Обавештење:

Стручни испит за докторе ветеринарске медицине и ветеринарске техничаре, одржаће се 27. и 28. маја 2024. године

Стручни испит, дипломирани ветеринари и ветеринарски техничари полажу на основу прописаних обавеза из чл.31.,33. и 34. Закона о ветеринарству („Сл.гласник РС“, бр. 91/05, 30/2010 и 93/12).

Стручни испит, ветеринари и ветеринарски техничари, стичу право да полажу после обављеног приправничког стажа.

Приправнички стаж за ветеринаре траје годину дана, а за техничаре шест месеци.

Програм, градиво и начин полагања стручног испита, на основу овлашћења из члана 35. Закона о ветеринарству, прописује Министар.

Стручни испит састоји се из:

 • писменог дела
 • усменог дела (општег и посебног).

За писмени део испита, кандидат припрема писмени рад на одобрену тему из градива предмета посебног дела стручног испита.

Теме за писмени рад су прилагођене степену стручне спреме ветеринарских радника, односно програму стручног испита.

Усмени део испита састоји се из општег и посебног дела.

Из општег дела полаже се пет испитних предмета, и то:

 1. уставно уређење,
 2. систем државне управе,
 3. управни поступак и спор,
 4. канцеларијско пословање
 5. рад и радни односи.

Посебни део испита обухвата три испитна предмета, и то:

 1. Здравствена заштита животиња,
 2. Хигијена намирница животињског порекла
 3. Зоохигијена са основама вештачког осемењавања.

Стручни испит се пријављује после обављеног комплетног приправничког стажа. Захтев са приложеном документацијом се предаје преко органа задуженог за пријем поднеска ( писарница Управе за заједничке послове републичких органа ) сваког радног дана у току радног времена или путем поште, на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Омладинских бригада бр.1, Нови Београд

О датуму, времену, додељеној теми и висини накнаде за полагање испита, кандидат се обавештава писмено.

Пријаве за стручни испит примају се током целе године, а стручни испит се организује у зависности од броја заинтересованих кандидата. (обично 4-5 пута годишње, односно на 2- до три месеца).

Кандидати који положе стручни испит добијају Уверење о положеном стручном испиту

Све додатне информације везане за полагање стручног испита могу се добити код секретара испитне комисије Маје Андријашевић на телефон : 011/311-73-15.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

 

 1. Захтев министарству за полагање испита (слободна форма) који мора бити потписан и да садржи контакт адресу подносиоца, број телефона и e mail адресу.
  Уз захтев потребно је приложити:
 2. Фотокопију дипломе  (или уверење/потврду о завршеном факултету) односно диплому средње школе;
 3. Фотокопију радне књижице или одговарајући образац пријаве осигурања у ком се види датум заснивања радног односа или у случају обављеног волонтерског стажа оригинал потврде од установе где је обављен стаж са прецизним временским периодом обављеног стажа сходно члану 201. Закона о раду;
 4. Примерак уплатнице


ЛИТЕРАТУРА

Комплетну литературу можете видети на страни „Литература за стручни испит