Европска Агенција за безбедност хране /EFSA је формирана Уредбом о безбедности хране (Regulation No 178/2002)са задаткомда обезбеди научну и техничку подршку надлежним органима ЕУ у свим областима законодавства, које имају директан или индиректан утицај на безбедност и квалитет хране.

EFSA пружа независне информације које се тичу процене ризика у области безбедности хране и на тај начин доприноси здрављу људи, здрављу и добробитиживотиња, здрављубиља и заштити животнесредине.

Преко EFSAексперата припремају се мишљења која даље служе као научна основа за израду и усвајање мера које спроводе земље чланице у одређенимобластима.  Рад ове Агенције је назависан и транспарентан.  ЕУ комисија, EFSAи државе чланице блиско сарађују како би обезбедиле ефикасну повезаност измеђупроцене ризика, управљања ризиком  и комуникацијама о ризику.

Агенцијом руководи Управниодборкоји се састоји од14 чланова именованих од стране Савета ЕУ и  директор,  Саветодавни форум, а у раду учествују  Научни одбор и научни панели.

Научни панели се састоје од независних стручњака који су одговорни за научну процену рада у оквиру EFSA. Постоји 10 панела који су посвећени различитим областима у ланцу исхране и хране:

– Здравље животиња и добробит

– Адитиви у храни

– Биолошке опасности

– Материјали који долазе у контакт са храном

Хемијски контаминенти

Храна за животиње

– Генетски модификовани организми

Исхрана, нова храна и алергени у храни

– Здравље биља

– Средства за заштиту биља

Преко ових панела EFSA прати и анализирати податке о биолошким опасностима, хемијским загађивачима, конзумирању хране и новим ризицима.

Република Србија као земља кандидат за приступање ЕУ је добила могућност да учествује у EFSAпредприсупним програмима који имају  за циљ:

  • Повезивање стручног и научног кадра кроз националну мрежу, а затим и мрежу EFSA.
  • Разијање система за размену података у вези зооноза, антимикробне резистенце, болести преносивих храном;
  • Подизање националних капацитета за процену ризика и комуникацију ризицима;
  • Повезивање пројеката EFSA и земаља чланица са предприступним земљама,у циљу подизања спремности региона да се суочи са ризицима у храни;

Више информација на EFSA сајту:

– Најновије вести: https://www.efsa.europa.eu/en/news

– Откријте EFSA теме по азбучном реду: https://www.efsa.europa.eu/en/topics-complete-list

– Допринос за безбедну храну:  https://www.efsa.europa.eu/en/engage

За више информација погледати овде.