OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna ZAKONI

Zakoni

Zakon o izmenama i dopunama Zakonama o repbličkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – ispravka i 95/18)

Zakon o republičkim administrativnim taksama (prečišćen tekst) ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 -ispr., 61/2005, 101/2005 -dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -usklađeni din. izn., 55/2012 -usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 -usklađeni din. izn., 65/2013 -dr. zakon, 57/2014 -usklađeni din. izn., 45/2015 -usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 -usklađeni din. izn., 61/2017 -usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 -ispr., 50/2018 -usklađeni din. izn, 95/2018 i 38/2019 -usklađeni din. izn.)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti hrane, "Sl. glasnik RS", br. 17/19

Zakon o Republičkim Administrativnim taksama "Sl. glasnik RS", br. 43/03 i 70/11,usklađen dinarski iznos 55/12, 93/12,47/2013, 57/2014, 45/2015,50/2016,61/2017,113/2017,3/2018,50/2018

Zakon o veterinarstvu(konsolidovana verzija), "Sl. glasnik RS", br. 91/05 i 30/10

Zakon o inspekcijskom nadzoru, "Sl. glasnik RS", br. 36/15

Zakon o stočarstvu, "Sl. glasnik RS", br. 41/09,93/12 i 14/16

Zakon o podsticajima u polјoprivredi i ruralnom razvoju, "Sl. glasnik RS", br. 10/13,142/14, 103/15 i 101/16

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima, "Sl. glasnik RS", br. 30/10

Zakon o potvrđivanju Evropske Konvencije o zaštiti kućnih lјubimaca, "Sl. glasnik RS", br. 1/10

Zakon o bezbednosti hrane, "Sl. glasnik RS", br. 41/09

Zakon o dobrobiti životinja, "Sl. glasnik RS", br. 41/09

Zakon o republičkim administrativnim taksama, "Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn. i 55/2012 - usklađeni din. izn.

Zakon o opštem upravnom postupku, "Sl. glasnik RS", br. 18/16

Zakon o državnoj upravi, "Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14

Zakon o državnim službenicima, "Sl. glasnik RS", br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/08 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14

Zakon o krivičnom postupku, "Sl. glasnik RS", br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, "Sl. glasnik RS", br. 15/16

Zakon o potvrđivanju evropske konvencije o zaštiti životinja u međunarodnom prevozu i protokola kao dodatak i zaštiti životinja

Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o zaštiti kičmenjaka namenjenih u ogledne i druge naučne svrhe

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional