Закон о изменама и допунама Законама о репбличким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – исправка и 95/18)
Закон о републичким административним таксама (пречишћен текст) („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003 -ispr., 61/2005, 101/2005 -dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -usklađeni din. izn., 55/2012 -usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 -usklađeni din. izn., 65/2013 -dr. zakon, 57/2014 -usklađeni din. izn., 45/2015 -usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 -usklađeni din. izn., 61/2017 -usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 -ispr., 50/2018 -usklađeni din. izn, 95/2018 i 38/2019 -usklađeni din. izn.)
Закон о изменама и допунама закона о безбедности хране,“Сл. гласник РС“, бр. 17/19
Закон о Републичким Aдминистративним таксама „Сл. гласник РС“, бр. 43/03 и 70/11,усклађен динарски износ 55/12, 93/12,47/2013, 57/2014, 45/2015,50/2016,61/2017,113/2017,3/2018,50/2018
Закон о ветеринарству(консолидована верзија), „Сл. гласник РС“, бр. 91/05 и 30/10
Закон о инспекцијском надзору, „Сл. гласник РС“, бр. 36/15
Закон о сточарству, „Сл. гласник РС“, бр. 41/09,93/12 и 14/16
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, „Сл. гласник РС“, бр. 10/13,142/14, 103/15 и 101/16
Закон о лековима и медицинским средствима, „Сл. гласник РС“, бр. 30/10
Закон о потврђивању Европске Конвенције о заштити кућних љубимаца, „Сл. гласник РС“, бр. 1/10
Закон о безбедности хране, „Сл. гласник РС“, бр. 41/09
Закон о добробити животиња, „Сл. гласник РС“, бр. 41/09
Закон о републичким административним таксама, „Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн. и 55/2012 – усклађени дин. изн.
Закон о општем управном поступку, „Сл. гласник РС“, бр. 18/16
Закон о државној управи, „Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14
Закон о државним службеницима, „Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/08 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14
Закон о кривичном поступку, „Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14
Закон о заштити становништва од заразних болести, „Сл. гласник РС“, бр. 15/16
Закон о потврђивању европске конвенције о заштити животиња у међународном превозу и протокола као додатак и заштити животиња
Закон о ратификацији Европске конвенције о заштити кичмењака намењених у огледне и друге научне сврхе