Некомерцијално кретање кућних љубимаца

Некомерцијално кретање кућних љубимаца јесте свако премештање до пет кућних љубимаца који нису намењени за продају или други вид преноса трећим лицима, а које подразумева премештање кућних љубимаца, односно њихово уношење, транзит, изношење или поновно уношење на подручје Републике Србије, у пратњи власника или другог одговорног лица које је овлашћено од стране власника.
Контролу идентификације и пратеће документације некомерцијалног кретања кућних љубимацаобавља царински орган (Члан 128. Закона о ветеринарству « Сл.гласник РС бр. 91/05 и 30/10).
Услови за некомерцијално кретање кућних љубимаца дати су у Правилнику о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке «Сл.гласник РС» бр. 11/11Правилник о изменама и допунама правилника о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке «Сл.гласник РС» бр. 60/14 , Исправка правилника о изменама и допунама правилника о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке «Сл.гласник РС» бр. 65/14
Власник кућног љубимца (пса,мачке или крзнашице) или одговорно лице овлашћено од стране власника, сноси сву одговорност за испуњавање услова за унос у Р. Србију што значи да се мора сам распитати и сазнати који су то услови. Мора се проверити да ли је кућни љубимац на време вакцинисан, односно ревакцинисан, да ли поседује важећи пасош или ветеринарски сертификат. Приликом доласка на гранични прелаз, уколико  кућни љубимац не испуњава услове уласка, улазак у Р.Србију може бити одбијен, односно кућни љубимац ће бити враћен у земљу порекла или стављен у карантин. Власник животиње сноси све трошкове који су настали спровођењем  наведених мера. Уколико власник не може да плати трошкове, кућни љубимац може бити лишен живота на хуман начин као крајњи избор.
Услове по земљама можете погледати овде: