1. Да ли сам у обавези да региструјем газдинство на којем се држе говеда, у Централној бази података Управе за ветерину?
  • Да, сва газдинства на којима се налазе животиње – привремено или трајно, морају бити регистрована у Централној бази података Управе за ветерину.
 2. Шта је то „ХИД“?
  • ХИД (енгл. Holding IDentification Number), је јединствени дванаестоцифрени број газдинства, под којим је газдинство регистровано у Централној бази – регистру газдинстава.
 3. Да ли су број пољопривредног газдинства – „БПГ“ и „ХИД“ исти бројеви?
  • Не, то су два различита броја. Број пољопривредног газдинства – „БПГ“, имају само регистрована пољопривредна газдинства, а „ХИД“ имају сва газдинства са животињама (говедима).
 4. Коме да се обратим ради регистрације газдинства и добијања ХИД броја?
  • Обратите се надлежном ветеринару тј. ветеринарској станици која спроводи послове по Програму мера здравствене заштите животиња у Вашем месту
 5. Коме да се обратим ради промене или ажурирања података о газдинству?
  • Захтев за промену или ажурирање података о газдинству подносите лично Регионалној канцеларији ветеринарске инспекције, на прописаном обрасцу, уз достављање свих потребних доказа за тражену промену.
 6. Где се налазе регионалне канцеларије ветеринарске инспекције, како да их контактирам?
  • Списак свих 25 регионалних канцеларија са адресама и бројевима телефона можете преузети са интернет страница Управе за ветерину. Преузми адресар РК овде.
 7. Да ли сва говеда на мом газдинству морају да буду обележена ушним маркицама?
  • Сва говеда старија од 20 дана морају бити обележена ушним маркицама и регистрована у Централној бази података Министарства, а у сваком случају пре напуштања газдинства на којем су рођена.
 8. Зашто је неопходно да сва говеда на мом газдинству буду обележена?
  • Обележавање говеда се врши у циљу омогућавања праћења кретања говеда ради спречавања ширења заразних болести, као и у циљу обезбеђивања следљивости у производњи и промету меса и млека.
 9. Ко спроводи обележавање и регистрацију говеда?
  • Обележавање и регистрацију говеда спроводе овлашћени ветеринари, односно одгајивачке службе и одгајивачи који поседују овлашћење за вршење послова обележавања и регистрације говеда.
 10. Да ли могу самостално да обележавам говеда на мом газдинству?
  • Да, такву могућност закон предвиђа, али тек након спроведене обуке и добијања овлашћења за обављање послова обележавања и регистрације животиња.
 11. Шта је то „Пријава догађаја“?
  • Сви догађаји на газдинству, као што су рођење / одлазак / долазак / угинуће / принудно клање/ губитак / крађа… и слично, подлежу обавези пријављивања путем обрасца „Пријава догађаја“.
 12. Где могу да преузмем или купим образац „Пријава догађаја“?
  • Образац „Пријава догађаја“ је саставни део „Регистра на газдинству“ – у облику картице на крају Регистра, а можете их набавити од надлежног ветеринара, наручити директно од Ветеринарске Коморе Србије, или преузети са интернет страница Управе за ветерину и самостално одштампати у 2 примерка. Преузми „Пријаву догађаја“ овде.
 13. Ако нисам у могућности да сам попуним „Пријаву догађаја“, да може да је за мене попуни надлежни ветеринар?
  • Да, то може за Вас урадити надлежни ветеринар, али у том случају сносите трошкове пружања те услуге у складу са ценовником ветеринарске станице.
 14. У којем временском року сам дужан да пријавим рођење телета?
  • Рођење телета сте дужни да пријавите у року од 7 дана од дана рођења телета.
 15. Да ли сам у обавези да пријављујем надлежном ветеринару и побачаје као и мртворођено теле?
  • Да, у обавези сте да пријавите надлежном ветеринару и побачаје, као и мртворођену телад ради евидентирања у Централној бази података. Управа за ветерину ће у таквим ситуацијама бесплатно испитати побачену или мртворођену телад на узрочнике заразних болести које могу изазвати побачаје.
 16. До које старости се мора извршити обележавање телади?
  • Телад се морају обележити до старости од 20 дана.
 17. Да ли могу сам да изаберем ушне маркице?
  • Да, можете сами изабрати произвођача ушних маркица. Обавестите надлежног ветеринара на време, како би могао да благовремено поручи ушне маркице од произвођача / дистрибутера ушних маркица.
 18. Колико кошта обележавање говеда?
  • Накнада за обележавање говеда у складу са тренутно важећом Одлуком, износи 300 динара. На износ Накнаде, потребно је додати цену ушних маркица и трошкове изласка на терен (што је варијабилни износ и зависи од изабране ушне маркице и удаљености газдинства).
 19. Шта је то Пасош за говеда?
  • Пасош за говече представља идентификациони документ говечета, и прати га током живота приликом кретања – сва кретања тј. промена газдинства на којем се говече налази, се уписују на полеђини Пасоша у за то предвиђена места.
 20. Ко штампа Пасош за говеда и за колико дана ћу га добити?
  • Пасоше за говеда штампа Управа за ветерину преко Регионалних канцеларија, сваког понедељка, за животиње обележене и регистроване у току претходне недеље. Ветеринарске станице преузимају Пасоше у Регионалној канцеларији, након чега их можете преузети од њих или сачекати да Вам их надлежни ветеринар достави.
 21. Колико кошта Пасош?
  • Трошкови издавања првог Пасоша су обухваћени износом накнаде за обележавање и регистрацију говеда
 22. Да ли смем да продам говече без Пасоша?
  • Не, не смете продати говече без Пасоша.
 23. Коме да се обратим у случају губитка Пасоша?
  • Дупликат Пасоша издаје Регионална канцеларија, на основу захтева који подносите лично.
 24. Колико кошта дупликат Пасоша и колико је времена потребно да се изда дупликат Пасоша?
  • Дупликат пасоша представља копију званичног документа за шта се плаћа административна такса по тарифном броју 13, у износу од 380,00 динара по једном дупликату. Дупликат се издаје у року од 1 радног дана од тренутка пријема захтева.
 25. Шта је то „Регистар на газдинству“?
  • „Регистар на газдинству“ је књига / документ, у који се уписују сви догађаји везани за говеда на газдинству као што су рођење / одлазак / долазак / угинуће / принудно клање / губитак / крађа… и слично. Из „Регистра на газдинству“ мора бити могуће утврдити која су говеда боравила на газдинству у последње 3 године.
 26. Колико кошта „Регистар на газдинству“?
  • Први „Регистар на газдинству“ је бесплатан за власнике газдинстава и уручује се власнику газдинства путем примопредајног записника. Том приликом се власник газдинства упознаје са обавезом и поступцима вођења „Регистра на газдинству“. У случају да сте попунили „Регистар на газдинству“, обратите се надлежном ветеринару.
 27. Да ли морам да водим „Регистар на газдинству“?
  • Да, у обавези сте да водите уредно и ажурно „Регистар на газдинству“.
 28. Ако нисам у могућности да сам водим „Регистар на газдинству“, да ли може надлежни ветеринар то да води за мене?
  • Да, „Регистар на газдинству“ може за Вас водити надлежни ветеринар, али у том случају сносите трошкове пружања те услуге у складу са ценовником ветеринарске станице.
 29. Да ли могу да водим „Регистар на газдинству“ у електронском облику?
  • Да, можете водити „Регистар на газдинству“ и у електронском облику, Електронску форму „Регистра на газдинству“ можете преузети са интернет страница Управе за ветерину. Преузми „Регистар на газдинству“ овде.
 30. Шта је то „праћење кретања“ говеда?
  • Сваки догађај који је везан за промену места на којем се говече налази, мора бити евидентиран у Централној бази података. Постоји различите врсте кретања: рођење / одлазак / долазак / угинуће / принудно клање / губитак / крађа… и слично.
 31. Коме пријављујем кретања говеда?
  • „Пријаве догађаја“ везане за кретање говеда подносите надлежном ветеринару, који ће оверити пријем „Пријаве догађаја“ и вратити Вам оверени примерак који ћете чувати у „Регистру на газдинству“.
 32. У којим роковима морам да пријављујем кретање говеда?
  • Одлазак говечета се пријављује у року од 24 часа пре одласка са газдинства, а долазак се пријављује у року од 7 дана од дана доласка говечета на газдинство. Губитак, угинуће и принудно клање се пријављују надлежном ветеринару у року од 7 дана.
 33. Да ли увек мора да се попуњава „Потврда за праћење кретање животиња“?
  • Да, неопходно је детаљно попунити „Потврду за праћење кретање животиња“, јер она служи као основ за унос података у Централну базу података.
