Одгајивачке организације и физичка лица заинтересована за упис у Регистар овлашћених обележивача подносе захтев Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Управи за ветерину, ул. Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 108, 11070 Нови Београд.

Заинтересоване одгајивачке организације и физичка лица подносе следећу документацију:

 1. Попуњен захтев за упис у Регистар овлашћених обележивача (Формулар)
 2. Копија важећег решења о упису у Регистар одгајивачких организација (за одгајивачке организације)
 3. Уплатница на 330,00 динара административне таксе (Такса на захтев, по тарифном броју 1)
  • рачун 840-742221843-57
  • позив на број 97 број општине на којој се врши уплата
  • сврха плаћања: административна такса
  • прималац: Буџет Републике Србије
 4. Уплатница на 1660,00 динара административне таксе (Такса за упис у Регистар овлашћених обележивача, по тарифном броју 26 ст. 1)
  • рачун 840-742221843-57
  • позив на број 97 број општине на којој се врши уплата
  • сврха плаћања: административна такса за упис у Регистар
  • прималац: Буџет Републике Србије
 5. Уплатница на 4300,00 динара, на име трошкова обуке овлашћених обележивача
  • рачун 205 – 65958 94 Комерцијална Банка
  • позив на број – јединствени матични број грађана / кандидата
  • сврха плаћања: Трошкови обуке овлашћених обележивача
  • прималац: Институт за сточарство, Аутопут 16, Земун

Обука овлашћених обележивача ће се организовати у Институту за сточарство, Аутопут 16, Земун, а у складу са бројем пријављених кандидата.

Штампани и електронски материјал за обуку овлашћених обележивача обезбеђује Институт за сточарство.

Пријављене одгајивачке организације и физичка лица ће најраније 10 дана пре одржавања обуке бити обавештени телефонским путем о термину обуке.

Пожељно је да кандидати на обуку понесу лаптоп компјутер.

Све додатне информације заинтересоване стране могу добити на телефонe 01131328-33 и 064-8680031 или путем електронске поште draganaz@minpolj.gov.rs