У складу са члановима 84., 87. и 93. Законa о ветеринарству („Службени гласник РС“ бр. 91/05 и 30/10), прописани су:

Услови за промет – Животиња

1. Обележавање и регистрација животиња

Говеда, свиње, овце, козе и копитари на територији Републике Србије морају да буду обележени и регистровани,за извоз,као и при увозу, ако нису намењени за непосредно клање, а подаци о њиховом обележавању и кретању морају бити регистровани у Централној бази података о обележавању животиња.

Систем обележавања и регистрације животиња састоји се из следећих делова:

  1. Регистра газдинстава;
  2. обележене животиње;
  3. пасоша или другог идентификационог документа;
  4. регистара који се налазе на газдинству;
  5. Централне базе.

Обележавање говеда, свиња, оваца, коза и копитара врше ветеринарске амбуланте, ветеринарске станице и ветеринарске службе овлашћене за обележавање од стране Министарства.

Идентификациони документ је пасош или други документ који мора да прати говеда, овце, козе, свиње, копитаре, псе и мачке, а по потреби и остале животиње од рођења до смрти. За сваку обележену животињу се у складу са овим законом, Министарство издаје идентификациони документ.

2. Промет животиња

Животиња може да се стави у промет ако је обележена и регистрована и ако потиче из објеката или газдинстава регистрованих у Централној бази.

Животињу у промету мора да прати уверење о здравственом стању животињеиздато од стране ветеринарске станице, ветеринарске амбуланте, јавне ветеринарске станице, јавне ветеринарске амбуланте односно ветеринарске службе која је спровела Програм мера, на основу доказа о извршеним превентивним мерама и дијагностичким испитивањима животиња.

Животиње у промету мора да прати одговарајући идентификациони документ,а животиње које напуштају епизоотиолошку јединицу мора да прати и потврда о здравственом стању пошиљке у промету.

Уверење се неће издати ако је утврђено да у месту порекла животиње постоји заразна болест која се може пренети том врстом животиње, а потврда ако није извршен ветеринарско-санитарни преглед на месту утовара.

Уверење о здравственом стању животињеважи десет дана, а за пчелиње заједнице три месеца од дана издавања односно од дана продужења његовог важења.

Услови за промет – производа и хране животиског порекла, хране за животиње и споредних производа животиског порекла

Објекти у којима се производи, прерађује, складишти или обавља промет ових пошиљака морају бити регистровани или одобрени за извоз и уписани у Регистаре у складу са Поглављем X Закона о ветеринарству.

Сви објектиза гајење животиња, производњу, прераду, складиштење и промет морају бити под ветеринарско – санитарном котролом у унутрашњем и међународном промету.

Услови за извоз пошиљки

Поглавље XI Закона о ветеринарству

Пошиљке животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског пореклаи пратећи предмети који се извозе морају да имају:

1) Оригиналну Међународну ветеринарску потврду (сертификат) којом се потврђује:

  • да нема симптома болести животиње, појаве заразних болести животиња у објекту, на територији где је објекат лоциран или у земљи, које се овом пошиљком могу пренети на животиње или људе;
  • да су пошиљке производа и хране безбедне за исхрану људи;
  • да је храна за животиње безбедна за исхрану животиња и
  • споредни производи безбедни за даљу употребу;

2) документа, односно морају бити означене на начин тако да се може утврдити објекат из ког потичу и

3) имати одговарајући идентификациони документкада су у питању живе животиње.

За извоз угрожених и заштићених врста дивље фауне примењују се прописи о заштити животне средине.

Усклађивање сертификатаобавља МПТШВ Управа за ветерину, Одељење за међународни промет и сертификацију,у складу са међународним стандардима и смерницама, у складу са појединачним захтевима земља увозница, на захтев странке за усаглашавање извозних сертификата.Сертификати се израђују по врстама, сврси и намени, технолошком процесу и слично.

У прилогу је Tабела до сада усаглашених сертификата.

Надлежни ветеринарски инспекториздаје усаглашену Међународну ветеринарску потврду (сертификат)приликом утовара у месту порекла пошиљке, из извозно регистробаног или одобреног објекта који су под његовом контролом.Међународна ветеринарска потврда (сертификат)издаје се на штампаном обрасцу у складу са одговарајућим међународним стандардима или у складу са обрасцем који прописује земља увозница. Поступак издавања, као и евиденцију о издатим сертификатима прописан је  Правилником о начину и поступку издавања међународних ветеринарских потврда (сертификата) за пошиљке животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредне производе животињског порекла и пратећих предмета, као и евиденцији о издатим сертификатима („Службени гласнику РС”, број 76/10).

Међународна ветеринарска потврда мора да буде оригинална, издата на дан отпреме пошиљке и то за једну врсту животиња или производа и за једног примаоца и оверена на прописан начин, обележена серијским бројем, обавезно писана на српском језику и језику земље порекла, а за пошиљке у провозу може бити писана и на енглеском и на другим језицима који су службено прихваћени у међународном промету.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије

Управа за ветерину:

Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, Република Србија

E-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs

Одељење за међународни промет и сертификацију

Тел: (+381 11 3196 011) и (+381 11 2602 – 634)