 34. Где могу да преузмем или купим образац „Потврда за праћење кретање животиња“?
  • Образац „Потврда за праћење кретање животиња“ можете набавити код надлежног ветеринара, наручити директно од Ветеринарске Коморе Србије, или преузети са интернет страница Управе за ветерину и самостално одштампати у 4 примерка. Преузми „Потврду за праћење кретања“ овде.
 35. Ако нисам у могућности да сам попуним „Потврду за праћење кретање животиња“, да може да је за мене попуни надлежни ветеринар?
  • Да, то може за Вас урадити надлежни ветеринар, али у том случају сносите трошкове пружања те услуге у складу са ценовником ветеринарске станице.
 36. Шта да радим ако купац нема ХИД или не жели да упише своје податке у „Потврду за праћење кретања животиња“?
  • Таквој особи не смете продати говече, јер се на тај начин губи следљивост у промету. Продаја говечета особи која нема регистровано газдинство представља кажњиву радњу и за продавца и за купца.
 37. Где да чувам „Потврде за праћење кретања животиња“ за животиње које сам продао или купио?
  • Све „Потврде за праћење кретања животиња“ за купљене или продате животиње чувате у „Регистру на газдинству“ као доказ на основу којег сте у њега уписали промене.
 38. Ко на полеђини Пасоша уписује промену на мене и моје газдинство?
  • Промену газдинства на којем се налази говече, на полеђини Пасоша, уписује и оверава надлежни ветеринар приликом пријаве доласка говечета на газдинство а на основу обрасца „Пријава догађаја“ и 2. примерка „Потврде за праћење кретања животиња“.
 39. Ако животиња изгуби ушну маркицу, коме да се обратим?
  • Обратићете се у року од 7 дана надлежном ветеринару, који ће наручити дупликат ушне маркице од произвођача / дистрибутера ушних маркица.
 40. Колико кошта постављање дупликата ушних маркица?
  • Постављање дупликата ушних маркица је ветеринарска услуга која није обухваћена Одлуком о висини накнада за обележавање и регистрацију говеда и наплаћује се у складу са важећим ценовником ветеринарске станице која врши послове по Програму мера здравствене заштите животиња.
 41. Да ли морам да пријављујем надлежном ветеринару угинућа говеда?
  • Да, дужни сте да надлежном ветеринару, без одлагања, пријавите свако угинуће говеда.
 42. Говече ми је угинуло, коме да се обратим – ко уклања лешеве говеда?
  • Без одлагања се обратите надлежном ветеринару ради евидентирања угинућа и утврђивања узрока угинућа. Преузимање лешева говеда врши локална самоуправа преко зоохигијенских служби (сопствене или уговорене), а нешкодљиво уклањање лешева говеда се врши у неком од објеката за нешкодљиво уклањање – кафилерија, који су регистровани у Републици Србији.
 43. Зашто угинуло говече мора да буде упућено у кафилерију? Зашто не смем да га закопам сам?
  • Лешеви говеда се морају нешкодљиво уклонити у кафилеријама да би се спречило ширење заразних болести и могуће злоупотребе меса угинулих животиња. Поред тога, у лешевима говеда се налази „специфични ризични материјал“ који је могућ извор болести „лудих крава“ а који се не уништава биолошком разградњом леша, и из тих разлога није дозвољено закопавање лешева говеда.
 44. Зашто је обавезан преглед угинулог говечета?
  • Свако угинуће говечета представља могућу сумњу на појаву заразних болести. Из тих разлога се прегледом и издавањем потврде о прегледу, искључује сумња на заразну болест тј. потврђује да се не ради о болести чија се појава пријављује у складу са законом.
 45. Да ли морам да пријавим надлежном ветеринару крађу говеда?
  • Да, морате пријавити такву врсту „догађаја“ и надлежном ветеринару, и полицији, након чега ћете уз полицијски записник одјавити животињу у Регионалној канцеларији.
 46. Да ли смем да закољем теле/јуне/краву за потребе сопственог домаћинства?
  • Не, клање крупних животиња (говеда) није дозвољено ни у ком случају, чак ни за потребе сопственог домаћинства. Клање крупних животиња је дозвољено искључиво у одобреним објектима – кланицама. Клање говеда у домаћинству представља кажњиву радњу.
 47. Животиња се надула или крвари или је ударила струја, шта да радим – да ли смем да је „прикољем“?
  • Да, ситуације у којима је живот говечета непосредно угрожен, а иначе се ради о здравој животињи, се сматрају „принудним клањем“. У таквим ситуацијама можете „приклати“ тј. искрварити говече ради спречавања економске штете а труп животиње одмах однети у кланицу.
 48. Да ли морам да пријављујем надлежном ветеринару принудно клање говеда?
  • Да, морате одмах пријавити надлежном ветеринару принудно клање говеда, а труп принудно закланог говечета у најкраћем року однети у одобрени објекат – кланицу.
 49. Зашто мора да се труп принудно закланих говеда однесе у кланицу?
  • Труп се мора отпремити у кланицу ради вршења службене контроле принудно закланог говечета и процене употребљивости. Такође, ту започиње обавезно обележавање говеђег меса у промету.
 50. Крава/јуне/теле је поломило ногу, да ли смем да га „прикољем“?
  • Не, не смете га „приклати“ јер оваква ситуација није „принудно клање“. Надлежни ветеринар мора утврдити здравствени статус говечета и одредити да ли је говече могуће транспортовати у кланицу или не.
 51. Купио сам говече које није обележено, какав је поступак?
  • Куповина необележених говеда представља кажњиву радњу. Затечена Необележена говеда затечена на газдинству се решењем ветеринарске инспекције одмах стављају у карантин. Сви трошкови мера у карантину, у том случају, падају на Ваш терет.
 52. Купио сам говече која је обележено али нема пасош или уверење о здравственом стању, какав је поступак?
  • Промет говеда без прописане документације представља кажњиву радњу и евидентира се као „нелегална куповина“ у Централној бази. Говеда непознатог здравственог статуса затечена на газдинству се решењем ветеринарске инспекције одмах стављају у карантин. Сви трошкови мера у карантину, у том случају, падају на Ваш терет.
 53. Купио сам говече али продавац и ја нисмо попунили „Потврду за праћење кретања животиња“, какав је поступак?
  • У таквим случајевима није вођена прописана евиденција о куповини и продаји говеда ради праћења њиховог кретања, тј. није могуће утврдити ланац кретања. Није могуће урадити редован „долазак“ говечета на газдинство, па се оваква кретања у Централној бази евидентирају као „нелегална куповина“ и „нелегална продаја“
 54. Да ли ћу изгубити субвенције ако продам или купим говеда „на црно“?
  • Нелегална продаја и куповина говеда су кажњиве радње и представљају оправдани разлог за губитак субвенција, уз последично стављање газдинства у „пасиван статус“ на годину дана.
 55. Шта је то „Записник о активном надзору“ и зашто га надлежни ветеринар попуњава?
  • Ветеринарска станица је у складу са потписаним уговором обавезана на спровођење „активног надзора“ на сваком газдинству са говедима, најмање једном годишње. У записник о „активном надзору“ се уписује затечено стање на газдинству, везано за обележавање, регистрацију и праћење кретања животиња.
 56. Шта је то „Он-спот контрола“ и зашто се врши на мом газдинству?
  • „Он-спот контрола“ се спроводи на 3% газдинстава, а на основу анализе ризика тј. података у Централној бази. Ваше газдинство има евидентирану неку неправилност према критеријумима „анализе ризика“. Ветеринарски инспектор ће Вам указати на неправилности приликом службене контроле Вашег газдинства и наложити да неправилности отклоните.
 57. Желим да продам говече, шта ми је све од докумената потребно?
  • Да би продали говече, оно мора да буде обележено и регистровано, мора да поседује „Пасош за говеда“ и „Уверење о здравственом стању животиња“, а ако се упућује на територију друге општине – мора имати и „Уверење о здравственом стању пошиљке животиња у промету“.
 58. Ко су „трговци стоком“?
  • „Трговци стоком“ су физичка или правна лица која су регистрована у Централној бази података Управе за ветерину као специфичан тип газдинства, а у циљу прецизног праћења кретања говеда.
 59. Да ли „трговци стоком“ имају ХИД?
  • Да, сви „трговци стоком“ имају свој ХИД, иначе не би могли да се евидентирају као нови власник у „Потврди за праћење кретања животиња“.
 60. Да ли смем да продам говече „трговцу стоком“ са Косова и Метохије?
  • Да, уколико је „трговац стоком“ са Косова и Метохије регистрован у Централној бази података, и поседује оверену потврду о регистрацији газдинства са уписаним ХИД бројем.

Документ можете преузети овде