Развој система обележавања и регистрације животиња започет кампањом обележавања и регистрације говеда уз подршку пројекта финансираног од стране Европске уније “Систем обележавања и регистрације животиња у Републици Србији у складу са захтевима ЕУ” У децембру 2003. године. Доношењем Закона о ветеринарству прописана је обавеза обележавања и регистрације животиња што је чинило основ за даља подзаконска акта која би ближе прописивала начин обележавања животиња.
Главни корисници базе података су ветеринарске станице, ветеринарске амбуланте, ветеринарски инспектори и Управа за ветерину. Приступ бази података се може доделити и другим лицима на њихов захтев. Систем се заснива на уносу података (регистрација газдинстава, регистрација новообележених животиња, увезених животиња, праћење кретања животиња, задуживање ушних маркица, наручивање дупликата ушних маркица) и на претраживању података (претраживање регистрованих газдинстава, власника/држалаца животиња, животиња, листа животиња, праћења кретања, статискичких података).
Поред АИР система (систем за обележавање и регистрацију говеда, оваца и коза), Управа за ветерину поседују и информациони систем – ВетУп који садржи податке о ветеринарима, ветеринарским организацијама, ветеринарским инспекторима, пријавама и извештајима о кретању заразних болести, програмима вакцинације животиња које се спроводе у Србији и регистрованим објектима за држање животиња. Управа за ветерину је заједно са ветеринарским институтима развила и лабораторијски информациони систем (ЛИМС).
На унапређењу и побољшању функционалности система се свакодневно ради, као и на развоју нових софтверских решења, која ће у многоме олакшати одговоре на захтеве различитих врста корисника овог система.