Обавештење о новом Правилнику о карантину за увезене животиње ( „Сл.Гл.РСˮ, број 74/2018.),Дана 15.10.2018. године ступио је на снагу П р а в и л н и к  о карантину за увезене животиње( „Сл.Гл.РСˮ, број 74/2018.),чиме је престао да важи Правилник о условима и трајању карантина за увезене животиње („Службени лист СФРЈˮ, број 6/88).Чланом 3. је прописано да се у  карантин  стављају животиње које се увозе ради узгоја и репродукције и намењене су за производњу хране, јаја за приплод и репродуктивни материјал.

Све остале животиње које се увозе у друге сврхе, се не стављају у карантин, осим  ако је епизоотиолошка ситуација у државиизвозници таква да прети опасност од уношења заразних болести животиња или не постоје званични подаци о епизоотиолошкој ситуацији у државиизвозници.

Обавештење у вези са подношењем захтева за увоз
Упутство и образац захтева за издавање решења са утврђеним ветеринарско-санитарним условима за увоз споредних производа животињског порекла и хране за животиње животињског порекла које подлежу ветеринарско санитарној контроли на државној граници
Упутство и образац захтева за издавање решења са утврђеним ветеринарско-санитарним условима за увоз пошиљака производа и хране животињског порекла и мешовитих производа које подлежу ветеринарско санитарној контроли на државној граници
Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за привремени увоз/извоз животиња
Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за повраћај пошиљака
Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за транзит животиња
Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за увоз животиња
Захтев за издавање измене и допуне решења са утврђеним ветеринарско-санитарним условима за увоз пошиљака
Захтев за издавање мишљења научно стручног савета