Уредба о класификацији и поступку унапређења објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла и добијених производа(„Службени гласник РС“, број: 24 од 19. марта 2021. године)
Уредба о националном програму за контролу резистенције бактерија на антибиотике,“Сл. гласник РС“, бр. 8/19
Уредба о категоризацији и поступку унапређења објеката у којима се послује храном животињског порекла, „Сл. гласник РС“, бр. 102/18
Уредба о висини накнаде за издавање и продужавање уверења о здравственом стању животиња, „Сл. гласник РС“, бр. 113/13