Odluka o izboru pravnih lica po ponovlјenom konkursu za teritorije opština Kragujevac, Surdulica, Ćuprija i Prokuplјe

Objavlјena je Odluka o izboru pravnih lica po ponovlјenom konkursu za teritorije opština Kragujevac, Surdulica, Ćuprija i Prokuplјe koju možete preuzeti ovde.

Ponovlјen Konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2014–2016. godine

Objavlјen je Ponovlјen konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2014–2016. godine koji možete preuzeti ovde.

Odluka o izmeni Odluke o izboru pravnih lica za poslove iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2014-2016.godine

Objavlјena je Odluka o izmeni Odluke o izboru pravnih lica za poslove Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2014-2016.godine koju možete preuzeti ovde.

UPLATA HUMANITARNE POMOĆI POSREDSTVOM PAYPAL SERVISA

Obaveštavamo vas da je od 18. maja 2014. godine aktivan PayPal račun preko koga je moguće uplatiti humanitarnu pomoć za žrtve poplava u Republici Srbiji iz 193 zemlјe i regiona. Opširnije...    

Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину

Објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годинукоји можете преузети овде.

Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2014. gоdinu

Оbјаvlјеn је Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2013. gоdinu kојi mоžеtе prеuzеti ovde.

VАŽNО ОBАVЕŠТЕNJE

Kоnkurs zа ustupаnjе pоslоvа iz prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа pеriоd 2014-2016 оbјаvlјеn u Službеnоm glаsniku RS brој:108/2013 оd 06.12.2013. gоdinе, zаvršаvа sе 16.12.2013. gоdinе. Opširnije...

Konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2014-2016. godine

Оbјаvlјеn је kоnkurs zа ustupаnjе pоslоvа iz Prоgrаmа mеrа zа pеriоd 2014–2016. gоdinе kојi mоžеtе prеuzеti оvdе. Fоrmulаr zа priјаvu nа јаvni kоnkurs mоžеtе prеuzеti ovde.

Apel vlasnicima pasa

NAČIN DRŽANJA OPASNIH PASA

Definicija: Pod opasnim psom se, u skladu sa Pravilnikom o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost po okolinu (''Službeni glasnik RS' br. 65/10) smatra bilo koja jedinka te vrste, izuzev službenog psa, koja je bez očiglednog povoda napala čoveka ili drugog psa i nanela mu telesne povrede ili smrt, jedinka koja je uzgajana, odnosno dresirana za borbe pasa ili nađena u organizovanoj borbi sa drugim psom, jedinka namenjena za čuvanje imovine ili kao telesni čuvar, rase pit bul terijer ili mešanac te rase, koji ne potiče iz kontrolisanog uzgoja, kao i  rase bul terijer, staford terijer, američki staford terijer i mini bul terijer ili mešanac tih rasa. OBAVEZE VLASNIKA Zakonom o dobrobiti životinja (''Službeni glasnik RS' br. 41/09) koji je usvojen 2009. godine nije zabranjeno držanje opasnih pasa kao kućnih ljubimaca, uz poštovanje propisanog načina držanja, obeležavanja i vakcinacije. Način držanja: Kada je u pitanju držanje kućnih ljubimaca, bilo da su u pitanju opasni psi ili ne, Zakon o dobrobiti životinja insistira na odgovornom vlasništvu. U skladu sa tim, vlasnik, odnosno držalac kućnog ljubimaca dužan je da kućnom ljubimcu obezbedi brigu, negu i smeštaj, u skladu sa vrstom, rasom, polom, starošću, kao i fizičkim i biološkim specifičnostima i potrebama u ponašanju i zdravstvenom stanju kućnog ljubimca. Način njihovog držanja mora da bude takav da ne izaziva bol, patnju, strah i stres. Ako se psi ne drže u stanu, onda im se mora obezbediti odgovarajući smeštajni prostor, kao što je boks ili kućica, kako bi se mogli zaštititi od loših vremenskih prilika. Važno je napomenuti  da se psi ne smeju stalno držati vezani na lancu, već se eventulano mogu držati vezani  na produženu vodilicu, koja im pruža više prostora za kretanje, a time i iluziju slobodnog držanja.          Pored gore navedenog, Pravilnikom  o načinu držanja pasa koji mogu  predstavljati opasnost za okolinu  propisano je i da vlasnik opasnog psa mora psa da drži u prostoru, odnosno objektu koji je odgovarajuće veličine i iz koga pas ne može da pobegne. Na ulazu u taj prostor, odnosno objekat mora da bude vidljivo istaknuto upozorenje: „OPASAN PAS”, a sam ulaz u prostor ili objekat se mora držati pod ključem. Obeležavanje i vakcinacija: U skladu sa Zakonom o veterinarstvu (''Službeni glasnik RS' br.91/2005 i 30/2010), obavezno je obeležiti kućne ljubimce mikročipom i naravno, svake godine vakcinisati protiv besnila. Način izvođenja pasa: Zakonom o dobrobiti životinja je propisano da je vlasnik, odnosno držalac kućnih ljubimaca dužan  da pravilnim držanjem i drugim merama i sredstvima spreči da kućni ljubimci ugroze ljude i okolinu. To podrazumeva da se životinje ne drže i ne šetaju bez nadzora po ulicama i parkovima. Pored toga, Pravilnikom o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost po okolinu propisano je da ove pse mogu šetati samo punoletna lica i to sa zaštitnom korpom i na kaišu i to u skladu sa posebnim propisima. Međutim kada je u pitanju šetanje životinja po javnim površinama, vlasnici se moraju pridržavati i odluke o načinu držanja i izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine, a koju donose organi lokalne samouprave. Obuka: U skladu sa Pravilnikom o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost po okolinu, vlasnik koji drži opasnog psa mora, zajedno sa psom, da prođe obuku po programu kinološkog saveza, uz proveru stepena socijalizacije psa koju obavljaju lica koja su osposobljena za tu vrstu poslova, a koja se vrši posle sprovedene obuke, u skladu sa programom kinološkog saveza. KONTROLA SPROVOĐENJA I KAZNENE ODREDBE Način držanja pasa kao kućnih ljubimaca, bilo da su oni opasni ili ne regulisan je na republičkom i lokalnom nivou. Republički nivo: način držanja kućnih ljubimaca je propisan Zakonom o dobrobiti životinja, a držanje opasnih pasa i Pravilnikom o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost po okolinu. U skladu sa tim, inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o dobrobiti životinja i propisa donetih na osnovu njega vrši Ministarstvo preko veterinarskih inspektora.U slučaju nepoštovanja Zakona i propisa donetih na osnovu njega u pogledu načina držanja i postupanja sa životinjama, jasno su zakonom precizirane kazne, pa se tako, nesavesni vlasnik može kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ako na nepropisan način i suprotno odredbama Zakona o dobrobiti životinja drži psa koji može predstavljati opasnost po okolinu. Organi lokalne samouprave: Organi lokalne samouprave svojim odlukama propisuju način držanja životinja na svojoj teritoriji, mesta i prostore u kojima se mogu držati kućni ljubimci, kao i mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca na površine javne namene i površine u javnom korišćenju. U skladu sa tim, komunalna inspekcija je nadležna za vršenje nadzora nad sprovođenjem odluka organa lokalne samouprave i ona je ta koja nalaže mere i propisuje odgovarajuće sankcije za nesavesnog vlasnika. Pored komunalne inspekcije i komunlana policija obavlja komunalno-policijske i druge poslove na održavanju komunalnog reda uređenog ovim odlukama, kao i kontrolu primene odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima, vrši komunalna policija.  U slučaju nepoštovanja odredbi odluka organa lokalne samouprave, jasno su odlukama i precizirane kazne, pa se tako neodgovorni vlasnik može novčano kazniti za učinjeni prekršaj.

Kuga goveda je potpuno iskorenjena u svetu

Delegati OIE iz 198 država članica usvojili su rezoluciju br. 18/2011 kojom je potvrđen status preostalih nekoliko država kao teritorija slobodnih kuge goveda. Inače OIE je osnovan 1924 godine upravo zbog opasnosti od pandemije ove bolesti. Nakon više decenija zajedničkog rada država i veterinarskih službi, pomognutih stručnom i organizacionom podrškom OIE i FAO, ostvaren je cilj da se kuga goveda potpuno iskoreni u ovoj godini.

ZAVRŠENA SERIJA RADIONICA POSVEĆENIH NAČINU I POSTUPCIMA PRAĆENJA KRETANJA GOVEDA

U saradnji sa Veterinarskom Komorom Srbije (VKS) i veterinarskim institutima, održano je više radionica na kojima je učestvovalo preko 400 predstavnika terenske veterinarske službe i veterinarske inspekcije.

Svrha održavanja radionica bio je nastavak kontinuirane obuke ovlašćenih obeleživača i pojašnjenje postupaka prilikom praćenja kretanja goveda, kako bi se propisi o obeležavanju i sledlјivosti što efikasnije sprovodili.

Opširnije...
 

UPRAVA ZA VETERINU VRŠI DISTRIBUCIJU OPREME ZA NADZOR I KONTROLU ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA VETERINARSKOJ SLUŽBI SRBIJE U VREDNOSTI OD OKO MILION EUR

U toku avgusta, počev od 12.8.2014. godine, Uprava za veterinu će isporučiti opremu 1) veterinarskim institutima u kojima su formirani veterinarski krizni centri, 2) veterinarskim stanicama koje sprovode Program mera zdravstvene zaštite životinja, kao i 3) veterinarskoj inspekciji zaduženoj za upravljanje i nadzor u slučaju pojave zaraznih bolesti životinja i drugih vanrednih situacija u oblasti veterinarstva. Oprema je isporučena kao podrška EU jačanju kapaciteta Uprave za veterinu, i to preko projekta Podrška iskorenjivanju klasične kuge svinja i besnila u Republici Sribji, finansiranog iz programskog ciklusa IPA 2012.

Ovim povodom, direktor Uprave za veterinu dr. Dejan Bugarski izjavio je: "Uprava za veterinu već godinama obezbeđuje efikasan sistem spremnosti na pojavu naročito opasnih zaraznih bolesti i drugih vanrednih situacija. U sistem su uključeni, pored državnih službenika iz našeg Ministarstva i drugih nadležnih organa, 12 naučnih i specijalističkih instituta i preko 310 veterinarskih stanica sa kojima Uprava ima potpisne ugovore i razrađene procedure za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti životinja i zoonoza. Efikasnost sistema brzog upozoravanja i hitnog reagovanja prikazana je u vreme trajanja vanrednog stanja izazvanog poplavama a bazira se na spremnosti službe da se za nekoliko časova podignu i efektivno koriste svi kapaciteti u cilju sprečavanja pojavljivanja ili širenja zaraznih bolesti. Time se štite zdravlje i dobrobit životinja ali i zdravlje ljudi i čitave nacije. U narednih nekoliko meseci, pored isporuke opreme koju smo dobili od EU, izvršićemo i testiranje efikasnosti veterinarskog sistema i izvršiti obuke pripadnika naše službe kako u državnoj administraciji tako i u veterinarskim organizacijama. Sa drugim donatorima smo u pregovorima za dobijanje finansijske i stručne podrške za sprovođenje programa prevencije i kontrole pojedinih zaraznih bolesti u poplavljenim područjima, kao što su vakcine protiv antraksa i klostridijalnih infekcija, serumi, antibiotici, antiparazitici, dijagnostikumi i oprema za sprovođenje pojedinih programa, zaštitna oprema i sl. Ovom prilikom želim svim donatorima da se zahvalim na izuzetnoj pomoći i razumevanju potreba naše službe, koja predstavlja nacionalno i globalno dobro".

Opširnije...
 

PONOVLJEN KONKURS ZA USTUPANJE POSLOVA IZ PROGRAMA MERA ZA PERIOD 2014–2016. GODINE ZA DEO OPŠTINE PROKUPLJE

Ponovlјen Konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2014–2016. godine za deo opštine Prokuplјe

 

ODLUKA O IZBORU PRAVNIH LICA PO PONOVLJENOM KONKURSU ZA TERITORIJE OPŠTINA KRAGUJEVAC, SURDULICA, ĆUPRIJA I PROKUPLJE

ODLUKU O IZBORU PRAVNIH LICA po ponovlјenom konkursu za teritorije opština Kragujevac, Surdulica, Ćuprija i Prokuplјe je prosleđena na objavlјivanje Službenom glasniku Republike Srbije radi objavlјivanja. Pojedinačne odluke o izboru veterinarskih subjekata su poslate učesnicima konkursa. U skladu sa Zakonom, po isteku predviđenog roka za prigovore pristupiće će potpisivanju Ugovora sa veterinarskim subjektima koji su izabrani putem konkursa.

Opširnije...
 

ZAVRŠENA JE OSMA UZASTOPNA KAMPANJA ORALNE VAKCINACIJE LISICA I DRUGIH DIVLJIH MESOJEDA PROTIV BESNILA U SRBIJI

Osma kampanja oralne vakcinacije lisica i drugih divlјih mesojeda protiv besnila realizovana je u skladu sa strateškim višegodišnjim akcionim planom koji predviđa distribuciju vakcina dva puta godišnje - u proleće i u jesen, po modelu koji se u državama članicama Evropske Unije pokazao kao efikasan u iskorenjivanju ove bolesti. Finansijsku podršku za realizaciju ovog projekta pružila je delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru instrumenta IPA podrške.

Opširnije...
 

PONOVLJEN KONKURS ZA USTUPANJE POSLOVA IZ PROGRAMA MERA ZA PERIOD 2014–2016. GODINE

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je ponovlјeni konkurs za sprovođenje Programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2014-2016. godine u Službenom glasniku, broj 062/2014 od 13.6.2014. godine i to za teritorije četiri opštine u kojima nisu izabrani veterinarski subjekti za navedene poslove.

Opširnije...
 

Javne nabavke

Bitne informacije

Strucni ispit

PM 2014

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional