OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna UPUTSTVA I ZAHTEVI ZA IZDAVANJE REŠENJA

Obaveštenje u vezi sa podnošenjem zahteva za uvoz

 Obaveštenje o novom Pravilniku o karantinu za uvezene životinje („Sl.Gl.RSˮ, broj 74/2018.),Dana 15.10.2018. godine stupio je na snagu P r a v i l n i k  o karantinu za uvezene životinje( „Sl.Gl.RSˮ, broj 74/2018.),čime je prestao da važi Pravilnik o uslovima i trajanju karantina za uvezene životinje („Službeni list SFRJˮ, broj 6/88).Članom 3. je propisano da se u  karantin  stavljaju životinje koje se uvoze radi uzgoja i reprodukcije i namenjene su za proizvodnju hrane, jaja za priplod i reproduktivni materijal.

Sve ostale životinje koje se uvoze u druge svrhe, se ne stavljaju u karantin, osim  ako je epizootiološka situacija u državiizvoznici takva da preti opasnost od unošenja zaraznih bolesti životinja ili ne postoje zvanični podaci o epizootiološkoj situaciji u državiizvoznici
 

Zahtev za izdavanje rešenja za uvoz proizvoda i hrane životinjskog porekla, sporednih proizvoda i hrane za životinje životinjskog porekla

Zahtev za izdavanje rešenja sa veterinarsko-sanitarnim uslovima za privremeni uvoz/izvoz životinja

Zahtev za izdavanje rešenja sa veterinarsko-sanitarnim uslovima za povraćaj pošiljaka
Zahtev za izdavanje rešenja sa veterinarsko-sanitarnim uslovima za tranzit životinja

Zahtev za izdavanje rešenja sa veterinarsko-sanitarnim uslovima za uvoz životinja

Zahtev za izdavanje izmene i dopune rešenja sa utvrđenim veterinarsko-sanitarnim uslovima za uvoz pošiljaka
Zahtev za izdavanje mišljenja naučno stručnog saveta

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional