Све врсте поднесака који су прописани чланом 54. Закона о општем управном поступку ( „ Сл.лист СРЈ “ бр. 33/97 и 31/01 и „ Сл.гласник РС“ бр. 30/2010) подносе се искључиво у писменој форми преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, сваког радног дана у току радног времена у периоду од 7,30-15,30 часова а у складу са чланом 55 поменутог закона.

Издавање решења и осталих правних аката, у складу са чланом 71. Закона о општем управном поступку ( „ Сл.лист СРЈ “ бр. 33/97 и 31/01 и „ Сл.гласник РС “ бр. 30/2010) врши се поштом или преко службеног лица.

Пријем странака ће се вршити у заказано време након претходне најаве на телефоне: 011/2604-979 и 011/311-75-38

Сва Упутства о поступцима приликом регистрације ветеринарских субјеката можете погледати ОВДЕ.