Услови за увоз пошиљки

У складу са чланом 121. и 122. Закона о ветеринарству, увоз животиња може да се врши ако су испуњени прописани услови у погледу заштите здравља и добробити животиња Закон о добробити животиња, и ако су животиње обележене у складу са прописима земље извознице, односно земље порекла пошиљке. Увоз животиња може се одобрити и у случају да су примењени другачији поступци од прописаних, а за које надлежна служба земље извознице пружи научно засноване доказе о постизању једнаког нивоа заштите здравља који би се постигао применом поступака прописаних у Републици Србији.

Увоз производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског порекла и пратећих предмета одобрава се из објеката који испуњавају прописане услове, који су регистровани у ЕУ и који су под контролом надлежног органа. Министарство може одобрити увоз из других објеката када се утврди да су прописи, стандарди, производња и надзор које врши земља извозница истоветни прописима Републике Србије и да је обезбеђен једнак ниво заштите потрошача. Министарство може извршити преглед ради провере објеката. Трошкове прегледа сноси увозник.

Поступци званично прихваћени од релевантних међународних организација за утврђивање стандарда за заштиту здравља признају се за поступке који пружају једнак ниво заштите здравља, као и поступци прописани у Републици Србији.

Пошиљке животиња, производа животињског порекла и хране за животиње које се увозе или су у провозу(транзиту) морају да:

 • буду без заразних болести које се обавезно пријављују;
 • буду обележене на прописан начин;
 • имају оригиналну Међународну ветеринарску потврду (сертификат) издату и потписану од стране надлежног ветеринарског инспектора или овлашћеног ветеринара државе извознице или државе порекла;
 • бити обележене и праћене одговарајућим идентификационим документом када су у питању живе животиње;
 • да имају решење о утврђивању ветеринарско-санитарних услова за увоз или за провоз;
 • у зависности од природе заразне болести и могућег ризика не могу потицати из газдинства, подручја односно државе извознице нити бити у провозу кроз подручје или државу у којој постоји заразна болест која се обавезно пријављује.

Пошиљке хране животињског порекла које се увозе или су у провозу морају да:

 • буду безбедне по здравље људи;
 • имају оригиналну Међународну ветеринарску потврду (сертификат) издату и потписану од стране надлежног ветеринарског инспектора или овлашћеног ветеринара државе извознице или државе порекла;
 • имају решење о утврђивању ветеринарско-санитарних услова за увоз или за транзит;
 • буду обележене на начин тако да се може утврдити порекло и објекат у којима је производ и храна произведена.

 

Издавање решења са утврђеним ветеринарско санитарним условима за увоз или провоз

Увоз, односно провоз (транзит)пошиљки животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског порекла и пратећих предмета врши се на основу „Решења о утврђивању ветеринарско санитарних услова за увоз или за провоз пошиљака“, које издаје Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, у складу са чланом 124. Закона о ветеринарству.

Пре увоза/ провоза робе која подлеже ветеринарско-санитарној контроли, увозник је обавезан да поднесе захтев за издавање решења, таксиран прописаном таксом (FOLDER – Захтеви за увозно решење). Наведено решење издаје се по врстама животиња, производа, хране, хране за животиње и спореднихпроизводаживотињског порекла,за више пошиљака исте врсте, на период од 3 месеца и пре истека овог периода уз захтев за продужење може се продужити још за 3 месеца.

Решењем се утврђују ветеринарско-санитарне мере и услови за увоз и провоз пошиљака иутврђује да не постоје сметње за увоз и провоз тих пошиљакa. Решење за увоз, односно решење за провоз,издаје се:

 1. ако увоз животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског порекла и пратећих предмета није забрањен због здравственог стања животиња у земљи извозници односно земљи провоза;
 2. ако не постоји ризик по здравље животиња и здравље људи.

Анализом ризика утврђује се:

 1. намена за коју ће се користити наведена пошиљка;
 2. географске и друге карактеристике земље извознице односно земље провоза које утичу на појаву, ширење и опстанак болести;
 3. постојање подручја без заразних болести животиња;
 4. истоветност у раду ветеринарске службе земље извознице и ветеринарске службе у РС;
 5. истоветност мера у РСи земљи извозници односно у земљи провоза на сузбијању заразних болести животиња.

Решењем за увоз може се одредити да се накнадно спроведе лабораторијско и дијагностичко испитивање животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског порекла и пратећих предмета.Ако се ветеринарско-санитарном контролом утврди да су претходне пошиљке из земље извознице односно из одређеног објекта порекла биле безбедне за употребу и праћене исправним међународним ветеринарским потврдама, дозвола за увоз и промет издаје се без лабораторијске контроле пошиљки производа животињског порекла, хране животињског порекла или хране за животиње.Министар одређује врсте пошиљки из става 1. овог члана које подлежу издавању решења о утврђивању ветеринарско-санитарних услова за увоз или транзит.

Животиње, производи животињског порекла, храна животињског порекла, споредни производи животињског порекла, храна за животиње, ветеринарски лекови и медицинска средства и пратећи предмети подлежу ветеринарско-санитарној контроли на граничним прелазима. Увоз и провоз ових пошиљки може се вршити преко граничних прелаза на којима постоји организована ветеринарско-санитарна контрола.

Контрола на граничном прелазу обављају гранични ветеринарски инспектори и ветеринарски инспектори на месту истовара пошиљки.  Врсте пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начин вршења прегледа ових пошиљки  прописани су Правилником о врстама пошиљака које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и о начину обављања ветеринарскo-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима („Службени гласник РС”, број 56/10,110/21 и 66/22).

Некомерцијално кретање и увоз кућних љубимаца (паса, мачака, крзнашица, птица и др. кућних љубимаца)у Републику Србију, уз прописани сертификат у прилогу ПРАВИЛНИК о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке („Сл. гласнику РС” број 22/19).

Табела усаглашених услова за увоз и услова за увоз у процедури усаглашавања приказана је овде.

Царински орган не може оцаринити пошиљку пре него што гранични ветеринарски инспектор утврди да нема ветеринарско-санитарних сметњи за увоз или провоз те пошиљке и на одговарајући начин обележи Међународну ветеринарску потврду (сертификат).

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

Управа за ветерину:

Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, Република Србија

E-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs

Одељење за међународни промет и сертификацију

Тел: (+381 11 3196 011) и (+381 11 2602 – 498)