инфективног бовиног ринотрахеитиса и инфективног пустуларног вулвовагинитиса, "Сл. лист СФРЈ", бр. 63/89

Правилник о обрасцу уверења о здравственом стању животиња, "Сл. лист СФРЈ", бр. 39/88

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање инфективне анемије коња, "Сл. лист СФРЈ", бр. 39/88

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање бедренице код животиња, "Сл. лист СФРЈ", бр. 39/88

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање лептоспирозе животиња, "Сл. лист СФРЈ", бр. 6/88

Правилник о условима и трајању карантина за увезене животиње, "Сл. лист СФРЈ", бр. 6/88

 

Avijarna influenca

Nodularni dermatitis

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional