Организација Управе за ветерину као органа у саставу Министарства, уређена је Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Одређени послови из делокруга Управе за ветерину обављају се изван седишта Управе за ветерину.

Управа за ветерину, као орган у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на здравствену заштиту животиња, ветеринарску и санитарну контролу у производњи и у унутрашњем и спољном промету животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, семена за вештачко осемењивање, оплођених јајних ћелија за оплођавање животиња, ембриона и других организама и предмета којима се може пренети заразна болест, хране за животиње и компоненти за производњу намирница животињског порекла(кланице, млекаре и др), контролу објеката за производњу хране за животиње и нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског порекла, као и објеката за њихову прераду, контролу производње и унутрашњи и спољни промет лекова и биолошких средстава за употребу у ветерини, као и друге послове одређене законом.

У Управи за ветерину се образују следеће основне унутрашње организационе јединице:

 • Одељење за здравље животиња;
 • Одељење за добробит животиња и ветеринарску делатност;
 • Одељење за ветеринарско јавно здравство;
 • Одељење за међународни промет и сертификацију;
 • Одсек за правне, опште и финансијско – материјалне послове;
 • Одељење ветеринарске инспекције;
 • Одељење граничне ветеринарске инспекције;

1. Одељење за здравље животиња обавља послове који се односе на:

 • учествовање у припреми дугорочне стратегије здравствене заштите животиња, програма мера здравствене заштите животиња, посебних програма заштите здравља животиња од заразних болести животиња, програма сертификације газдинстава слободних од заразних болести животиња;
 • праћење извршења програма здравствене заштите животиња; праћење епизоотиолошке ситуације у Републици и свету;
 • праћење спровођења мера на спречавању појављивања, ширења и искорењивања заразних болести;
 • прописивање ветеринарско санитарних услова у карантину;
 • припрему програма и праћење реализације обележавања, регистрације, праћења кретања и следљивости животиња;
 • вођење; управљање софтверским апликацијама у оквиру информационог система Министарства које се односе на здравствену заштиту животиња укључујући и обележавање животиња;
 • припрему процедура за добијање статуса земље слободне од одређених заразних болести животиња према стандардима ОИЕ и захтевима ЕУ;
 • учествовање у припреми и реализацији пројеката из области здравствене заштите животиња;
 • учествовање у оцењивању ефективности система и припреми предлога корективних мера ветеринарско-санитарне контроле, као и развоју процедура за увођење система управљања квалитетом заштите здравља и добробити животиња;
 • учествовање у процесу приступања ЕУ који се односе на поглавље 3 и 12;
 • учествовање у пословима сарадње са ОИЕ и другим међународним организацијама које се баве здравственом заштитом животиња;
 • обавља и друге послове из ове области.

У Одељењу за здравље животиња образују се следеће уже унутрашње јединице:

 • Одсек за епизоотије, карантин и управљање ендемским болестима животиња;
 • Центар за кризно планирање и управљање нарочито опасним заразним болестима;

Одсек за епизоотије, карантин и управљање ендемским болестима животиња обавља послове који се односе на: припрему стручних основа за дугорочну стратегију здравствене заштите животиња, програме превенције, праћења, сузбијања и искорењивања ендемских болести животиња, праћење њихове реализације; праћење епизоотиолошке ситуације; успостављање система сертификације газдинстава слободних од заразних болести животиња и праћење реализације програма ради добијања статуса Републике слободне од заразних болести животиња; припрему програма и израду карантинских решења за увоз животиња ради спречавања уношења егзотичних болести животиња; управљање информацијоним системима за праћење ендемских болести животиња; припрему стручних основа програма мера и посебних програма здравствене заштите домаћих и дивљих животиња; праћење извршења Програма мера здравствене заштите животиња и посебних програма здравствене заштите; праћење и вођење евиденције о појави заразних болести животиња и предузетим мерама; евидентирање и анализирање податке о појави инфектвних болести животиња и зооноза и достављање извештаја о њиховом кретању Светској организацији за здравље животиња, Европској комисији и суседним државама, управљање информационим системом здравствене заштите и нотификације инфективних болести животиња; учествовање у припреми и реализацији националних и међународних пројеката из области здравствене заштите; учествовање у преговорима за са ЕУ и ове области; обавља и друге послове из ове области.

Центар за кризно планирање и управљање нарочито опасним заразним болестима обавља послове који се односе на: контролу, превенцију и брзо реаговање у кризним ситуацијама код појаве нарочито опасних заразних болести животиња, односно заразних болести ширих размера; процену ризика ширења заразних болести и планирање активности за сваки конкретан случај; планирање и обезбеђивање извођења вежби симулација; управљање Националним центром за превенцију и контролу епизоотија односно Националним кризним центром, координацију Регионалним и Локалним центрима за превенцију и контролу епизоотија, односно Националним кризним центром и активностима у складу са посебним прописом (План за управљање кризним ситуацијама); праћење спровођења мера на спречавању појављивања, ширења и искорењивања заразних болести и предлагање одређивање граница зараженог и угроженог подручја на терену у складу са решењем о проглашењу заразе; спровођење ванредних националних (кризних) планова за сузбијање нарочито опасних заразних болести; предлагање и контролу спровођење активности надзора и контроле, пипрему оперативне процедуре и инструкција; координацију и учешће у раду стручних група и раду тимова за доношење одлука; предузимање мере за обезбеђивање мобилности ветеринарске службе у смислу опреме и спремности за брзи одговор у случају епизоотија.

Центар за кризно планирање и управљање нарочито опасним заразним болестима уподобљава се групи као ужој унутрашњој јединици.

Одељење за добробит животиња и ветеринарску делатност обавља послове који се односе на:

 • стратешко планирање и креирање стручне политике и развојних програма у области добробити животиња и ветеринарске делатности;
 • интегрисање система управљања добробити животиња и ветеринарске делатности;
 • развој програма и припремање процедура и поступака за утврђивање испуњености услова, за рад, регистровања и одобравање објеката држање, узгој и промет животиња, ветеринарску делатност, лабораторијску делатност;
 • припремање докумената за развој, увођење и проверу интерних система контроле у области добробити животиња и ветеринарске делатности;
 • планирање, припрему и учествовање у реализацији програма за успостављање и унапређење националног система добробити животиња;
 • вођење регистара објеката из области добробити животиња и ветеринарске делатности;
 • учешће у оцењивању ефективности система и припреми предлога корективних мера у објектима из области добробити животиња и ветеринарске делатности;
 • обавља и друге послове из ове области.

У Одељењу за добробит животиња и ветеринарску делатност образују се следеће уже унутрашње јединице:

 • Група за добробит животиња
 • Одсек за ветеринарску делатност

Група за добробит животиња обавља послове који се односе на:

 • праћење добробити животиња и припрему смерница из области добробити и доброг поступања са животињама;
 • вођењеРегистра објеката у којима се држе узгајају и врши промет животиња;
 • вођење Регистраправних и физичких лица/предузетника  која обављају огледе на животињама, који узгајају животиње за огледе и врше дистрибуцију огледних животиња;
 • вођење Регистра превозника животиња, одморишта за животиње;
 • израду стручних основа за израду прописа из области добробити животиња и усклађивање правним тековинама Европске уније и стандардима ОИЕ;
 • обавља и друге послове из ове области.

Одсек за ветеринарску делатност обавља послове који се односе на:

 • праћење функционисања система спровођења ветеринарске делатности;
 • прописивање услова и вођење регистра субјеката који се баве ветеринарском делатношћу;
 • прописивање услова и вођење регистра правних и физичких лица за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације у ветеринарству;
 • спровођење поступка за поверавање појединих стручних послова ветеринарске инспекције субјектима ветеринарске делатности;
 • праћење резултата спроведених националних и међународно организованих међу лабораторијских тестирања лабораторија;
 • прађење спровођења финансирања мера заштите здравља животиња, обавља и друге послове из ове области.

Одељење за ветеринарско јавно здравство обавља послове који се односе на:

 • стратешко планирање и креирање стручне политике и развојних програма у области безбедности хране животињског порекла, хране за животиње и споредних производа животињског порекла;
 • интегрисање система управљања заштитом здравља животиња  и безбедности хране и производа животињског порекла;
 • развој програма и припремање процедура и поступака за утврђивање испуњености ветеринарско-санитарних, односно општих и посебних  услова за рад, регистровања и одобравања објеката за клање животиња, производњу и промет хране, производа животињског порекла, производњу и промет хране за животиње и објеката за сакупљање, складиштење, прераду, коришћење и уништавање споредних производа животињског порекла; припремање докумената за развој, увођење и проверу интерних система контроле произвођача у области безбедности хране, хране за животиње и споредних производа животињског порекла; планирање, припрему и учествовање у реализацији програма за успостављање и унапређење националног система безбедности хране, хране за животиње и система за прикупљање, складиштење, прераду, коришћење и уништавање споредних производа животињског порекла;
 • вођење регистара објеката из области ветеринарског јавног здравства; учешће у оцењивању ефективности система и припреми предлога корективних мера у објектима из области ветеринарског јавног здравства;
 • обавља и друге послове из ове области.

У Одељењу за ветеринарско јавно здравство образују се следеће уже унутрашње јединице:

 • Одсек за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране и развој и успостављање система безбедности хране животињског порекла;
 • Група за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране за животиње и развој, успостављаање и одржавање система за управљање споредним производима животињског порекла.

Одсек за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране и развој и успостављање система безбедности хране животињског порекла обавља послове који се односе на:

 • развој, успостављање и унапређење националног система безбедности хране; праћење националних и међународних прописа и стандарда из области општих и посебних захтева за хигијену хране у објектима који послују са храном;
 • дефинисање стручне основе за израду нацрта прописа и водича за примену прописа из делатности Одсека;
 • планирање, припрему и учешће у реализацији националних и међународних програма и пројеката из делатности Одсека;
 • припрему националних програма систематског праћења безбедности хране животињског порекла и хране за животиње;
 • утврђивање потреба и спровођење програма обуке из области развоја и успостављања система безбедности хране животињског  порекла;
 • одобравање објеката за производњу и промет хране,успостављање и ажурирање регистара објеката из области производње и промета хране животињског порекла; обавља и друге послове из ове области.

Група за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране за животиње и развој, успостављање и одржавање система за управљање споредним производима животињског порекла обавља послове који се односе на:

 • развој и унапређење националног система безбедности хране за животиње;
 • развој и унапређење националног система за управљање споредним производима животињског порекла који нису намењени за исхрану људи;
 • праћење  националних и међународних прописа и стандарда из области општих и посебних захтева за хигијену хране за животиње и споредне производе животињског порекла;
 • регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране за животиње и споредних производа животињског порекла;
 • успостављање и ажурирање регистара из области хране за животиње и споредних производа животињског порекла, планирање, припрему и учешће у реализацији националних и међународних програма и пројеката;
 • утврђивање потреба и спровођење програма обуке;
 • из области развоја, успостављања и одржавања система за управљање споредним производима животињског порекла; обавља и друге послове из ове области.

Одељење за међународни промет и сертификацију oбавља послове који се односе на :

 • прописивање ветеринарско-санитарних услова за увоз, провоз и извоз пошиљака животиња, хране, хране за животиње и компонената за храну за животиње, производа животињског порекла, отпадака животињског порекла и репродуктивног материјала;
 • праћење епизотиолошке ситуације у земљи извозници и земљи провоза и истоветности система ветеринарско санитарне контроле, у вези са анализом ризика у међународном промету;
 • израду планова за систематско праћење увозних пошиљки;
 • пријављивање промена ветеринарско-санитарних мера које спроводе у Републици Србији СТО и ЕУ;
 • учешће у праћењу и отклањању санитарних и фитосанитарних баријера;
 • припрему платформи за билатералну сарадњу;
 • припрему билатералних споразума за промет животиња и других пошиљака које подлежу ветеринарско санитарној контроли у међународном промету;
 • учешће у оцењивању ефективности система и припреми предлога корективних мера ветеринарско-санитарне контроле у области сертификације животиња, хране и производа животињског порекла и хране за животиње, компонената за храну за животиње, отпадака животињског порекла и репродуктивног материјала;
 • припрема, издавање, евиденција и чување међународних ветеринарских потврда (сертификата) и развој процедура за увођење система управљања квалитетом у овој области;
 • организацију спровођења предложених обука запослених и вођење евиденције о истим;
 • обавља и друге послове из ове области.

У Одељењу за међународни промет и сертификацију образују се следеће уже унутрашње јединице:

 • Група за сертификацију и усклађивање ветеринарско-санитарних мера и
 • Одсек за међународни промет.
 1. Група за сертификацију и усклађивање ветеринарско-санитарних мера обавља послове који се односе на: усаглашавање међународних ветеринарских потврда за извоз и увоз пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли; оцењивање еквивалентности ветеринарско санитарних мера у односу на мере које су прописане у Републици Србији, односно земљи извоза и земљи порекла пошиљке; анализу примене ветеринарско-санитарних мера; пријављивање измена прописа који утичу на међународни промет роба; припрему извештаја, анализа и праћење извршавања обавеза које произилазе из међународне сарадње; израду упутстава о попуњавању и издавању ветеринарских потврда; обавља и друге послове из ове области.
 2. Одсек за међународни промет обавља послове који се односе на: припрему платформи за билатералну сарадњу;припрему билатералних споразума за промет животиња и других пошиљака које подлежу ветеринарско санитарној контроли у међународном промету; праћење епизотиолошке ситуације у земљама извозницама; израду планова за систематско праћење увозних пошиљки; хармонизацију поступака у промету роба у складу са ЕУ и СТО стандардима, научним принципима, међународним смерницама и препорукама; припрему анализа и извештаја о увозу, провозу и извозу пошиљки који подлежу ветеринарско-санитарној контроли и надзору; развој процедура за увођење система управљања квалитетом у области припреме, издавања, евиденција и чувања ветеринарских потврда;организацију спровођења предложених обука запослених и вођење евиденције о истим; обавља и друге послове из ове области.

Одсек за правне,опште и финансијско-материјалне послове обавља послове који се односе на:

 • предлагање измена и допуна као и усаглашавање са законима и стандардима ЕУ, праћење реализације планираних законодавних активности;
 • припрему мишљења у примени прописа из делокруга Управе;
 • припремање предлога уговора и измена уговора са корисницима буџетских средстава;
 • припрему предлога аката које доноси Влада Републике Србије;
 • пружање стручне помоћи другим организационим јединицама;
 • припремање предлога уговора и измена уговора са корисницима буџетских средстава;
 • учешће у припреми предлога Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Министарству – у делу који се односи на Управу за ветерину;
 • припрему предлога аката које доноси Влада Републике Србије;
 • припрему одговора на тужбе, поступање по представкама грађана и правних лица, израду појединачних правних аката,оцењивањa ефективности система и припремe предлога корективних мера у области ветеринарства;
 • поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података личности;
 • припрему поступка пописа и евиденције имовине Управе;
 • организацију службених путовања у иностранство државних службеника и функционера;
 • развој процедура за увођење система управљања квалитетом у области ветеринарства;
 • припремање предлога буџета министарства у делу који се односи на Управу за ветерину;
 • контролу исправности, потпуности и тачности приспеле документације на плаћање;
 • контирање и књижење свих пословних промена везаних за материјално-финансијско пословање Управе;
 • израду кварталних и годишњих извештаја о извршењу буџета у делу који се односи на Управу;
 • вршење процене прихода по врстама и праћење реализације истих;
 • припрему предлога годишњег Плана јавних набавки за Управу у складу са Финансијским планом Управе и планирање динамике јавних набавки у складу са одобреним средствима;
 • спровођење поступака јавних набавки, обраду тендерске документације и спровођење поступка избора најповољнијег понуђача и других поступака у оквиру јавних набавки;
 • архивирање документације везане за поступке јавних набавки; прати реализацију програма расподеле и коришћење средстава субвенција у области  ветерине; израду месечних и годишњих планова набавке и дистрибуције потрошног материјала;
 • припрему поступка пописа и евиденције имовине Управе;
 • обавља и друге послове из ове области.

Одељење  ветеринарске инспекције обавља послове ветеринарско-санитарне контроле која  се спроводи кроз надзор, инспекцију, мониторинг, узорковање и проверу  над применом закона и других прописа који се односе на здравствену заштиту, добробит и репродукцију животиња, здравствену исправност и квалитета хране, производа и отпадака животињског порекла, хране за животиње, лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини и  воде; ветеринарско санитарну контролу и испуњеност услова у објектима за узгој и држање животиња, за производњу и промет хране животињског порекла,хране за животиње, производа и отпадака животињског порекла, репродуктивног материјала, лекова и медицинских средства за употребу у ветерину, средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију и других отрова за употребу у ветерини; вршење надзора и инспекције надживотињама, храном животињског порекла и храном за животиње, над спровођењем експеримената над животињама, над спровођењем прописаних и наређених мера за спречавање појављивања, откривање, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразних болести животиња; над средствима за превоз и условима превоза, над објектима, опремом, условима и начином рада субјеката који обављају ветеринарску делатност и ветеринарских организација,над добијањем, производњом, складиштењем репродуктивног материјала; над применом лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини, као и над другим објектима, средствима, предметима и опремом, који могу бити извор или преносиоц заразних болести животиња или на други начин угрожавати њихово здравље и здравље људи; обавља и друге послове из ове области.

У Одељењу ветеринарске инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице и то:

У седишту Управе:

1.Одсек  ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња;

2.Одсек ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету;

3.Одсек ветеринарске инспекције у извозним објектима;

4.Одсек ветеринарске инспекције за контролу производње и промета лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини, хране за животиње и медициниране хране за животиње.

Изван седишта Управе:

 1. Одсек ветеринарске инспекције Суботица у окружној подручној јединици у Севернобачком управном округу са седиштем у Суботици;
 1. Одсек ветеринарске инспекције Зрењанин у окружној подручној јединици у Средњобанатском управном округу са седиштем у Зрењанину;
 1. Одсек ветеринарске инспекције Кикинда у окружној подручној јединици у Севернобанатском управном округу са седиштем у Кикинди;
 2. Одсек ветеринарске инспекције Панчево у окружној подручној јединици у Јужнобанатском управном округу са седиштем у Панчеву;
 3. Одсек ветеринарске инспекције Сомбор у окружној подручној јединици у Западнобачком управном округу са седиштем у Сомбору;
 4. Одсек ветеринарске инспекције Нови Сад у окружној подручној јединици у Јужнобачком управном округу са седиштем у Новом Саду;

Одсеку ветеринарске инспекције Нови Сад образују се следеће уже унутрашње јединице и то:

6.1   Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња;

6.2 Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету;

 1. Одсек ветеринарске инспекције Сремска Митровица у окружној подручној јединици у Сремском управном округу са седиштем у Сремској Митровици;

Одсеку ветеринарске инспекције Сремска Митровица образују се уже унутрашње јединице и то:

7.1  Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња;

7.2 Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету;

 1. Одсек ветеринарске инспекције Шабац у окружној подручној јединици у Мачванском управном округу са седиштем у Шапцу;
 2. Одсек ветеринарске инспекције Ваљево у окружној подручној јединици у Колубарском управном округу са седиштем у Ваљеву;
 3. Одсек ветеринарске инспекције Смедерево у окружној подручној јединици у Подунавском управном округу са седиштем у Смедереву;
 4. Одсек ветеринарске инспекције Пожаревац у окружној подручној јединици у Браничевском управном округу са седиштем у Пожаревцу
 5. Одсек ветеринарске инспекције Крагујевац у окружној подручној јединици у Шумадијском управном округу са седиштем у Крагујевцу;
 1. Одсек ветеринарске инспекције Јагодина у окружној подручној јединици у Поморавском управном округу са седиштем у Јагодини;

У Одсеку ветеринарске инспекције Јагодина образују се уже унутрашње јединице и то:

13.1 Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња;

13.2 Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету;

 1. Одсек ветеринарске инспекције Бор у окружној подручној јединици у Борском управном округу са седиштем у Бору;
 2. Одсек ветеринарске инспекције Зајечар у окружној подручној јединици у Зајечарском управном округу са седиштем у Зајечару;

Име и звање руководиоца и контакт подаци:

 1. Одсек ветеринарске инспекције Ужице у окружној подручној јединици у Златиборском управном округу са седиштем у Ужицу;

У Одсеку ветеринарске инспекције Ужице образују се уже унутрашње јединице и то:

16.1.Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња и

16.2.Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла

 1. Одсек ветеринарске инспекције Чачак у окружној подручној јединици у Моравичком управном округу са седиштем у Чачку;
 1. Одсек ветеринарске инспекције Краљево у окружној подручној јединици у Рашком управном округу са седиштем у Краљеву;

У Одсеку ветеринарске инспекције Краљево образују се уже унутрашње јединице и то:

18.1  Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња;

18.2 Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету;

 1. Одсек ветеринарске инспекције Крушевац у окружној подручној јединици у Расинском управном округу са седиштем у Крушевцу;
 1. Одсек ветеринарске инспекције Ниш у окружној подручној јединици у Нишавском управном округу са седиштем у Нишу;

У Одсеку ветеринарске инспекције Ниш образују се уже унутрашње јединице и то:

20.1 Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња;

20.2 Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету;

21, Одсек ветеринарске инспекције Прокупље у окружној подручној јединици у Топличком управном округу са седиштем у Прокупљу;

 1. Одсек ветеринарске инспекције Пирот у окружној подручној јединици у Пиротском управном округу са седиштем у Пироту;
 2. Одсек ветеринарске инспекције Лесковац у окружној подручној јединици у Јабланичком управном округу са седиштем у Лесковцу.

У Одсеку ветеринарске инспекције Лесковац образују се уже унутрашње јединице и то:

23.1 Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња;

23.2 Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету;

 1. Одсек ветеринарске инспекције Врање у окружној подручној јединици у Пчињском управном округу са седиштем у Врању;
 1. Група ветеринарске инспекције Косовска Митровица у подручној јединици широј од подручја управног округа за Косовскомитровачки, Призренски и Косовскопоморавски управни округ са седиштем у Косовској Митровици;
 2. Одсек ветеринарске инспекције Београд у подручној јединици за град Београд са седиштем у Београду.

У Одсеку ветеринарске инспекције образују се уже унутрашње јединице и то:

26.1 Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња;

26.2  Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету;

26.3 Група ветеринарске инспекције у извозним објектима

26.4  Група ветеринарске инспекције за контролу производње и промета лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини,хране за животиње и медициниране хране за животиње

26.1 Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња обавља ветеринарско-санитарну контролу кроз инспекцијски надзор и  проверу над применом закона и других прописа који се односе на: здравствену заштиту, добробит животиња и репродукцију; спровођење ветеринарске делатности у ветеринарским организацијама и другим облицима ветеринарског организовања; субјекте код којих се спроводи ветеринарска делатност; односно држање, производњу и промет животиња, производња и промет репродуктивног материјала,сакупљање и дорада споредних производа животињског порекла, промета на мало и примене лекова, медицинских средстава и медициниране хране за животиње, следљивост и праћење кретања животиња ; инспекцијски надзор и провера објеката и вршења надзора у објектима из делокруга Групе у циљу стандардизовања и спровођења једнаких процедура у области заштите здравља животиња, заштите добробити производних животиња и њихове репродукције;припрему плана провере субјеката и објеката из делокруга;  обавља и друге послове из ове области.

26.2 Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету обавља ветеринарско-санитарну контролу односно општих и посебних услова  за храну кроз инспекцијски надзор над применом закона и других прописа а који се односе на:

 • контролу здравствене исправности и безбедност хране, производа и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи, и промет хране за животиње које улазе у ланац хране;
 • контролу испуњености услова у објектима за производњу и промет хране и производа животињског порекла;
 • контролу испуњености услова  у објектима за сакупљање, складиштење,  и прераду споредних производа животињског порекла који нису намењени за људску употребу;
 • инспекцијски надзор и проверу објеката и вршења надзора у објектима из делокруга Групе у циљу стандардизовања и спровођења једнаких процедура у производњи и промету хране , хране за животиње и споредних производа;
 • припрему плана провере субјеката у пословању и објеката из делокруга;
 • обавља и друге послове из ове области.

26.3 Група ветеринарске инспекције у извозним објектима  обавља ветеринарско-санитарну контролу кроз инспекцијски надзор и проверу над применом закона и других прописа који се односе на: контролу испуњености ветеринарско санитарних услова односно општих и посебних услова у објектима за производњу и промет из којих се врши извоз хране, производа животињског порекла, споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи, према захтевима земаља увозница; сертификација безбедности хране, производа и споредних производа животињског порекла у складу са међународним стандардима из ове области инспекцијски надзор и проверу објеката и вршења надзора у објектима из делокруга Групе у циљу стандардизовања и спровођења једнаких процедура у производњи и промету хране, производа и споредних производа; припрему плана провере субјеката у пословању и објеката из делокруга;  обавља и друге послове из ове области.

26.4 Група ветеринарске инспекције за контролу производње и промета лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини, хране за животиње и медициниране хране за животиње обавља ветеринарско-санитарну контролу кроз инспекцијски надзор и проверу над применом закона и других прописа који се односе на: производњу и промет лекова, медицинских средстава, примена средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију за употребу у ветерини, производњу медициниране хране за животиње; контролу испуњености услова у овим објектима, сертификација производње и промета лекова; инспекцијски надзор и провера објеката и вршења надзора у објектима из делокруга Групе у циљу стандардизовања и спровођења једнаких процедура у производњи и промету лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини и медициниране хране за животиње;

прати нежељена дејства лекова намењених употреби у ветерини; припрему плана провере субјеката у пословању и објеката из делокруга;  обавља и друге послове из ове области.

Одсеци и групе ветеринарске инспекције обављају ветеринарско-санитарну контролу кроз инспекцијски надзор и проверу над применом закона и других прописа који се односе на: здравствену заштиту, добробит животиња и репродукцију; здравствену исправност и безбедност  хране, производа и споредних производа животињског порекла, хране за животиње и медициниране хране за животиње, воде; ветеринарско санитарну контролу у објектима за узгој и држање животиња, објектима за производњу и промет и  хране животињског порекла, производа и споредних производа животињског порекла, репродуктивног материјала, објектима за производњу и промет  лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини,хране за животиње и медициниране хране за животиње; субјекате у ветеринарској делатности и ветеринарских организација; контролу испуњености услова у објектима из делокруга и проверу вршења надзора у њима у циљу стандардизовања и спровођења једнаких процедура и унапређења квалитета рада свих субјекта у производњи и промету из делокруга;  обавља и друге послове из ове области.

Одељење граничне ветеринарске инспекције  обавља послове ветеринарско-санитарне контроле кроз надзор и инспекцију над применом закона и других прописа који се односе на: увоз, извоз и провоз животиња, хране, производа и отпадака животињског порекла, репродуктивног материјала,хране за животиње, компонената за храну за животиње, лекова, медицинских средстава за употребу у ветерини, дијагностичких препарата и других предмета којима се може пренети заразна болести животиња преко државне границе; контролу здравствене исправности и квалитета производа, хране и отпадака животињског порекла и контролу услова транспорта животиња, хране производа и отпадака животињског порекла; обавља и друге послове из ове области.

У Одељењу граничне ветеринарске инспекције образују се уже унутрашње јединице изван седишта Министарства и то:

 1. Одсек граничне ветеринарске инспекције Београд у подручној јединици за општину Вршац (гранични прелаз: друмски – Ватин, гранични прелаз: железнички – Вршац), општину Велико Градиште (гранични прелаз: речни – Велико Градиште), општину Сурчин (гранични прелаз: ваздушни – Аеродром „Никола Тесла“) са седиштем у Београду;
 2. Одсек граничне ветеринарске инспекције Суботица у подручној јединици за општину Суботица (гранични прелаз: друмски – Хоргош, железнички – Суботица ), за општину Сомбор (гранични прелаз: речни – Бездан) са седиштем у Суботици;
 3. Одсек граничне ветеринарске инспекције Шид у подручној јединици за општину Шид (гранични прелаз: друмски – Батровци и Сремска Рача, железнички – Шид,) са седиштем у Шиду;
 4. Група граничне ветеринарске инспекције Прешево у подручној јединици за општину Прешево (гранични прелаз: друмски – Прешево, железнички – Прешево – Ристовац) са седиштем у Прешеву;
 5. Група граничне ветеринарске инспекције Мали Зворник у подручној јединици за општину Мали Зворник (гранични прелаз: друмски – Нови Мост) са седиштем у Малом Зворнику;
 6. Група граничне ветеринарске инспекције Димитровград у подручној јединици за општину Димитровград (гранични прелаз: друмски – Градина, железнички: Димитровград) са седиштем у Димитровграду;
 7. Група граничне ветеринарске инспекције Пријепоље у подручној јединици за општину Пријепоље (гранични прелаз: друмски – Гостун, железнички – Пријепоље) са седиштем у Пријепољу.

Одсеци и групе граничне ветеринарске инспекције обављају послове  инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на: увоз, извоз и провоз животиња, хране, производа, сировина и отпадака животињског порекла, репродуктивног материјала, хране за животиње, компонената за храну за животиње, лекова, медицинских средстава, дијагностичких препарата и других предмета којима се може пренети заразна болест животиња; контролу здравствене исправности и квалитета производа, сировина и отпадака животињског порекла и контролу услова транспорта животиња, сировина и отпадака животињског порекла; припрему годишњих и месечних планова инспекцијског и ветеринарско-санитарног надзора; припрему упутстава и инструкција о вршењу инспекцијског и ветеринарско-санитарног надзора и контрола; вођење евиденције и припрему извештаја о извршеним контролама и надзору; анализе резултата реализованих контрола и надзора; обавља и друге послова из ове области.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ УПРАВЕ ЗА ВЕТЕРИНУ