Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu


Objavlјen je Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu koji možete preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu


Оbјаvlјеn је Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu kојi mоžеtе prеuzеti ovde.

UKINUTE ZARAŽENE ZONE PROTIV NODULARNOG DERMATITISA


Uprava za veterinu je donela odluku o ukidanju zaraženih i ugroženih područja, odnosno sprovođenja vanrednih veterinarsko sanitarnih mera zbog pojave nodularnog dermatitisa (bolesti kvrgave kože) u Jablaničkom, Pirotskom, Topličkom, Pčinjskom, Zaječarskom i Borskom upravnom okrugu.Time su ukinute i specifične zabrane uvedene u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove bolesti.   U skladu sa Instrukcijom o postupku donošenja rešenja o prestanku mera na zaraženim gazdinstvima, zaraženom i ugroženom području zbog pojave nodularnog dermatitisa broj 323-02-2433/2016-05/7 od 16.08.2016. godine, Regionalni krizni centri za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Nišu i Zaječaru obratili su se Nacionalnomkriznom centru za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Upravi za veterinu,sa predlogom za ukidanje rešenja kojima su je teritorije određenih opština proglašene zaraženim, odnosno ugroženim područjima od zarazne bolesti nodularni dermatitis.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Program mera za 2018.godinu

Program mera za 2018 godinu - Službeni Glasnik Republike Srbije   

 

PRAVILNIK O MALIM KOLIČINAMA PRIMARNIH PROIZVODA KOJE SLUŽE ZA SNABDEVANJE POTROŠAČA, PODRUČJU ZA OBAVLJANJE TIH DELATNOSTI KAO I ODSTUPANJA KOJA SE ODNOSE NA MALE SUBJEKTE U POSLOVANJU HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA

U „Službenom glasniku“ RS, broj: 111 od 11. decembra 2017. godine, objavlјen je Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavlјanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla, koji možete preuzeti ovde.

Vodič za klanje malih količina živine i lagomorfa na gazdinstvu  ovde.

Vodič za proizvodnju i preradu mesa malog kapaciteta i proizvodnju tradicionalnog proizvoda od mesa ovde.

Opšti model plana HACCP za klanje svinja u objektima malog kapaciteta ovde.

Opšti model plana HACCP za klanje goveda u objektima malog kapaciteta ovde.

Opšti model plana HACCP za klanje živina u objektima malog kapaciteta ovde.

Opšti model plana HACCP za proizvodnju tradicionalnih fermentisanih suvih kobasica u objektima za preradu mesa malog kapaciteta  ovde.

Opšti model plana HACCP za proizvodnju tradicionalnih suvomesnatih proizvoda u objektima za preradu mesa malog kapaciteta  ovde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURA ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA MALIH KOLIČINA PRIMARNIH PROIZVODA


01-Objekti: mali proizvođači - primarni proizvodi  ovde.


OBRAZAC 1 - PRIMARNI PROIZVODI   ovde.

02-Objekti: mali proizvođači - prerada mesa na gazdinstvu  ovde.


OBRAZAC 2- PRERADA MESA NA GAZDINSTVU  ovde.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROCEDURA ZA UPIS U REGISTAR ODOBRENIH OBJEKATA MALIH SUBJEKATA ZA KLANJE I PRERADU HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA


03-Objekti za klanje proizvodnju proizvoda  životinjskog porekla 
ovde.
OBRAZAC 3- KLANJE ŽIVINE I LAGOMORFA  ovde.
 

OBRAZAC 4- MALA PRERADA MESA ovde.

OBRAZAC 5-  MALA KLANICA  ovde.

OBRAZAC 6- MALA MLEKARA  ovde.
 

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS" broj 79/05, 81/05-ispr., 83/05-ispr., 64/07, 67/07 ispr., 116/08, 104/09,99/14i 94/17), člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i  dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-10211/2017od 25.10.2017. godine,  oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA


I     Organ u kome se radna mesta popunjavaju: 
Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina br. 22-26,Beograd,


II   Radna  mestakoja se popunjavaju:

1.Radno mesto za pripremu postupka interne revizije, u zvanju savetnik, Grupa za internu reviziju, 1 izvršilac,

Opis posla: Učestvuje u pripremi povelјe, strateškogplana, godišnjegplana i godišnjeg izveštaja interne revizije; učestvuje u procenirizika, pripremii primeni plana pojedinačnerevizije, kao i sprovođenju pojedinačnerevizije pod nadzorom internog revizora; učestvujeudokumentovanju pojedinačne revizije i obezbeđivanjuda radna dokumentacija bude adekvatno uskladištena i da evidencija i dokumenta revidirane organizacione jednice budu adekvatno čuvana; učestvuje u sačinjavanju pisanog izveštaja, sa nalazima i preporukama, i  praćenjuimplementacijepreporuka iz izveštaja o reviziji; obavlјa i ostale poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi:Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske ili pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,radno iskustvo u struci od najmanje 3godine na poslovima revizije, finansijske kontrole ili računovodstveno-finansijskim poslovima, položen državni stručni ispit, položen stručni ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru, znanje engleskog jezika, znanje rada na računaru.

           Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:poznavanje propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema Republike Srbije i revizije u javnom sektoru – usmeno;znanje engleskog jezika – usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije  - usmeno.

Mesto rada:Beograd, Bulevar Kralјa Aleksandra br. 84

2. Radno mesto veterinarski inspektor za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja,u zvanju savetnik, Odsek veterinarske inspekcije Sremska Mitrovica, sa mestom rada u Staroj Pazovi, Odelјenje veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu, 1izvršilac

           Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja životinja, reprodukcije i  dobrobiti životinjai nadzor nad poslovima  Programa mera u skladu sa ovlašćenjima; vrši inspekcijski nadzor i kontrolu u unutrašnjem i međunarodnom prometu živih životinja, reproduktivnog materijala, hrane za životinje;vrši  kontrolu sprovođenja nacionalnog plana monitoringa u oblasti  držanja životinja i proizvodnje hrane za životinje radi utvrđivanja prisustva ostataka famakoloških supstanci i njihovih metabolita; vrši kontrolu ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za držanje, proizvodnju i promet životinja, reproduktivnog materijala i objektima subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama, proizvodnju, promet i skladištenje proizvoda životinjskog porekla za upotrebu u polјoprivredi i industriji, hrane za životinje i prometa lekova na malo; vrši kontrolu  obavlјanja veterinarske delatnosti subjekata veterinarske delatnosti i veterinarskim organizacijama; vrši kontrolu ispunjenja finansijskih obaveza subjekata veterinarske delatnosti u korist budžeta RS radi obezbeđenja sredstava za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja; priprema mesečne izveštaje i  daje predloge za pripremu plana rada; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

            Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

           Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa koji regulišu oblast veterinarske delatnosti i javnog veterinarskog zdravlјa, bezbednosti hrane i zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja proveravaće seusmeno; poznavanje propisa koji regulišu oblast inspekcijskog nadzora proveravaće seusmeno; poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku proveravaće seusmeno; znanje rada na računaru proveravaće sepraktičnim radom na računaru; veština komunikacije proveravaće se  usmeno.

Mesto rada:Stara Pazora, Svetosavska br. 11

3.Radno mesto veterinarski inspektor za kontrolubezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla, u zvanju savetnik, Odsek veterinarske inspekcije Vranje, sa mestom rada u Vranju, Odelјenje veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu, 1izvršilac,

          Opis poslova: Vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu hranei proizvoda  životinjskog poreklai  sporednih proizvoda životinjskog porekla  u objektima registrovanim za  unutrašnji  promet; uzima uzorke proizvoda  i hrane životinjskog porekla  radi ispitivanja zdravstvene  ispravnosti i kvaliteta po planu i monitoringu; vrši sertifikaciju pošilјaka za izvoz; vrši inspekcijski nadzor i utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla; kontroliše primenu plana NSSR, GHP, GMP; vrši kontrolu dokumentacije:obračuna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošilјki u proizvodnji i unutrašnjem  prometu; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

           Uslovi:Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

           Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa koji regulišu oblast veterinarske delatnosti i javnog veterinarskog zdravlјa, bezbednosti hrane i zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja proveravaće seusmeno; poznavanje propisa koji regulišu oblast inspekcijskog nadzora proveravaće seusmeno; poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku proveravaće seusmeno; znanje rada na računaru proveravaće sepraktičnim radom na računaru; veština komunikacije proveravaće se  usmeno.

Mesto rada:Vranje, Matije Gupca br. 1

IV Adresa na koju se podnoseprijaveza konkurs: poštom na adresu Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina br. 22-26, 11000Beograd,  sa naznakom: „Za javni konkurs“. Lična dostava prijava moguća je na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na adresi Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

V Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

VI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Ljilјana Alargić, telefon 011 3621-958.

VII  Opšti uslovi za zaposlenje na svim radnim mestima: državlјanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

VIII  Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkursza radna mesta pod rednim brojem 1.-3.:

-prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;

-izjava u kojoj se stranka opredelјuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; 

-uverenje o državlјanstvu;

-izvod iz matične knjige rođenih;

-diploma kojom se potvrđuje stručna sprema;

-dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima;

-dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).  

- dokaz o položenom ispitu za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru (samo za radno mesto pod rednim brojem 1).

Napomena:
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). 
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredelјuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat  činiti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs, u delu Konkursi.Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalјe da postupa.

IX Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, provera stručnih osposoblјenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se u prostorijama „Palate Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo,  i u prostorijama Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina 22-26,Beograd,  počev od 15.01.2018. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni elektronskom poštom ili telefonskim putem,  na kontakte koje su naveli u prijavi.

Napomene:

Za radna mesta pod rednim brojem 1.–3. radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Za radna mesta pod rednim brojem 1-3.:

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci.  Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Kandidat koji nema položen ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru prima se na rad i može obavlјati poslove ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru najduže godinu dana od dana završetka obuke koju organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija, u kom roku je dužan da položi ispit. (ova napomena se odnosi samo za radno mesto pod rednim brojem 1.)

Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze. 

Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumlјive prijave, biće odbačene.

Ovaj oglas objavlјuje se na oglasnoj tabli i  web stranici Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  www.minpolj.gov.rs, web stranici Službe za upravlјanje kadrovima www.suk.gov.rs, gde se možepogledati opis poslova radnogmesta,  na portalu e-uprave, i na web stranici  i u periodičnom izdanju  oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2017. GODINU

Objavlјen je Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu koji možete preuzeti ovde.

 

KONKURS ZA USTUPANJE POSLOVA IZ PROGRAMA MERA ZA PERIOD 2017–2019. GOD.

Dana 15. septembra 2017. godine objavlјen je Konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2017–2019. god. u Službenom glasniku broj: 83/2017. Veterinarske stanice, veterinarske klinike i veterinarske ambulante mogu, u skladu sa tekstom konkursa, da dostavlјaju traženu dokumentaciju počev od narednog dana od dana objavlјivanja konkursa radi ostvarivanja prava konkurisanja za dodelu terena za sprovođenje poslova po Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2017–2019. godinu. Konkurs je otvoren 7 radnih dana.

Tekst konkursa
Odluka
Obrazac prijave na konkurs
Obrazac izjave - zaštita na radu
Obrazac izjave - sud
Obrazac izjave - krivično delo

 

OBUKA VETERINARA - JAVNI POZIV

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za veterinu, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu i Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd

OBJAVLJUJU

POZIV ZA PETODNEVNU OBUKU za doktore veterinarske medicine, zaposlene u veterinarskim organizacijama, pod nazivom: „Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja“.

PERIOD TRAJANJA PRVOG POZIVA: od 7. novembra do 16. novembra 2017. godine

 

RANGIRANJE KANDIDATA: izvršiće se na osnovu redosleda prijavlјivanja

 

PREDVIĐEN TERMIN PRVE OBUKE: 20. do 24. novembar 2017. godine.

Broj slušalaca je ograničen na minimalno 10, a maksimalno 15 polaznika po jednoj obuci

Predmet obuke: Unapređenje sistema bezbednosti hrane u objektima za klanje životinja i zaštitejavnog zdravlјa

Cilј obuke: stručno osposoblјavanje za pregled mesa u objektima za klanje životinja u skladu sa zakonskim aktima Republike Srbije.

Polaznici koji uspešno savladuju obuku stiču pravo na SERTIFIKAT o uspešno završenom kursu „Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja“, a koji će im omogućiti da od strane Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinu budu angažovani na inspekcijskim poslovima na liniji klanja u objektima za klanje životinja.

Sadržaj obuke: Teorijski deo obuke koji će se izvesti na Fakultetu veterinarske medicine obuhvata: zakone i pravilnike iz oblasti bezbednosti hrane, uklјučujući dobrobit životinja, ante i post mortem pregled, dobru higijensku praksu, osnovne elemente službene kontrole i prateće dokumentacije. Praktični deo obuke će se realizovati u uslovima realne proizvodnje (objekat za klanje), pri čemu će prevoz do objekta biti obezbeđen od strane organizatora. Učesnicima  obuke biće dostupan materijal sa obuke. Tokom obuke obezbeđena je ishrana i osveženje za učesnike.

Cena obuke: 120.000,00 RSD.

Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu:

Svrha uplate: Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja

Primalac: Fakultet veterinarske medicine Beograd

Broj žiro računa: 840-1825666-41

Model poziv na broj (odobrenje): HTM011

Prijava za obuku: http://form.vet.bg.ac.rs/

Napomena: Organizator zadržava pravo da pomeri termin obuke u slučaju da se prijavi manje od 10 slušalaca.

Kontakt: Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla Fakulteta veterinarske medicine, tel: 011 2 685 653; e-mail: namirnice@vet.bg.ac.rs

 

STRUČNA PREDAVANJA ZA FARMERE

Uprava za veterinu, Uprava za zaštitu bilјa i polјoprivredna inspekcija Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa polјoprivrednim stručnim službama organizuju stručna predavanja na temu bezbedne ishrane za životinje, odnosno bezbednog skladištenja hrane i preduzimanja mera za sprečavanje moguće pojave mikotoksina. Planirano je da se ova predavanja održe širom Srbije o čemu će svi zainteresovani biti blagovremeno informisani i pozvani.

Cilј predavanja je da se, pre svega uzgajivači mlečnih grla, informišu o značaju preduzimanja svih preventivnih mera u cilјu sprečavanja moguće pojave mikotoksina u hrani za životinje i proizvodima životinjskog porekla.

Pred velikim brojem proizvođača, farmera, stručnjaka i uz prisustvo medija održani su stručni skupovi u Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu.

Uprava za veterinu pripremila je i informaciju držaocima životinja sa preporukama, koja se u vidu flajera deli prisutnima na predavanjima kao i preko veterinarskih stanica i polјoprivrednih stručnih službi a zainteresovani je mogu preuzeti i sa sajta Uprave za veterinu.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional