ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ


Обавештавамо вас да почев од 18.05.2020. године подношења захтева Управи за ветерину ће се вршити путем поште или подношењем захтева на писарници Управа за заједничке послове републичких органа,Влада Републике Србије, Омладинских бригада бр.1 Нови Београд, електронско подношење захтева престаје на основу престанка важења вандредног стања у Републици Србији.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Почетна ПРОЦЕДУРА ИЗВОЗА

У складу са члановима 84., 87. и 93.  Законa о ветеринарству („Службени гласник РС“ бр. 91/05 и 30/10) , прописани су:

Услови за промет – Животиња

1. Обележавање и регистрација животиња

Говеда, свиње, овце, козе и копитари на територији Републике Србије морају да буду обележени и регистровани,за извоз,као и при увозу, ако нису намењени за непосредно клање, а подаци о њиховом обележавању и кретању морају бити регистровани у Централној бази података о обележавању животиња.

Систем обележавања и регистрације животиња састоји се из следећих делова:

  1. Регистра газдинстава;

  2. обележене животиње;

  3. пасоша или другог идентификационог документа;

  4. регистара који се налазе на газдинству;

  5. Централне базе.

Обележавање говеда, свиња, оваца, коза и копитара врше ветеринарске амбуланте, ветеринарске станице и ветеринарске службе овлашћене за обележавање од стране Министарства.

Идентификациони документ је пасош или други документ који мора да прати говеда, овце, козе, свиње, копитаре, псе и мачке, а по потреби и остале животиње од рођења до смрти. За сваку обележену животињу се у складу са овим законом, Министарство издаје идентификациони документ.

2. Промет животиња

Животиња може да се стави у промет ако је обележена и регистрована и ако потиче из објеката или газдинстава регистрованих у Централној бази.

Животињу у промету мора да прати уверење о здравственом стању животињеиздато од стране ветеринарске станице, ветеринарске амбуланте, јавне ветеринарске станице, јавне ветеринарске амбуланте односно ветеринарске службе која је спровела Програм мера, на основу доказа о извршеним превентивним мерама и дијагностичким испитивањима животиња.

Животиње у промету мора да прати одговарајући идентификациони документ,а животиње које напуштају епизоотиолошку јединицу мора да прати и потврда о здравственом стању пошиљке у промету.

Уверење се неће издати ако је утврђено да у месту порекла животиње постоји заразна болест која се може пренети том врстом животиње, а потврда ако није извршен ветеринарско-санитарни преглед на месту утовара.

Уверење о здравственом стању животињеважи десет дана, а за пчелиње заједнице три месеца од дана издавања односно од дана продужења његовог важења.

Услови за промет – производа и хране животиског порекла, хране за животиње и споредних производа животиског порекла

Објекти у којима се производи, прерађује, складишти или обавља промет ових пошиљака морају бити регистровани или одобрени за извоз и уписани у Регистаре у складу са Поглављем X Закона о ветеринарству.

Сви објектиза гајење животиња, производњу, прераду, складиштење и промет морају бити под ветеринарско – санитарном котролом у унутрашњем и међународном промету.

Услови за извоз пошиљки

Поглавље XI Закона о ветеринарству

Пошиљке животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског пореклаи пратећи предмети који се извозе морају да имају:

1) Оригиналну Међународну ветеринарску потврду (сертификат) којом се потврђује:

  • да нема симптома болести животиње, појаве заразних болести животиња у објекту, на територији где је објекат лоциран или у земљи, које се овом пошиљком могу пренети на животиње или људе;

  • да су пошиљке производа и хране безбедне за исхрану људи;

  • да је храна за животиње безбедна за исхрану животиња и

  • споредни производи безбедни за даљу употребу;

2) документа, односно морају бити означене на начин тако да се може утврдити објекат из ког потичу и

3) имати одговарајући идентификациони документкада су у питању живе животиње.

За извоз угрожених и заштићених врста дивље фауне примењују се прописи о заштити животне средине.

Усклађивање сертификатаобавља МПТШВ Управа за ветерину, Одељење за међународни промет и сертификацију,у складу са међународним стандардима и смерницама, у складу са појединачним захтевима земља увозница, на захтев странке за усаглашавање извозних сертификата.Сертификати се израђују по врстама, сврси и намени, технолошком процесу и слично.

У прилогу је Tабела до сада усаглашених сертификата.

Надлежни ветеринарски инспекториздаје усаглашену Међународну ветеринарску потврду (сертификат)приликом утовара у месту порекла пошиљке, из извозно регистробаног или одобреног објекта који су под његовом контролом.Међународна ветеринарска потврда (сертификат)издаје се на штампаном обрасцу у складу са одговарајућим међународним стандардима или у складу са обрасцем који прописује земља увозница. Поступак издавања, као и евиденцију о издатим сертификатима прописан је  Правилником о начину и поступку издавања међународних ветеринарских потврда (сертификата) за пошиљке животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредне производе животињског порекла и пратећих предмета, као и евиденцији о издатим сертификатима („Службени гласнику РС”, број 76/10).

Међународна ветеринарска потврда мора да буде оригинална, издата на дан отпреме пошиљке и то за једну врсту животиња или производа и за једног примаоца и оверена на прописан начин, обележена серијским бројем, обавезно писана на српском језику и језику земље порекла, а за пошиљке у провозу може бити писана и на енглеском и на другим језицима који су службено прихваћени у међународном промету.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије

Управа за ветерину:

Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, Република Србија

E-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs

Одељење за међународни промет и сертификацију

Тел: (+381 11 3196 011) и (+381 11 2602 – 634)

 

RASFF

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional