Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu


Dana 7. jula 2016. godine u Službenom glasniku RS“, broj 61/16 objavlјen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu. Kompletan tekst Pravilnika može se preuzeti ovde.

Produžena primena Pravilnika o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se do 5. oktobra 2016. godine. Tekst Pravilnika možete preuzeti ovde.

Novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine donelo je novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015) koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Odluka o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja


Odluku o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja ("Sl. glasnik RS", br. 115/14) možete preuzeti ovde.

Novi Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda


Objavlјen je Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije goveda, "Sl. glasnik RS", br. 102/14 koji možete preuzeti ovde.

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

OBAVEŠTENJE VLASNICIMA I DRŽAOCIMA ŽIVOTINJA – GOVEDA - O POTPUNO BESPLATNOJ VAKCINI I VAKCINACIJI PROTIV BOLESTI KVRGAVE KOŽE

Uprava za veterinu, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, obaveštava vlasnike i držaoce goveda da je vakcina i vakcinacija protiv bolesti kvrgave kože potpuno besplatna za vlasnike i držaoce goveda i izvršiće je veterinarske stanice koje su ovlašćene da vrše poslove po Programu mera zdravstvene zaštite životinja na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Uprava za veterinu je obezbedila sredstva iz Budžeta Republike Srbije za nabavku vakcine i vakcinaciju.

Mole se vlasnici i držaoci životinja da svaki pokušaj naplate vakcine, odnosno vakcinacije prijave veterinarskoj inspekciji na telefonski broj: 011-2605-630.

 

OBAVEŠTENJE О PRISPEĆU 600. 000 DOZA VAKCINE И SPRVOĐENJU PLANA VAKCINACIJE BOLESTI KVRGAVE KOŽE – NODULARNOG DERMATITISA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Dana 25.07.2016. godine isporučeno je 600.000 doza vakcine od strane proizvođača za potrebe vakcinacije celokupne populacije goveda u Republici Srbiji protiv bolesti kvrgave kože, uključujući i svu novorođenu telad za tekuću kalendarsku godinu, čime će se obezbediti imunizacija svih prijemčivih jedinki na teritoriji Republike Srbije.

Prema Planu vakcinacije, u zoni A (100%) završena je vakcinacija celokupne populacije goveda protiv bolesti kvrgave kože, u zoni B vakcinisano je 86,9% od ukupnog broja goveda u zoni.

U postupku je distribucija novopristigle količina vakcina u skladu sa brojem grla goveda u zoni V- slobodnoj zoni od virusa. Do sada je prema Planu vakcinacije u „slobodnoj zoni“ (zona V) izvršena vakcinacija u skladu sa prioritetima vakcinacije goveda koja se drže u intenzivnom uzgoju (99,9 %).

 

INFORMACIJA O ZBRINJAVANJU KONJA

Po prijavi od strane medija i društvenih mreža da je u mestu Surčin ostavlјen vezan povređeni konj, Uprava za veterinu, Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine je odmah reagovala i preduzela odlučne mere.

Istog dana, 19.07.2016. godine, nakon prijema prijave, veterinarska inspekcija je izašla na lice mesta, izvršila službenu kontrolu, pri čemu je sačinila zapisnik, u kome je konstatovala da konj ima povredu zadnje leve noge ali da je i pored povrede u dobroj kondiciji, kreće se i uzima hranu. Prema izjavi vlasnika, konj je ozleđen u Novom Beogradu, nakon čega je lečen u veterinarskoj ambulanti, gde je dobio neophodne antibiotike, analgetike, kao i antitetanusni serum.

Opširnije...
 

OBAVEŠTENJE O TRENUTNOJ SITUACIJI, SPROVOĐENJU PLANA VAKCINACIJE I MERA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJA I ISKORENJIVANJA BOLESTI KVRGAVE KOŽE – NODULARNOG DERMATITISA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Zaključno sa 19.07.2016. godine na teritoriji Republike Srbije proglašene su 22 opštine za zaraženo područje, i to:

- opštine Preševo, Bujanovac, Trgovište, Bosilegrad, Vranje, Vladičin Han i Surdulica, a Pčinjski upravni okrug ugroženim od bolesti kvrgave kože;

- opštine Crna Trava, Medveđa, Leskovac i Bojnik, a Jablanički upravni okrug ugroženim od bolesti kvrgave kože;

- opštine Dimitrovgrad i Babušnica, a Pirotski upravni okrug ugroženim od bolesti kvrgave kože;

- opština Prokuplje, a Toplički upravni okrug ugroženim od bolesti kvrgave kože;

- opštine Tutin, Novi Pazar i Kraljevo, a Raški upravni okrug ugroženim od bolesti kvrgave kože;

- opština Trstenik, a Rasinski upravni okrug ugroženim od bolesti kvrgave kože;

- opštine Zaječar i Boljevac, a Zaječarski upravni okrug ugroženim od bolesti kvrgave kože;

- opština Bor, a Borski upravni okrug ugroženim od bolesti kvrgave kože;

- opština Kučevo, a Braničevski upravni okrug ugroženim od bolesti kvrgave kože.

Opširnije...
 

REŠENJE O ZABRANI KRETANJA GOVEDA BROJ: 119-01-277/2016-05/10 OD 14.07.2016.

Na osnovu člana 64. i  66.Zakona o veterinarstvu ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012), člana 192. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ",br. 33/97 i 31/2001, i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010) i Rešenja o ovlašćenju Ministarstva polјoprivrede, i zaštite životne sredine Republike Srbije, broj 119-01-51/4/2016-09 od 24.06.2016. godine, v.d.direktor Uprave za veterinu,donosi

REŠENJE

I ZABRANјUJE SE javno okuplјanje životinja (goveda) na sajmovima, izložbama, stočnim pijacama i dogonima na područjuRepublike Srbije, a radi sprečavanja širenja naročito opasne zarazne bolesti, Nodularni dermatitis.

II DOZVOLjAVA SEpromet životinja (goveda ) i to na sledeći način:

A.u zaraženim i ugroženim područjima promet goveda vršiće se u skladu sa rešenjem ministarstva o proglašenju zaraženog i ugroženog područja;

B. u zaraženim i ugroženim područjima  ukoliko su goveda poreklom sa zaraženog gazdinstva, ako je proteklo najmanje 28 dana od vakcinacije svih životinja na gazdinstvu i nije bilo nijednog novog slučaj bolesti na gazdinstvu nakon uništavanja;

V. izvan zaraženog i ugroženog područja direktno na klanje u odobrenu klanicu, ako je od vakcinacije svih goveda na gazdinstvu proteklo najmanje 14 dana, ako životinje ne pokazuju kliničke znake bolesti na dan utovara i pod nadzorom veterinarskog inspektora;

G. u slobodnim područjima u kojima se sprovodi vakcinacija:

1. ukoliko se goveda upućuju direktno na klanje, 7 dana nakon sprovedene vakcinacije;

2. ukoliko su upućena na drugo gazdinstvo, 28 dana nakon sprovedene vakcinacije;

3. ukoliko proizvodni ciklus, u cilјu završetka tovnog ciklusa kod goveda, to zahteva, 14 dana nakon sprovedene vakcinacije, ako životinje ne pokazuju kliničke simptome na dan utovara;

4. promet goveda iz  slobodnih područja u zaražena i ugrožena područja:

a) ukoliko se goveda upućuju direktno na klanje, 7 dana nakon sprovedene vakcinacije;

b) ukoliko su upućuju na drugo gazdinstvo, 28 dana nakon sprovedene vakcinacije.

D. Uslobodnim područjima gde nije sprovedena vakcinacija:

1. ukoliko se goveda upućuju direktno na klanje u odobrene objekte za klanje uz obavezan klinički pregled pre utovara;

2. ukoliko se goveda upućuju sa gazdinstva na gazdinstvo, uz predhodnu najavu transporta ovlašćenom licu, klinički pregled goveda pre utovara, tretiranje goveda repelentima radi zaštite od insekata, dezinfekciju i dezinsekciju vozila, a na mestu istovara prijava istovara ovlašćenom licu uz obavezan klinički pregled pri istovaru goveda. Po istovaru vozila obavezno je mehaničko čišćenje, pranje, dezinfekcija i dezinsekcija vozila;

3.ukoliko je to zahtev  proizvođača, odnosno vlasnika/držaoca životinja uslovlјen proizvodnom tehnologijom, odobrava se direktan interni kontrolisani promet iz područja koja su slobodna od Nodularnog dermatitsa na drugu odvojenu proizvodnu jedinicu u okviru istog proizvodnog sistema, u roku od 24 časa,uz preporuku nadležnog veterinarskog instituta i pod nadzorom veterinarskog inspektora.

Đ. Izvoz goveda u zemlјe koje nisu zabranile uvoz goveda za klanje, vršiće se na sledeći način:

1. iz slobodnih područja, bez ograničenja uz obavezan klinički pregled goveda pre utovara, obaveznim tretiranjem životinja repelentima i izvršenoj dezinfekcija i dezinsekcija vozila.

III O realizaciji tačke I  i II ovog rešenja staraće se veterinarski inspektori koji će primerak ovog rešenja dostaviti pravnim licima koji obavlјaju delatnost prometa životinja.

IV Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja.

VDanom donošenja ovog rešenja prestaje da važi rešenje ministrastva polјoprivrede i zaštite životne sredine, Uprave za veterinu broj: 119-01-277/2016-05/9 od dana 29.06.2016. godine.

 

NAČIN DRŽANJA OPASNIH PASA

Definicija: Pod opasnim psom se, u skladu sa Pravilnikom o načinu držanja pasa koji mogu predstavlјati opasnost po okolinu (''Službeni glasnik RS' br. 65/10) smatra bilo koja jedinka te vrste, izuzev službenog psa, koja je bez očiglednog povoda napala čoveka ili drugog psa i nanela mu telesne povrede ili smrt, jedinka koja je uzgajana, odnosno dresirana za borbe pasa ili nađena u organizovanoj borbi sa drugim psom, jedinka namenjena za čuvanje imovine ili kao telesni čuvar, rase pit bul terijer ili mešanac te rase, koji ne potiče iz kontrolisanog uzgoja, kao i  rase bul terijer, staford terijer, američki staford terijer i mini bul terijer ili mešanac tih rasa.

Opširnije...
 

OBAVEŠTENJE O TRENUTNOJ SITUACIJI I SPROVOĐENJU MERA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJA I ISKORENJIVANJA BOLESTI KVRGAVE KOŽE – NODULARNOG DERMATITISA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Dana 7. juna 2016. godine, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, proglasilo je teritoriju opštine Bujanovac zaraženim područjem, a teritoriju Pčinjskog upravnog okruga ugroženim područjem  čime je Republika Srbija zvanično u skladu sa procedurom OIE proglašena teritorijom zaraženom virusom  Nodularnog dermatitisa.

U proteklih mesec dana Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine , Uprava za veterinu, je sprovele sve neophodne mere za sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanje bolesti nodularni dermatitis - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD) prema odredbama Zakona o veterinarstvu („Sl.glasnik SR“, br. 91/2005, 30/2010, 93/2012) i preporukama Međunarodnih organizacija (OIE-World Organisation for Animal Health i European Food Safety Authority - EFSA).

Opširnije...
 

Javne nabavke

Bitne informacije

informator_o_radu

Bitne informacije

Strucni ispit

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional