ИЗВОЗ У ЗЕМЉЕ ЧЛАНИЦЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Процедура регистрације, одобравање и стављање на листу за извоз у земље чланице Европске Уније обавља се преко Одeљење за ветеринарско јавно здравство, Управе за ветерину МПТШВ, Омладинских бригада бр.1 Н. Београд по прописаној процедури.

1.      објекат мора да испуњава ветеринарско-санитарне услове у складу са прописима Републике Србије, односно буде одобрен или регистрован за извоз;

2.      сертификација пошиљака и најава пошиљака за обкекте који су одобрени за извоз као и наја пошиљака у извозу се врши електронским путем TRACESили Trade Control and Expert System- Трговински надзор и стручни систем је мрежни алат за сертификацију пошиљака за које је надлежна ветерина, који Европска унија користи за контролу увоза и извоза живих животиња и производаживотињског порекла за тз. хармонизоване пошиљке. Његова мрежа спада у надлежност Европске комисије.Поред елекронске сертификације пошиљку обавезно прети и папирна форма сертификата оверена од надлежне ветеринарске инспекције.

3.      Пошиљке за које не постоји хармонизовани ветеринарски сертификат на нивоу ЕУ врши се билатерално усаглашавање са сваком земљом чланиницом ЕУ појединачно тј. између два надлежна органа при увозу или извозу.

На доле наведеном сајту можете проверити листу одобрених објеката Републике Србије из којих се може извозити у земље чланице ЕУ и то по врстама производних објеката и технолошком поступку обраде:

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm#

 

ИЗВОЗ У ЗЕМЉЕ ЧЛАНИЦЕ ЕВРОАЗИЈСКОГ ЕКОНОМСКОГ САВЕЗА(РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА; БЕЛОРУСИЈА, КАЗАХСТАН,JEРМЕНИЈА И КИРГИСТАН)

За извоз у земље чланице Евроазијског економског савеза (Руска Федерација, Република Белорусија,  Република Казахстан,  Република Јерменија и Киргиска Република у даљем тексту ЕЕС), потребно је испуњавати следеће услове:

4.      објекат мора да испуњава ветеринарско-санитарне услове у складу са прописима Републике Србије, односно буде одобрен или регистрован за извоз;

5.      да примењују стандарде ЕЕС, који су објављени на сајту – приказан доле,  по врсти објеката и роба (контролу примене стандарда обавља Комисија ветеринарских инспектора ЕЕС, уз претходну проверу комисије Управе за ветерину (УВ);

6.      захтев таксиран прописаном таксом подноси се Управи за ветерину, Одељењу за јавно ветеринарско здравље, Управе за ветерину МПТШВ, Омладинских бригада бр.1 Нови. Београд;

7.      за објекте који испуњавају горе наведене услове, Управа за ветерину поред гаранција, доставља  „Росељхознадзору“ Руске Федерације, ради провере и за стављање на листу објеката за извоз преведена документа на руски језик  и то: решење, записник ветеринарског инспектора  и чек листу (чек листа се не доставља за објекте који производе храну за животиње ). Преведена документа се достављају у два оригинална примерка. Такође документа треба доставити и скениране електронским путем. Ову процедуру обавља Одељење за међународни промет и сертификацију, Управе за ветерину (за ближе информације обратити се на телефон 011 311 76 30).

8.      захтев за доставу гаранција Руској Федерацији таксиран прописаном таксом подноси се Управи за ветерину, Одељењу за међународни промет и сертификацију, Управе за ветерину МПТШВ, Омладинских бригада бр.1 Нови. Београд;

Тек када објекат буде објављен на листи за извоз у ЕЕС,  може се обавити извоз само пошиљака по одобрењу, уз усаглашену Међународну ветеринарску потврду (сертификат) коју издаје надлежни ветеринарски инспектор који обавља контролу у објекту.Уколико је потребно издаје се и транзитни сертификат за провоз преко територије ЕУ.

Гост сертификација се обавља од стране овлашћене лабораторије и овлашћеног лица из ЕЕС, по производима,  на одређени период имора бити обновљена у том року. Иста се обавља у складу са прописима Евроазијског економског савеза.

Ради провере измена стандарда Евроазијског економског савеза неопходно је да проверите следеће сајтове где се објављује листа одобрених објеката и сертификата, као иизмене идопуне стандардaи то:

https://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/serbia

https://www.fsvps.ru/fsvps/importExport

www.fsvps.ru

Списак сертификата који су израђени за извоз у ЕЕС можете погледати на сајту

https://www.vet.minpolj.gov.rs/sr/tabela-izvoznih-sertifikata

Такође, за пошиљке је неопходна електронска најава  короз електронски систем најаве „Росељхознадзору“ Руске Федерације и најаве приспећа пошиљке на границе прве земље уласка на територију Евроазијског економског савеза (Руска Федерација, Република Белорусија,  Република Казахстан,  Република Јерменија и Киргиска Република).

 

ИЗВОЗ У НАРОДНУ РЕПУБЛИКУ КИНУ

Ради омогућавања извоза са Народном Републиком Кином, потписани су Протоколи о извозу говеђег меса, јагњећег меса, свињског меса и млека и производа од млека.

За извоз у Народну Републику Кину потребно је испуњавати следеће услове:

1.      објекат мора да испуњава ветеринарско-санитарне услове у складу са прописима Републике Србије, односно буде одобрен или регистрован за извоз;

2.      објекат мора да попуни упитник надлежног органа НР Кине (Генерална администрација царине-GAC-). Попуњени Упитник са свим додацима (на енглеском језику) се у два оригинална примерка доставља Управи за ветерину. Такође документа треба доставити и скениране електронским путем. Управа за ветерину документа званичним путем достављају надлежном органу НР Кине;

3.      објекат инспекцијски прегледа комисија надлежног органа НР Кине;

4.      уколико je објекатза производњу меса одговарајући, ставља се на листу објеката одобрених за увоз у Кину;

5.      извоз производа од млека је дозвољен из објеката који су регистровани у CHINA IMPORT ENTERPRISE REGISTRATION SYSTEM- CIFERсистему. За регистрацију и доставу податакaнеопходно је обратити се Одeљењу за ветеринарско јавно здравство.

ИЗВОЗ У УЈЕДИЊЕНЕ АРАПСКЕ ЕМИРАТЕ

Уколико објекат жели да извози на територију УАЕ мора да испуни наведене услове;

1.      објекат мора да испуњава ветеринарско-санитарне услове у складу са прописима Републике Србије, односно буде одобрен или регистрован за извоз.

2.      тек када објекат буде пријављен за извоз у Уједињене Арапске Емирате, може се обавити извоз само пошиљака по одобрењу, уз усаглашену Међународну ветеринарску потврду (сертификат) коју издаје надлежни ветеринарски инспектор који обавља контролу у објекту.

3.      сви објекти који желе да извозе у Уједињене Арапске Емирате без обзира на врсту производа животињског порекла који се користе за исхрану људи морају имати Халал сертификат, који је издат од стране Организације која је одобрена од стране надлежног органа Уједињених Арапских Емирата.

4.       објекат-кланица жели да извози месо у Уједињене Арапске Емирате мора да се обрати надлежном органу УАЕ (Ministry of Climate Change & Environment). На линку https://www.moccae.gov.ae/en/our-services/licensing/newislamicabattoire.aspx. се могу наћи информације, као и начин вршења пријаве. Инспекција надлежног органа УАЕ може доћи и проверити објекат.

5.       Када се ради о извозу производа од меса, листа одобрених објеката за производњу производа од меса не постоји. Објекат може извозити у УАЕ под условом да месо од ког је производ направљен потиче из одобрених кланица за увоз у УАЕ које су објављене на сајту надлежног органа https://www.moccae.gov.ae/en/our-services/approved-slaughterhouses.aspx.

 

ИЗВОЗ У ЗЕМЉЕ БЕЗ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА

 

Објекат мора да испуњава ветеринарско-санитарне услове у складу сапрописима Републике Србије, односно да буде одобрен или регистрован за извоз.

Државе као што су Сједиљене Америчке Државе, Канада, Аустралија, Нови Зеланд итд. захтевају посебна одобрења и процедуре извоза у складу са националним прописима.

За Босну и Херцеговину, Црну ГоруиМакедонију подноси се захтев таксиран прописаном административном таксом и копијом решања о регистрацији за извоз, са назнаком у које земље жели да извози пошиљке. Одељење за међународни промет исертификацију, Управе за ветерину доставља гаранцију за објекат надлежним службама.

Листа до сада објављених објеката за извоз:https://www.vet.minpolj.gov.rs/medjunarodni_odeljenje/sertifikacija/upustvo-izvoz.pdf

Листа усаглашених ветеринарских сертификата за извоз: https://www.vet.minpolj.gov.rs/medjunarodni_odeljenje/sertifikacija/upustvo-izvoz.pdf