# Одељење за здравље животиња
1 Центар за кризно планирање и управљање нарочито опасним заразним болестима
2 Одсек за епизоотиологију (Заразне болести животиња)
# Одељење за ветеринарско јавно здравство
1 Одсек за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране и развој и успостављање система безбедности хране животињског порекла
2 Група за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране за животиње и развој, успоставаљање и одржавање система за управављање споредним производима животињског порекла
# Одељење ветеринарске инспекције
1 Група ветеринарске инспекције за здраствену заштиту и добиробит животиња
2 Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла
3 Група ветеринарске инспекције у извозним објектима
4 Група за послове инспекцијског надзора и контроле производње и промета лекова и медицинских средстава за употребу у Ветерини,хране за животиње и медициниране хране за животиње
# Одељење граничне ветеринарске инспекције
# Одељење за међународни промет и сертификацију
4 Група за сертификацију и усклађивање ветеринарско-санитарних мера
# Одељење за добробит животиња и ветеринарску делатност
# Одсек за правне, опште и финансијско-материјалне послове