Кампања обележавања и регистрације говеда започета је 2003.године у оквиру пројекта финансираног од стране Европске агенције за реконструкцију.
Од почетка кампање обележавања и регистрације говеда па до данас, постигнути су следећи резултати:

 • више од 3.200.000 обележених говеда
 • више од 300.000 регистрованих газдинстава на којима се држе и чувају говеда
 • успостављање система контроле праћења кретања говеда
 • праћење података о спровођењу мера здравствене заштите животиња код говеда

У априлу 2008. године у Управи за ветерину, започет је пројекат финансиран од стране Европске уније “Техничка подршка систему обележавања и регистрације животиња у Републици Србији ”, који је успешно завршен у априлу 2010. године.

 Систем обележавања и регистрације говеда у потпуности усклађен са захтевима Европске уније

 • Нови Правилник о начину обележавања говеда и вођења евиденције о обележеним говедима
 • Унапређење Централне базе података
 • Инспекцијска контрола обележавања и регистрације говеда на основу анализе ризика
 • Приручници за ветеринарске станице
 • Приручници за власнике/држаоце говеда
 • Инструкције за ветеринарску инспекцију – инспекцијска контрола обележавања и регистрације говеда
 • Подизање свести о важности постојања система обележавања и следљивости животиња