Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела(„Службени гласник РС“број 37 од 26.4.2024.године)
Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2024.годину(„Службени гласник РС“број 34 од 19.4.2024.године)
Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2024. годину(„Службени гласник РС“број 33 од 18.4.2024.године)
Правилник о општим и посебним условима хигијене хране и микробиолошким критеријумима за храну(„Службени гласник РС“број 30 од 5.4.2024.године)
Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2024. годину(„Службени гласник РС“број 26 од 29.3.2024.године)
Правилник о условима за стављање животиња у промет, начину прегледа пошиљке животиња пре утовара, обрасцу уверења о здравственом стању животиња, обрасцу потврде о здравственом стању пошиљке животиња у промету, садржини и начину вођења евиденције о издатим уверењима и потврдама(„Службени гласник РС“број 18 од 8.3.2024.године)
Правилник о минималним техничким условима за трговину на откупним местима(„Службени гласник РС“број 9 од 5.2.2024.године)
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице(„Службени гласник РС“број 118 од 28.12.2023.године)
Правилник о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову(„Службени гласник РС“број 115 од 22.12.2023.године)
Правилник о измени Правилника о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит(„Службени гласник РС“број 115 од 22.12.2023.године)
Правилник о измени Правилника о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама(„Службени гласник РС“број 115 од 22.12.2023.године)
Правилник o утврђивању Програма мониторинга безбедности хране
животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2023.
годину(„Службени гласник РС“број 87 од 13.10.2023.године)
Правилник o измени Правилника о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2023. годину(„Службени гласник РС“број 87 од 13.10.2023.године)
Правилник o измени Правилника о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2023. годину(„Службени гласник РС“број 87 од 13.10.2023.године)
Правилник o изменама и допунaмa Правилника о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране животињског порекла(„Службени гласник РС“број 86 од 11.10.2023.године)
Правилник о допунама Правилника о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање
Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања ветеринарскo-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима
Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2022.годину
Правилник о начину вршења службене контроле животиња пре и после њиховог клања на присуство трихинеле у месу
Правилник о декларисању означавању и рекламирању хране
Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2022. годину
Правилник о допунама Правилника о декларисању означавању и рекламирању хране
Правилник о престанку важења Правилника о допунама Правилника о декларисању означавању и рекламирању хране
Правилинк о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања ветеринарскo-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима
Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2021.годину
Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2021.годину
Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2021.годину
Правилник о квалитету за производе рибарства, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе
Правилник о измени правилника о условима које морају да испуњавају одгајивачнице за животиње
Правилник о утврђивању Програма мера здраствене заштите животиња за 2021.Годину,(„Службени гласник РС“број 36 од 09.04.2021.Године)
Правилник о допуни правилника о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит
Правилник о ближем уређивању поступка набавке
Правилник о измени Правилника о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама („Службени гласник“, број 151, од 18. 12. 2020.године)
Правилник о допунама Правилника о декларисању,означавању и рекламирању хране(„Службени гласник РС“, број 118/2020 од 25. септембра 2020. године)
Правилник о измени Правилника о утврђивању Програма мера здраствене заштите животиња за 2020.годину („Службени гласник РС“, број 118/2020 од 25. септембра 2020. године)
Правилник о начину обележавања и регистрације свиња као и о службеној контроли обележавања и регистрације свиња („Службени гласник РС“, број 115/2020 од 11. септембра 2020. године)
Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекала за 2020. годину („Службени гласник РС“, број 102/2020 од 24. јула 2020. године)
Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2020. годину („Службени гласник РС“, број 102/2020 од 24. јула 2020. године)
Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и храну за животиње која се увози за 2020. годину („Службени гласник РС“, број 102/2020 од 24. јула 2020. године)
Правилник о утврђивању програма мера здраствене заштите животиња за 2020.Годину,(„Службени гласник РС“, бр.25 од 12.03.2020)
Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења, („Службени гласник РС“, бр.87/2019)
Правилник о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019. годину, („Службени гласник РС“, бр.87/2019)
Правилник о квалитету јаја – консолидована верзија,(„Службени гласник РС“,бр.7/2019,35/2019,78/2019)
Правилник о максималним концентрацијама одређених контаминената у храни,Сл.Гласник РС,бр.81/19
Прилог 1 – Максималне концентрације контаминената у храни
Прилог 2 – Нивои референтних вредности присуства акриламида у храни
Правилник о изменама Правилника о квалитету јаја„Службени гласник РС“, број 78 од 01. 11. 2019. године 04.11.2019
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке „Службени гласник РС“, број 110-00-00249/1/2015-05,објављен 08. 2019. године 02.10.2019
Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране животињског порекла „Службени гласник РС“, број 59/2019, објављен 23. 08. 2019. године
Правилник о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019. годину („Службени гласник РС“, број: 54/2019 од 26. 07. 2019.)
