VANREDNA SLUŽBENA KONTROLA OBJEKTA ZA KLANjE MESA PAPKARA U MAČVANSKOM OKRUGU


  Republička veterinarska inspekcija sa centralnog nivoa, je dana  21. 10. 2016. godine izvršila vandrednu službenu kontrolu objekta za klanje mesa papkara u Mačvanskom Prnjavoru u mačvanskom Upravnom  okrugu .   Tokom službene kontrole utvrđeno je da objekat ne ispunjava opšte uslove - zidovi, podovi, plafoni i oprema, zatečeni oštećeni i neoprani , što je u suprotnosti  sa Pravilnikom  o uslovima higijene hrane („Službeni glasnik RS“ br. 73/10). Uočen je i nedostatak opreme koja je potrebna da bi  higijena  procesa proizvodnje hrane bila u skladu sa propisima  i da bi se u objektu proizbvodila bezbedna hrana.  Oprema u delu prijema životinja, klanični depo,   nije izgrađena tj. održavana na takav način da bi se ispoštovala dobrobit životinja, što je u suprotnosti sa Zakonom o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS“ br. 41/09)   Na osnovu zatečenog stanja u objektu republička veterinarska inspekcija je zabranila korišćenje opreme, alata, prostora i prostorija, do otklanjanja nedostataka, za koje je izdato rešenje i dati rokovi u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“ br. 91/05 i 30/10).

INSPEKCIJSKI NADZOR I KONTROLA ODRŽAVANJA VAŠARA U RAŠKOJ


Republička veterinarska inspekcija raškog Upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu je zvaničnim putem dobila prijavu od strane građana u kojoj je navedeno da će se u periodu od 05.10.do 15.10. 2016 .god.  u domaćinstvima koji su u naselju Supnje Opština Raška obavljati delatnost klanja prasića povodom održavanja vašara u  Raški. Rukovodilac grupe veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta raškog Upravnog okruga , je zvaničnim putem podnela predlog Osnovnom sudu u Raški za naredbu o uviđaju u napred navedena domaćinstva u skladu sa čl. 22. stav. 4 Zakona o inspekcijskom nadzoru a u cilju utvrđivanja da se radi o neregistrovanim subjektima u skladu sa čl. 33 istog Zakona. Inspekcijski nadzor su izvršili veterinarski inspektori iz Kraljeva i Tutina. Inspektori  su na osnovu naredbe Osnovnog  sudu u Raški ušli u dvorišta i nakon izvršenih inspekcijskih kontrola stavljeno je van prometa kao nebezbedna hrana : ukupno 228 kg mesa prasećeg i 330 kg prasećeg pečenja. Hrana koja je isključena iz prometa  skladištena je  u hladnjači  T.P.  ,,IBAR,, Raška do konačnog uništenja. U momentu kontrole zatečeno je i  8 prasića koja nisu bila obeležena i  stavljena  u karantin.  U kontroli je utvrđeno da se radi o neregistrovanim subjektima koji ne poseduju rešenja od MPZŽS, Uprave za veterinu o ispunjenosti opštih i posebnih uslova za obavljanje delatnosti klanja papkara. Takođe su obilaženi štandovi sa hranom živоtinjskog porekla ( pečenje, brza hrana ) u gradu gde se održavao vašar gde nisu utvrđene neusaglašenosti.  U kontroli je sačinjeno 7 zapisnika, doneta su 4 rešenja. Biće upućena obaveštenja poreskoj upravi i podneseni  zahtevi  za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa čl.57 . stav1. Zakona o inspekcijskom nadzoru.

UKINUTE ZARAŽENE ZONE PROTIV NODULARNOG DERMATITISA


Uprava za veterinu je donela odluku o ukidanju zaraženih i ugroženih područja, odnosno sprovođenja vanrednih veterinarsko sanitarnih mera zbog pojave nodularnog dermatitisa (bolesti kvrgave kože) u Jablaničkom, Pirotskom, Topličkom, Pčinjskom, Zaječarskom i Borskom upravnom okrugu.Time su ukinute i specifične zabrane uvedene u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove bolesti.   U skladu sa Instrukcijom o postupku donošenja rešenja o prestanku mera na zaraženim gazdinstvima, zaraženom i ugroženom području zbog pojave nodularnog dermatitisa broj 323-02-2433/2016-05/7 od 16.08.2016. godine, Regionalni krizni centri za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Nišu i Zaječaru obratili su se Nacionalnomkriznom centru za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Upravi za veterinu,sa predlogom za ukidanje rešenja kojima su je teritorije određenih opština proglašene zaraženim, odnosno ugroženim područjima od zarazne bolesti nodularni dermatitis.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu


Dana 7. jula 2016. godine u Službenom glasniku RS“, broj 61/16 objavlјen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu. Kompletan tekst Pravilnika može se preuzeti ovde.

Produžena primena Pravilnika o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se do 5. oktobra 2016. godine. Tekst Pravilnika možete preuzeti ovde.

Novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine donelo je novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015) koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Odluka o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja


Odluku o visini troškova za obeležavanje i evidenciju životinja ("Sl. glasnik RS", br. 115/14) možete preuzeti ovde.

KONKURS ZA USTUPANJE POSLOVA IZ PROGRAMA MERA ZA PERIOD 2017-2019. GODINE

Dana 18. januara 2017. godine objavlјen je Konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2017–2019. god. u Službenom glasniku broj: 3/2017. Od dana objavlјivanja veterinarske stanice i klinike mogu, u skladu sa oglasom konkursa, da dostavlјaju traženu dokumentaciju radi ostvarivanja prava konkurisanja za dodelu terena za sprovođenje poslova po Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2017–2019. godinu. Konkurs je otvoren 15 radnih dana, počev od narednog dana od dana objavlјivanja Konkursa u Službenom glasniku RS.

Konkurs za ustupanje poslova iz programa mera za period 2017–2019. godine
Odluka o kriterijumima za vrednovanje i načinu bodovanja prijava veterinarskih stanica i klinika koje učestvuju na konkursu za ustupanje poslova iz programa mera za period 2017-2019. godine
Formular prijave za javni konkurs za dodelu terena po programu mera zdravstvene zaštite životinja za period 2017-2019. godine
Obrazac izjave o ispunjavanju uslova

 

INFORMACIJA O POJAVI AVIJARNE INFLUENCE (PTIČJEG GRIPA) U REPUBLICI SRBIJI

Pojava ptičjeg gripa, odnosno visoko patogenog soja avijarne influence – AI(H5N8) u Republici Srbiji  potvrđena  je prvobitno kod 6 uginulih divlјih ptica (labudova) 02.12.2016, i10.12.2016. u tri gazdinstva na području Kovilјskog rita, koji administrativno pripada  teritoriji Grada Novog Sada u Južnobačkom okrugu.  Uprava za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine je u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i Pravilnikom o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje iskorenjivanje zarazne bolesti avijarna influence,  i donela rešenje kojim je proglasila zaraženo područje u poluprečniku od najmanje 3 km i ugroženo područje od najmanje 10km od žarišta ove zarazne bolesti i naložila propisane kontrolne mere. 16.12. 2016. godine, na osnovu pozitivnih nalaza kod dva uginula labuda na lokacijama Ludoško jezero na području opštine Subotica i Kanal DTD na području Grada Novog Sada i 10.12.2017. kod četiri uginula labuda na lokaciji jezero-kanal Vizelј, Borča, područje Grada Beograda, doneta su rešenja o proglašenju zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti avijarna influenca kod divlјih ptica. Na celokupnim zaraženim i ugroženim područjima, kontinuirano se vrši popis, observacija i kontrola zdravstvenog stanja živine na svim gazdinstvima, kao i zdravstveni nadzor i motrenje divlјih ptica na njihovim staništima.

Opširnije...
 

PREPORUKE O NAČINU POSTUPANJA SA ŽIVOTINJAMA U USLOVIMA EKSTREMNO NISKIH TEMPERATURA

Preporuke o načinu postupanja sa životinjama u uslovima ekstremno niskih temperatura može preuzti ovde.

 

INFORMACIJA O POJAVI PRVOG SLUČAJA AVIJARNE INFLUENCE U SRBIJI

Prvi slučaj avijarne influence kod divljih ptica: U toku sprovođenja veterinarskog nadzora, utvrđena su uginuća 6 labudova na području Koviljskog rita za koje je u Naučnom institutu za veterinarstvo iz Novog Sada i Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za avijarnu influencu u Kraljevu utvrđeno da se radi o avijarnoj influenci kod divljih ptica izazvanoj sojem virusa H5N8.
 
 
Usled pojave avijarne influence u oktobru u više zemalja EU, poput Mađarske, Holandije, Danske i Nemačke, Švajcarske i Hrvatske, Uprava za veterinu je preduzela odgovarajuće preventivne mere počev još od 24.11.2016. godine. Mere uključuju epizootiološki i veterinarski nadzor, edukaciju vlasnika živine i poboljšanje primene mera na farmama živine. U skladu sa praksom iz prethodnih godina tokom perioda preleta divljih ptica formirani su nacionalni i regionalni centri za praćenje situacije i sprečavanje širenja avijarne influence sa divljih i migratornih ptica na domaću živinu.
Opširnije...
 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U UPRAVI ZA VETERINU

 

Opširnije...
 

REŠENJE O PROGLAŠENJU UGROŽENOG PODRUČJA I ZONE NADZORA ZARAZNE BOLESTI AVIJARNA INFLUENCA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine na osnovu člana 63., 64. i 66. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 91/05, 30/2010 i 93/2012),Pravilnika o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti avijarna influenca, kao i načinu njihovog sprovođenja („Službeni glasnik RS“, broj: 7/10), člana 192. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, broj: 33/97 i 30/10)i Rešenja ministarstva polјoprivrede i zaštitne životne sredine broj: 119-01-51/6/2016-09 od 12.08.2016. godine,  v.d. direktor Uprave za veterinu donosi:

Opširnije...
 

OBAVEŠTENЈE O POSTUPANЈU SA POŠILЈKOM ŽIVOTINЈSKOG POREKLA I ŽIVIH  ŽIVOTINЈA (ptica, živine, jednodnevnih pilića i priplodnih jaja) KOJA SE UVOZIILI PROVOZI, ZA KOJE JE IZDATO REŠENЈE O ISPUNЈENOSTI VETERINARSKO-SANITARNIH USLOVA ZA UVOZ/PROVOZ PREKO TERITORIJE REPUBLIKE MAĐARSKE U REPUBLIKU SRBIJU NAKON POJAVE BOLESTI AVIJARNE INFLUENCE NA TERITORIJI REPUBLIKE MAĐARSKE

Zbog novonastale epizootiološke situacije i pojave bolesti ptica - Avijarne influence u Republici  Mađarskoj, pošilјke životinjskog porekla i živih životinja (ptica, živine, jednodnevnih pilića i priplodnih jaja) koje se uvoze/provoze na teritoriju Republike Srbije preko teritorije Republike Mađarske, neće moći obaviti veterinarsku – sanitarnu kontrolu na graničnom veterinarskom prelazu Horgoš, već isklјučivo na graničnom prelazu Batrovci sa Republikom Hrvatskom.

Za pošilјke koje nisu u mogućnosti da obave prekogranični promet i veterinarsko-sanitarnu kontrolu preko graničnog prelaza Horgoš, koji je naveden u Rešenju kojim se utvrđuje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz/provoz životinja (ptica, živine, jednodnevnih pilića i priplodnih jaja), uvoznici neće biti u obavezi da podnesu zahtev za izmenu i dopunu u delu važećeg Rešenja koji se odnosi na granične veterinarske stanice (prelaze) koje su navedene u važećem Rešenju.

Pošilјke za koje je utvrđeno da ne postoji rizik nesmetano će moći da obave prekogranični promet i veterinarsko-sanitarnu kontrolu preko graničnog prelaza Horgoš, koji je naveden u Rešenju.

Granična veterinarska inspekcija na GP Batrovci  je dužna da vodi posebnu evidenciju o pošilјkama koje su preusmerene i na nedelјnom nivou obaveste Upravu za veterinu o vrsti, količini robe koja se uvozi i broju Rešenja kojim se utvrđuje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz ili provoz.

 

Avijarna influenca

Nodularni dermatitis

Bitne informacije

Javne nabavke

Program mera 2014

Informacije od javnog znacaja

informator_o_radu

Strucni ispit

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional