Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит


Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит („Службени гласник РС“,  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године) може се преузети овде.

Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

Почетна ЗАКОНИ

Закони

Закон о републичким административним таксама (пречишћен текст) ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 -ispr., 61/2005, 101/2005 -dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -usklađeni din. izn., 55/2012 -usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 -usklađeni din. izn., 65/2013 -dr. zakon, 57/2014 -usklađeni din. izn., 45/2015 -usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 -usklađeni din. izn., 61/2017 -usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 -ispr., 50/2018 -usklađeni din. izn, 95/2018 i 38/2019 -usklađeni din. izn.)

Закон о изменама и допунама закона о безбедности хране,"Сл. гласник РС", бр. 17/19

Закон о Републичким Aдминистративним таксама "Сл. гласник РС", бр. 43/03 и 70/11,усклађен динарски износ 55/12, 93/12,47/2013, 57/2014, 45/2015,50/2016,61/2017,113/2017,3/2018,50/2018

Закон о ветеринарству(консолидована верзија), "Сл. гласник РС", бр. 91/05 и 30/10

Закон о инспекцијском надзору, "Сл. гласник РС", бр. 36/15

Закон о сточарству, "Сл. гласник РС", бр. 41/09,93/12 и 14/16

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, "Сл. гласник РС", бр. 10/13,142/14, 103/15 и 101/16

Закон о лековима и медицинским средствима, "Сл. гласник РС", бр. 30/10

Закон о потврђивању Европске Конвенције о заштити кућних љубимаца, "Сл. гласник РС", бр. 1/10

Закон о безбедности хране, "Сл. гласник РС", бр. 41/09

Закон о добробити животиња, "Сл. гласник РС", бр. 41/09

Закон о републичким административним таксама, "Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн. и 55/2012 - усклађени дин. изн.

Закон о општем управном поступку, "Сл. гласник РС", бр. 18/16

Закон о државној управи, "Сл. гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14

Закон о државним службеницима, "Сл. гласник РС", бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/08 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14

Закон о кривичном поступку, "Сл. гласник РС", бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14

Закон о заштити становништва од заразних болести, "Сл. гласник РС", бр. 15/16

Закон о потврђивању европске конвенције о заштити животиња у међународном превозу и протокола као додатак и заштити животиња

Закон о ратификацији Европске конвенције о заштити кичмењака намењених у огледне и друге научне сврхе

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional