Информатор о раду Управе за ветерину Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Србије је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/2010).

Информатор о раду може се преузети овде.

Информатор о раду 2018 доступан је јавности у електронском облику и можете га преузети овде.

Информатор о раду 2019 доступан је јавности у електронском облику и можете га преузети овде.

Информатор о раду 2020 доступан је јавности у електронском облику и можете га преузети овде.

Информатор о раду 2021 доступан је јавности у електронском облику и можете га преузети овде.

Информатор о раду 2022 доступан је јавности у електронском облику и можете га преузети овде.

Информатор о раду 2023 доступан је јавности у електронском облику и можете га преузети овде.

Информатор о раду 2024 доступан је јавности у електронском облику и можете га преузети овде.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

Назив државног органа: Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде – Управа за ветерину

Адреса седишта: Немањина 22-26

Поштански број и град: 11040 Београд

Општина: Савски венац

Шифра делатности: 8411

Матични број: 17855140

ПИБ:108508191


Лице одговорно за тачност и потпуност података, правилну израду, објављивање и редовно ажурирање Информатора о раду је в.д. директора , доц. др Милош Петровић.


Информатор о раду Управе за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, објављен je 02.02.2015. године, на веб сајту Управе, www.vet.minpolj.gov.rs


Увид у Информатор о раду се може остварити лично у просторијама Управе за ветерину или набавити штампана копија на адреси Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, спрат I, канцеларија број 52.

За електронску верзију Информатора заинтерeсовано лице се може обратити на следећу e-mail адресу: ines.miljkovic@minpolj.gov.rs