Претходна најава:
Пошиљка која се увози у Републику Србију најављује се од лица  одговорног за пошиљку пре доласка на подручје Републике Србије (Правилник о начину и поступку пријављивања пошиљке за преглед, поступку и мерама за поступање са пошиљком којој је забрањен увоз «Сл.гласник РС» бр. 9/12).
Увоз живих животиња:
Увоз живих животиња мора бити најављен, од лица  одговорног за пошиљку, најкасније 24 сата пре очекиваног доласка на подручје Републике Србије, попуњавањем прве стране Заједничког ветеринарског улазног документа за животиње ЗВУД-Ж (Правилник о садржини и изгледу обрасца као и начину издавања заједничког ветеринарског улазног документа « Сл.гласник РС бр.» 70/10). Пошиљка живих животиња се претходно најављује писменим или електронским путем. Одмах након приспећа пошиљке на одређени гранични прелаз лице одговорно за пошиљку, поред обрасца заједничког ветеринарског улазног документа за животиње, подноси и захтев за ветеринарско санитарни преглед на меморандуму фирме.
Уз захтев и ЗВУД-Ж, подноси се и Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине за увоз, међународна ветеринарска потврда (сертификат), листа са идентификацијским ознакама за животиње, фактура, товарни листови и уплаћене таксе за ветеринарски преглед (Одлука о висини накнаде  за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у међународном промету Сл.гласник РС 8/06, 34/10 , Административне таксе).
Свака пошиљка живих животиња у увозу у Републику Србију мора бити подвргнута прегледу документације, идентификацији пошиљкеи физичком прегледу.
Када пошиљка животиња не испуњава услове за увоз гранични ветеринарски инспектор у договору са лицем одговорним  за пошиљку,одређује једну од следећих мера:
1) привремено одузимање животиња и њихово смештање у карантин или изоловање на граничном прелазу до добијања резултата анализе;
2) враћање животиња у земљу извозницу, ако здравствено стање животиња и услови за заштиту добробити животиња то допуштају.
Ако су здравствено стање животиња, односно услови за заштиту животиња такви да онемогућавају враћаљње пошиљке гранични ветеринарски инспектор одређује једну од следећих мера:
1)    Клање животиња на основу обављене службене контроле пре клања;
2)    Лишавање живота животиња на хуман начин и нешкодљиво
уништавање лешева.
Пошиљка која је без извршене ветеринарско санитарне контроле унета у Републику Србију, одузима се, а орган надлежан за послове ветеринарства одлучује о њеном уништењу или враћању у место порекла, односно земљу извозницу (Правилник о начину и поступку пријављивања пошиљке за преглед, поступку и мерама за поступање са пошиљком којој је забрањен увоз «Сл.гласник РС» бр. 9/12).
Трошкове настале у поступку враћања или нешкодљивог уништења пошиљке, сноси лице одговорно за пошиљку.
Транзит живих животиња:
Лице одговорно за транзит пошиљке животиња, подноси граничној ветеринарској инспекцији захтев за ветеринарско санитарни преглед пошиљке у транзиту , образац ЗВУД-Ж, Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине за транзит, међународну ветеринарску потврду(сертификат), листу са идентификационим ознакама за животиње, фактуру, товарне листове и уплаћене таксе за ветеринарско санитарни преглед.
Гранични ветеринарски инспектор одобрава транзит преко територије Републике Србије за пошиљке живих животиња :
1) које морају да буду без заразних болести које се обавезно пријављују и обележене   на прописан начин .
2) морају да имају оригиналну међународну ветеринарску потврду (сертификат), издату и потписану од стране надлежног ветеринарског инспектора или овлашћеног ветеринара  државе извознице или државе порекла;
3) морају бити  обележене и праћене одговарајућим идентификационим документом ;
4) морају да у имају решење о утврђивању ветеринарско-санитарних услова за транзит.
Гранични ветеринарски инспектор који одобрава транзит, обавештава граничног ветеринарског инспектора на одређеном излазном граничном прелазу о приспећу пошиљке у транзиту. Пошиљка живих животиња мора напустити територију Републике Србије у року од 24 сата након напуштања улазног граничног прелаза.
Увоз производа животињског порекла и хране за животиње:
Пошиљка производа која се увози у Републику Србију, најављује се од лица одговорног за пошиљку попуњавањем прве стране Заједничког ветеринарског улазног документа за производе ЗВУД-П. Пошиљка се претходно најављује писменим или електронским путем. Одмах након приспећа пошиљке на одређени гранични прелаз лице одговорно за пошиљку, поред обрасца заједничког ветеринарског улазног документа за производе, подноси и захтев за ветеринарско санитарни преглед на меморандуму фирме.
Уз захтев и ЗВУД-П, подноси се и Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине за увоз, међународна ветеринарска потврда (сертификат), произвођачке спецификације за производе, фактура, товарни листови и уплаћене таксе за ветеринарско – санитарни преглед (Одлука о висини накнаде  за извршене ветеринарско – санитарне прегледе пошиљки у међународном промету Сл.гласник РС 8/06, 34/10 Административне таксе).
Свака пошиљка у увозу у Републику Србију мора бити подвргнута  прегледу документације, идентификацији пошиљке и физичком прегледу по врсти производа према Правилнику о врстама пошиљака које подлежу ветеринарско – санитарној контроли и о начину обављања ветеринарскo-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима, „Сл. гласник РС“, бр. 56/10, (Инструкција о смањеној учесталости физичких прегледа пошиљака одређених производа који подлежу ветеринарском прегледу и контроли, при увозу у Р.Србију – број 323-07-9890/2009-05, од 15.12.2009 год.).
Када пошиљка производа животињског порекла и хране за животиње не испуњава услове за увоз гранични ветеринарски инспектор одређује једну од следећих мера:
1.     Забрани увоз и и у договору са лицем одговорним за пошиљку може да врати пошиљку са истог граничног прелаза на којем  је пошиљка ушла у  Републику Србију у земљу извоза и то у периоду од највише 60 дана од дана доношења решења о забрани увоза, користећи исту врсту превозног средства,под условом да је прибављена сагласност за враћање пошиљке од надлежног тела које је издало међународну ветеринарску потврду за ту пошиљку.
2.     Ако враћање пошиљке није могуће, уз сагласност лица одговорног за пошиљку, врши се нешкодљиво уништење те пошиљке у за то најближем објекту одобреном за нешкодљиво уништавање производа  животињског порекла и хране за животиње.
3.     Ако налаз овлашћене лабораторије за пошиљку хране животињског порекла показује да та пошиљка не испуњава услове у погледу безбедности за намену за коју је увезена,орган надлежан за послове ветеринарства може да одобри употребу, односно прописно оспособљавање те пошиљке за друге намене под условом да пошиљка није опасна по здравље животиња и људи
Пошиљка која је без извршене ветеринарско санитарне контроле унета у Републику Србију, одузима се, а орган надлежан за послове ветеринарства одлучује о њеном уништењу или враћању у место порекла, односно земљу извозницу (Правилник о начину и поступку пријављивања пошиљке за преглед, поступку и мерама за поступање са пошиљком којој је забрањен увоз «Сл.гласник РС» бр. 9/12)
Трошкове настале у поступку враћања или нешкодљивог уништeња пошиљке, сноси лице одговорно за пошиљку.
Транзит производа животињског порекла:
Лице одговорно за транзит пошиљке производа животињског порекла, подноси граничној ветеринарској инспекцији захтев за ветеринарско санитарни преглед пошиљке у транзиту  образац ЗВУД-П, Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине за транзит ако је потребно (Правилник о врстама пошиљака производа животињског порекла за које није потребно решење о ветеринарско санитарним условима које те пошиљке морају испуњавати приликом увоза и провоза, Службени лист СРЈ 2/96) међународну ветеринарску потврду(сертификат), произвођачке спецификације за производе, фактуру, товарне листове и уплаћене таксе за ветеринарско санитарни  преглед.
Гранични ветеринарски инспектор одобрава транзит пошиљке хране животињског порекла преко територије Републике Србије ако је:
1) пошиљка безбедна по здравље људи;
2) има оригиналну међународну ветеринарску потврду(сертификат);
3) има решење о утврђивању ветеринарско-санитарних услова за транзит – на основу наведеног Правилника;
4) обележена на начин тако да се може утврдити порекло и објекат у којима је производ и храна произведена.
Гранични ветеринарски инспектор који одобрава транзит, обавештава граничног ветеринарског инспектора на одређеном излазном граничном прелазу о приспећу пошиљке у транзиту, која мора напустити територију Републике Србије у року од 72 сата након напуштања улазног граничног прелаза.