Правилник о изменама Правилника о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести („Службени гласник РС“, број: 54/2019 од 26. 07. 2019. )
Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса („Службени гласник РС“, број: 50 од 12. 07. 2019. године)
Правилник о утврђивању програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2019.Годину(„Службени гласник РС“,број: 46/2019 објављен 26. јуна 2019. године)
Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит („Службени гласник РС“,  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године)
Правилник о утврђивање Програм мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2019.Годин у(„Службени гласник РС“  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године)
Правилник о измени правилника о квалитету јаја „Службени гласник РС“, број 35/2019
Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2019. годину „Службени гласник РС“, број 35/2019
Правилник о подели надлежности безбедности хране и хране за животиње и листи мешовите хране „Сл. гласник РС“, бр. 29/2019 „
Евиденција јата – формулар за прикупљање података
Правилник о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке, „Сл. гласник РС“, бр. 20/2019 „
Правилник о утврђивању програма мера здраствене заштите животиња за 2019.годину „Сл. гласник РС“, бр. 12/2019 „
Правилник о регистрацији,одобравању објеката за сакупљање,прераду и уништавање споредних производа животињског порекла „Сл. гласник РС“, бр. 12/19
Правилник о квалитету јаја, „Сл. гласник РС“, бр. 7/19
Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области ветеринарске инспекције („Службени гласник РС”, број 99/18)
Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2018.годину („Службени гласник РС”, број 98/18)
Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља („Службени гласник РС”, број 90/18)
Правилник о карантину увезене животиње („Службени гласник РС”, број 74/18)
Правилник о измени и допуни Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета („Службени гласник РС”, број 62/18)
Правилник о измени Правилника о утврђивању мера за рано откривање,
дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела. Објављен у „Службеном гласнику РС“, број 46/2018 од 1. јуна 2018. године
Правилник о утврђивању мера за рано откривање,дијагностику,спречавање ширења,сузбијања и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповим самонела. Објављен у „Службеном гласнику РС“, број 36/2018 од 10. маја 2018. године
Правилник о општим и посебним условима за хигијену хране за животиње објављен у „Службеном гласнику РС“, број 23/2018 од 23. марта 2018. године

Правилник о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске делатности објављен у „Службеном гласнику РС“, број 23/2018 од 23. марта 2018. године

Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и за промет хране за животиње објављен у „Службеном гласнику РС“, број 23/2018 од 23. марта 2018. године
Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2018.годину, „Сл. гласник РС“, бр. 20/2018
Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2018.годину, „Сл. гласник РС“, бр. 19/2018
Правилник о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла, „Сл. гласник РС“, бр. 111/2017
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину, „Сл. гласник РС“, бр. 104/2017
Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља, „Сл. гласник РС“, бр. 81/17
Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2017. годину, „Сл. гласник РС“, бр. 79/17
Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза, „Сл. гласник РС“, бр. 76/17
Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза – Образац 1
Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза – Образац 2
Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза – Образац 3
Правилник о утврђивању програма мониторинга безбедности хране за животиње, „Сл. гласник РС“, бр. 61/17
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице („Службени гласник РС”, број 61/17)
Правилник о измени Правилника о квалитету хране за животиње, „Сл. гласник РС“, бр. 54/2017
Правилник о обрасцу и садржини рецепта за ветеринарске лекове, као и начину издавања и прописивања ветеринарских лекова, „Сл. гласник РС“, бр. 48/2017
Правилник о утврђивању програма мера здраствене заштите животиња за 2017.Годину „Сл. гласник РС“, бр. 43/2017 „
Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња, „Сл. гласник РС“, бр. 36/2017
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране, „Сл. гласник РС“, бр. 19/2017
Правилник о условима за промет на велико лекова и медицинских средстава, подацима који се уписују у Регистар издатих дозвола за промет на велико лекова и медицинских средстава, као и начину уписа, „Сл. гласник РС“, бр. 17/17
Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља, „Сл. гласник РС“, бр. 35/2016
Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2016. годину, „Сл. гласник РС“, бр. 25/2016
Правилник о упису медицинског средства за употребу у ветеринарској медицини у Регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, о обележавању и садржају упутства за употребу, вигиланци, као и оглашавању медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, „Сл. гласник РС“, бр. 94/15
Правилник o квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса, „Сл. гласник РС“, бр. 94/15
Правилник o документацији и начину увоза лекова који се употребљавају у ветеринарској медицини који немају дозволу за лек, као и о условима, начину и поступку увоза мединских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, „Сл. гласник РС“, бр. 86/15
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, „Сл. гласник РС“, бр. 10/15
Правилник о документацији и начину увоза лекова који се употребљавају у ветеринарској медицини који немају дозволу за лек, као и о условима, начину и поступку увоза медицинских средстава која нису уписана у регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, „Сл. гласник РС“, бр. 86/15
Правилник о измени и допуни правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице, „Сл. гласник РС“, бр. 15/15
Правилник о начину обележавања и регистрације говеда, као и о службеној контроли обележавања и регистрације говеда, „Сл. гласник РС“, бр. 102/14
Правилник о подацима који се уписују у Регистар издатих дозвола за промет ветеринарских лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини на велико, као и начину уписа, „Сл. гласник РС“, бр. 71/14
Правилник о садржају обрасца дозволе за производњу ветеринарског лека и о Регистру издатих дозвола за производњу ветеринарских лекова, „Сл. гласник РС“, бр. 71/14
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке, „Сл. гласник РС“, бр. 60/14
Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину, „Сл. гласник РС“, бр. 52/14
Правилнико условима које мора да испуњава овлашћени обележивач, као и програму стручног оспособљавања одгајивача за обележавање домаћих животиња, „Сл. гласник РС“, бр. 44/14
Правилник о ветеринарско – санитарним условима објеката за промет животиња, „Сл. гласник РС“, бр. 105/13
Правилник о условима за производњу лекова, садржају обрасца дозволе за производњу лека и Регистру издатих дозвола за производњу лекова, „Сл. гласник РС“, бр. 91/13
Правилник о начину контроле квалитета лекова и медицинских средстава, „Сл. гласник РС“, бр. 63/13
Правилник о условима за производњу, начину и поступку за декларисање, стављање у промет и начину употребе медициниране хране за животиње, „Сл. гласник РС“, бр. 46/13
Правилник о садржају обрасца сертификата о примени смерница добре произвођачке праксе за лекове који се употребљавају у ветеринарској медицини, „Сл. гласник РС“, бр. 34/12
Правилник о условима, садржају документације и начину одобрења измене ии допуне дозволе за стављање лека у промет, „Сл. гласник РС“, бр. 30/12
Правилник о садржају дозволе за стављање лека у промет, „Сл. гласник РС“, бр. 30/12
Правилник о садржају захтева и документације, као и начину добијања дозволе за стављање лека у промет, „Сл. гласник РС“, бр. 30/12
Правилник о начину обележавања и регистрације паса и мачака, „Сл. гласник РС“, бр. 23/12
Прилог 1 – Нови пасош за кућне љубимце
Правилник о утврђивању програма мера здравствене заштите животиња за 2012. годину, „Сл. гласник РС“, бр. 21/12
Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње, „Сл. гласник РС“, бр. 19/12
Правилник о условима које морају да испуњавају одгајивачнице за животиње, „Сл. гласник РС“, бр. 14/12
Правилник о условима за промет на мало медицинских средстава у специјализованим продавницама, „Сл. гласник РС“, бр. 10/12
Правилник о условима за производњу медицинских средстава, „Сл. гласник РС“, бр. 10/12
Правилник о начину и поступку пријављивања пошиљке за преглед, поступку и мерама за поступање са пошиљком којој је забрањен увоз, „Сл. гласник РС“, бр. 9/12
Правилник о изменама правилника о начину обележавања и регистрације оваца и коза, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације оваца и коза, „Сл. гласник РС“, бр. 57/11
Правилник о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања лека, додатном обележавању, као и садржају упутства за лек, „Сл. гласник РС“, бр. 41/11
Правилник о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице, „Сл. гласник РС“, бр. 31/11
Правилник o садржини овлашћења за превоз животиња, као и о елементима за одређивање дужег и краћег превоза животиња, „Сл. гласник РС“, бр. 28/11
Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране животињског порекла, „Сл. гласник РС“, бр. 25/11
Правилник o условима за некомерцијално кретање  кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке, „Сл. гласник РС“, бр. 11/11
Правилник о начину обележавања и регистрације оваца и коза, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације оваца и коза, „Сл. гласник РС“, бр. 6/11
Правилник о условима у погледу објеката, опреме, средстава за рад и стручног кадра које мора да испуњава центар за складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање, „Сл. гласник РС“, бр. 6/11
Правилник о начину и поступку спровођења службене контроле хране животињског порекла и начину вршења службене контроле животиња пре и после њиховог клања, „Сл. гласник РС“, бр. 99/10
Правилник о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести, „Сл. гласник РС“, бр. 96/10
Правилник о начину обележавања и регистрације свиња, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације свиња, „Сл. гласник РС“, бр. 94/10
Правилник о условима у погледу објектa,опреме и средстaва за рад,као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање“Службени гласник РС,“бр.8,93 од 8.децембра 2010
Правилник о ближим условима које морају да испуњавају места за утовар, претовар и истовар животиња, места за одмор и контролне станице, „Сл. гласник РС“, бр. 92/10
Правилник о начину оглашавања лека, односно медицинског средства, „Сл. гласник РС“, бр. 79/10
Правилник о општим и посебним условима хигијене хране за животиње, „Сл. гласник РС“, бр. 78/10
Правилник о изменама и допунама правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела, „Сл. гласник РС“, бр. 76/10
Правилник о начину и поступку издавања међународних ветеринарских потврда (сертификата) за пошиљке животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредне производе животињског порекла и пратећих предмета, као и евиденције о издатим сертификатима, „Сл. гласник РС“, бр. 76/10
Правилник o условима које треба да испуњава зоолошки врт, односно мини зоолошки врт и елементима за одређивање мини зоолошког врта, „Сл. гласник РС“, бр. 75/10
Правилник о условима хигијене хране, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10
Правилник о програму обуке о добробити животиња приликом њиховог превоза, као и садржини и начину вођења регистра превозника животиња, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10
Правилник о условима и начину гајења и селидбе пчела, садржини уверења о транспорту, као и о условима за издавање сагласности да пчелари из других земаља могу користити пчелињу пашу на територији Републике Србије, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10
Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета, „Сл. гласник РС“, бр. 72/10
Правилник о начину обележавања и регистрације копитара, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације копитара, „Сл. гласник РС“, бр. 72/10
Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета, „Сл. гласник РС“, бр. 72/10
Правилник о садржини и изгледу обрасца као и начину издавања заједничког ветеринарског улазног документа, „Сл. гласник РС“, бр. 70/10
Правилник о изменама и допунама правилника о квалитету производа од млека и стартер култура, „Сл. гласник РС“, бр. 69/10
Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим о посебним условима за хигијену хране које морају да испуњавају објекти за промет одстрељене дивљачи, као и начину вршења службене контроле одстрељене дивљачи, „Сл. гласник РС“, бр. 68/10
Правилник о начину држања паса који могу представљати опасност за околину, „Сл. гласник РС“, бр. 65/10
Правилник о врстама пошиљака које подлежу ветеринарско – санитарној контроли и о начину обављања ветеринарскo-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима, „Сл. гласник РС“, бр. 56/10
Правилник о начину обележавања пчелињих друштава и регистрацији пчелињака, „Сл. гласник РС“, бр. 54/10
Правилник о храни за животиње са посебним потребама, „Сл. гласник РС“, бр. 53/10
Правилник о условима у погледу објеката, опреме, средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава лабораторија, „Сл. гласник РС“, бр. 45/10
Правилник о условима за упис у регистар за огледе на животињама и садржини и начину вођења тог регистра, програму обуке о добробити огледних животиња, обрасцу захтева за одобрење спровођења огледа на животињама, начину неге, поступања и лишавања живота огледних животиња, као и о садржини и начину вођења евиденције о држању, репродукцији, промету, односно спровођењу огледа на животињама, „Сл. гласник РС“, бр. 39/10
Правилник о програму обуке о добробити животиња прилоком њиховог превоза, као и садржини и начину вођења регистра превозника животиња, „Сл. гласник РС“, бр. 38/10
Правилник о условима у погледу објеката, просторија, опреме и уређаја које морају да испуњавају ветеринарско-специјалистички завод и ветеринарски институт, „Сл. гласник РС“, бр. 38/10
Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура, „Сл. гласник РС“, бр. 33/10
Правилник о мерама за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести афричке куге свиња, „Сл. гласник РС“, бр. 32/10
Правилник о хигијенско-техничким и радним условима које морају да испуњавају гранични прелази на којима постоји организована ветеринарско-санитарна контрола, „Сл. гласник РС“, бр. 30/10
Правилник о садржини и начину вођења централног регистра објеката, „Сл. гласник РС“, бр. 20/10
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести слинавке и шапа, „Сл. гласник РС“, бр. 15/10
Правилник o условима и средствима за лишавање животиња живота, начину поступања са животињама непосредно пре клања, начину омамљивања и искрварења животиња, условима и начину клања животиња без претходног омамљивања, као и програму обуке о добробити животиња током клања, „Сл. гласник РС“, бр. 14/10
Правилник о условима у погледу превозних средстава у којима се превозе животиње, „Сл. гласник РС“, бр. 14/10
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне везикуларне болести свиња, као и начину њиховог спровођења, „Сл. гласник РС“, бр. 10/10
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести авијарна инфлуенца, као и начину њиховог спровођења, „Сл. гласник РС“, бр. 7/10
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела, „Сл. гласник РС“, бр. 7/10
Правилник о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којимасе држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама, „Сл. гласник РС“, бр. 6/10
Правилник о условима за деларисање, означавање и рекламирање хране за животиње, „Сл. гласник РС“, бр. 4/10
Правилник о квалитету хране за животиње, „Сл. гласник РС“, бр. 4/10
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења, „Сл. гласник РС“, бр. 102/09
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести атипична куга живине, „Сл. гласник РС“, бр. 95/09
Правилник о условима у погледу објеката, опреме, средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава ветеринарска апотека, „Сл. гласник РС“, бр. 91/09
Правилник о утврђивању програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње, „Сл. гласник РС“, бр. 91/09
Правилник о измени и допуни правилника о обрасцу и садржини легитимације ветеринарског инспектора и граничног ветеринарског инспектора, изгледу знака и службеног одела граничног ветеринарског инспектора и начину вођења евиденције о издатим легитимацијама, „Сл. гласник РС“, бр. 85/09
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести беснило и начину њиховог спровођења, „Сл. гласник РС“, бр. 78/09
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести бруцелозе говеда, начин њиховог спровођења, као и начин утврђивања статуса газдинства слободног од бруцелозе говеда, „Сл. гласник РС“, бр. 55/09
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести ензоотске леукозе говеда, начину њиховог спровођења, као и начину утврђивања статуса газдинства слободног од ензоотске леукозе говеда, „Сл. гласник РС“, бр. 51/09
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести туберкулозе говеда, начину њиховог спровођења, као и начину утврђивања статуса газдинства слободног од туберкулозе говеда, „Сл. гласник РС“, бр. 51/09
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести плавог језика, као и начину њиховог спровођења, „Сл. гласник РС“, бр. 18/09
Правилник о садржини и начину вођења регистра објеката за држање животиња, „Сл. гласник РС“, бр. 17/09
Исправка Правилника о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања лека и о садржају упутства за пацијента – корисника, „Сл. гласник РС“, бр. 31/08
Смернице Добре клиничке праксе у клиничком испитивању, „Сл. гласник РС“, бр. 28/08
Правилник о условима за промет на велико лекова и медицинских средстава, „Сл. гласник РС“, бр. 27/08
Правилник о условима за производњу лекова, „Сл. гласник РС“, бр. 27/08
Правилник о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања лека и о садржају упутства за пацијента – корисника, „Сл. гласник РС“, бр. 27/08
Правилник о клиничком испитивању лекова који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини, „Сл. гласник РС“, бр. 24/08
Правилник о обрасцу и садржини легитимације ветеринарског инспектора и граничног ветеринарског инспектора, изгледу знака и службеног одела граничног ветеринарског инспектора и начину вођења евиденције о издатим легитимацијама, „Сл. гласник РС“, бр. 14/08
Правилник о садржини и начину вођења регистра правних лица за обављање ветеринарске делатности и регистра предузетника који обављају послове ветеринарске делатности, „Сл. гласник РС“, бр. 11/08
Правилник о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и о условима у погледу стручног кадра које мора да испуњава центар за репродукцију животиња и вештачко осемењивање, „Сл. гласник РС“, бр. 8/08
Правилник о облику и садржини жига, односно потврде о безбедности дивљачи за исхрану људи, као и о начину и поступку обележавања хране животињског порекла, „Сл. гласник РС“, бр. 44/07
Правилник о поступку и условима за добијање дозволе за стављање медицинског средства у промет, „Сл. гласник РС“, бр. 102/06
Правилник о начину и условима оглашавања лека и медицинског средства, „Сл. гласник РС“, бр. 99/06
Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића, „Сл. гласник РС“, бр. 81/06
Правилник о листи нарочито опасних заразних болести животиња и листи заразних болести животиња које се обавезно пријављују, као и о начину њихове пријаве и одјаве, „Сл. гласник РС“, бр. 49/06
Правилник о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске делатности, „Сл. гласник РС“, бр. 42/06
Правилник о поступку и условима за добијање дозволе за стављање лека у промет, „Сл. гласник РС“, бр. 93/05
Правилник о садржају дозволе за стављање лека у промет, „Сл. гласник РС“, бр. 93/05
Правилник о начину спровођења мера за сузбијање и искорењивање бруцелозе говеда, оваца, коза, свиња и паса, „Сл. гласник РС“, бр. 36/05
Правилник о начину вршења ветеринарско-санитарног прегледа и контроле животиња пре клања и производа животињског порекла, „Сл. лист СЦГ“, бр. 10/03
Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе, „Сл. лист СРЈ“, бр. 6/03
Правилник о врстама пошиљака производа животињског порекла за које није потребно решење о ветеринарско санитарним условима које те пошиљке морају испуњавати приликом увоза и провоза, „Сл. лист СРЈ“, бр. 2/96
Правилник о мерама за сузбијање трихинелозе животиња, „Сл. лист СРЈ“, бр. 20/95
Правилник о начину утовара, претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, условима које мора испуњавати превозно средство, хигијенско-техничким условима које мора испуњавати пошиљка и обрасцу уверења о здравственом стању пошиљке, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 69/90
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање инфективног бовиног ринотрахеитиса и инфективног пустуларног вулвовагинитиса, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 63/89
Правилник о начину дезинфекције превозних средстава којима се превозе пошиљке животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 22/89
Правилник о обрасцу уверења о здравственом стању животиња, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 39/88
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање инфективне анемије коња, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 39/88
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање бедренице код животиња, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 39/88
Правилник о условима које морају да испуњавају организације удруженог рада за вршење дезинфекције, дезинсекције и деритизације, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 22/88
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање лептоспирозе животиња, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/88
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање заразних болести пчела, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/88
Правилник о условима и трајању карантина за увезене животиње, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/88