Међународно кретање људи, робе и капитала у последњих неколико деценија постало је важно питање безбедносних политика на националном, регионалном и глобалном нивоу. Ефикасна контрола на границама представља важан алат у сузбијању разних облика међународног кријумчарења од стране организованих криминалних група које користе пропусте у граничној контроли. Европска унија, самим тим и Република Србија, се током  последњих деценија суочавају са великим безбедносним изазовима на својим границама, који су се посебно исказали у великом броју лица која доласком на подручје Европске уније желе да побољшају свој начин живота. Такође, сви облици прекограничног криминала представљају велику друштвену опасност због чега заштита живота и здравља становништва ефикасном контролом биља, животиња, производа биљног и животињског порекла и друге робе постаје све већи приоритет за све службе у систему интегрисаног управљања границом.

Република Србија је усвојила своју прву Стратегију интегрисаног управљања границом са пратећим акционим планом 2006. године, другу 2012. године, трећу 2017. године и последњу 2022. године. Имплементацијом наведених докумената, Република Србија је у протеклом периоду постигла значајан напредак на пољу усклађивања националног законодавства са правом Европске уније, доношењем нових закона, јачала административне и институционалне капацитете свих релевантних служби кроз запошљавање, спровођење плана и програма заједничке обуке и примене заједничке анализе ризика свих служби у систему интегрисаног управљања границом. Такође подигнут је ниво техничке опремљености свих надлежних агенција у контроли границе, кроз реконструкцију и изградњу граничних прелаза, као и набавку специјализоване опреме за редовно обављање послова.

Интегрисано управљање границом у Републици Србији подразумева свеобухватан систем сарадње и укључености великог броја надлежних државних органа док су носиоци активности Министарство унутрашњих послова – Управа граничне полиције, Министарство финансија –  Управа царина, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину и Управа за заштиту биља.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља послове из свог делокруга, а који се односе на контролу пошиљака приликом увоза и провоза, преко својих организационих јединица и то: Граничне ветеринарске инспекције која је организациона јединица унутар Управе за ветерину и Граничне фитосанитарне инспекције која је организациона јединица унутар Управе за заштиту биља.

Одељење граничне фитосанитарне инспекције обавља послове који се односе на инспекцијски надзор у фитосанитарној области на граничним прелазима и местима царињења и то: контролу здравља биља и биљних производа при увозу и провозу са претоваром; контролу средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта при увозу и провозу са претоваром; контролу безбедности хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла при увозу; контролу присуства ГМО; контролу нивоа радиоактивне контаминације код биља и средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, а све у циљу спречавања уноса производа који нису безбедни за исхрану људи тј. нису у складу са Законом о безбедности хране и спречавања уноса штетних организама који нису присутни у Републици Србији и који би могли нанети велике штете нашој пољопривредној производњи. Активност граничне фитосанитарне инспекције се одвија на 21 граничном прелазу, на 3 поште царињења и у 11 места царињења.

Одељење граничне ветеринарске инспекције обавља послове који се односе на инспекцијски надзор у ветеринарској области на одређеним граничним прелазима  кроз ветеринарско санитарну контролу пошиљака у увозу и провозу животиња, хране животињског порекла, производа животињског порекла, споредних производа животињског порекла, репродуктивног материјала, хране за животиње, пошиљака мешовите хране која у свом саставу садржи производе животињског порекла, дијагностичких препарата и других производа који садрже елементе животињског порекла а којима се може пренети заразна болести животиња преко државне границе на граничном прелазу за друмски, железнички, речни или ваздушни саобраћај. Ветеринарско санитарна контрола  обухвата контролу безбедности и квалитета производа, хране и споредних производа животињског порекла, контролу услова транспорта животиња, хране, производа и споредних производа  животињског порекла, контролу међународних ветеринарских потврда о здравственом стању пошиљки, узимање узорака пошиљки производа животињског порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла и хране за животиње ради испитивања безбедности и квалитативне исправности, контролу угрожених и заштићених врста дивље фауне у међународном промету, обавља и друге послове из ове области.

Активност граничне ветеринарске инспекције одвија се на 17 граничних прелаза.

Стратегију преузети овде.