Директива о начину рада и поступања ветеринарских инспектора током службене контроле лабораторија за преглед меса на присуство трихинела у објектима за клање животиња ветеринарским станицама и амбулантама
Директива о начину и поступцима вођења евиденције о издатим међународним ветеринарским потврдама
Директива о начину и поступцима најаве извозних пошиљки и прегледу пошиљки живих животиња хране животињског и мешовитог порекла хране за животиње и споредних производа животињског порекла из земаља потписница „Open Balkan“ споразума
Директива о начину коришћења електронске поште у службене сврхе
Директива за хитно и принудно клање на газдинству
Директива за планирање службених контрола
Директива о поступку узорковања пошиљки из увоза које из технички разлога није могуће узорковати на одређеним граничним прелазима
Дирекитва за контролу објекта за производњу свињског меса-ЕАЕU(прилози)
Директива о организацији радног процеса Управе за ветерину након укидања ванредног стања
Директива о начину спровођења службене контроле објеката за производњу хране животињског порекла у поступку одобравања за извоз на тржиште Европске уније, као и о начину пoступaњa приликом суспензије и повлачења са Листе објеката Трећих земаља („не-ЕУ земаља“) одобрених за извоз у ЕУ
Прилог 1 – Форма за пријаву објекта
Прилог 2 – ЕУ контролне листе
Директива о ближем уређивању поступања запослених у Управи за ветерину за време ванредног стања које се односи на издавање решења за увоз
Директива о ближем уређивању поступања запослених у Управи за Ветерину за време ванредног стања
Директива којом се одређује начин рада и поступања државних службеника а у вези са Наредбом о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања зарaзне болести афричке куге свиња у Републику Србију („Службени гласник РС“, број 6/2019)
Директива о поступању приликом примене нарадбе о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењавања заразне болести Афричке куге свиња(PESTIS SUUM AFRICANA) у Ребулику Србију(„Службени гласник РС“ број 6/2019,58/2019)
Директива о поступању приликом спровођења мониторинга говеда на спонгиоформне енцефалопатије говеда – БСЕ
Директива о начину узимања и упућивања узoрка потребног за лабораторијско испитивање на присуство трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија (ТCE)
Упут за лабораторијско испитивање на пристуство трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија (ТCE)
Директива о начину и поступцима наручивања, штампе и дистрибуције међународних ветеринарских потврда
Унапређење објеката – централна радна група
Унапређење објеката – посебни инспекцијски тимови
Директива о начину и поступку преношења овлашћења за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције ветеринарско санитарног прегледа животиња одређених за клање меса и производа животињског порекла пре стављања у промет
Поступци приликом извоза говеда
Директива о начину и поступцима праћења кретања говеда
Директива којом се одређује  начин рада у поступку уписа у регистар превозника животинја ,одобравања друмског превозног средства за дуже и краће превозе и издавања овлашћења превозника
Директива H1N1/2009
Директива о пријави/одјави заразних болести са обрасцима