TRACES

(trade control and expert system)

Поступак електронског праћења свих пошиљака приликом увоза/ провоза/ извоза у/преко/из РС у/преко/из ЕУ (TRACES – Систем контроле промета пошиљака) који се врши у складу са Приручником Европске Комисије.

TRACES обухвата: сертификацију и мониторинг пошиљака животиња у промет између земаља чланица ЕУ; сертификацију и мониторинг пошиљака животиња и производа животињског порекла у промет између трећих и земаља чланица ЕУ; издавање сертификата од стране трећих земаља;

Апликацији TRACES-а се приступа преко интернет странице. Апликацији може приступити:

  • Овлашћени државни администратор (овлашћење му додељује особа одговорна за TRACES у Бриселу);
  • Централни надлежни орган који надгледа цео процес TRACES-а, али који нема овлашћење да учествује у процесу сертификације (овлашћује га државни администратор);
  • Локални надлежни орган (надлежни ветеринарски инспектор) који врши поступке електронског издавања сертификата и проверу података приликом извоза које уносе економски оператери у ЕУ извозно одобреним објектима (овлашћује га државни администратор);
  • Економски оператер у ЕУ извозно одобреном објекту (овлашћује га локални надлежни орган);
  • Код контроле увоза/ провоза пошиљака са територије ЕУ, овлашћени су за контролу и уношење ЗВУД-ова  гранични ветеринарски инспектори (овлашћује га државни администратор);
  • Особе одговорне за пошиљку у РС су шпедиције које овлашћује ГВИ;

Након  само две обуке одржане у Републици Србији, Управа за ветерину МПТШВ Републике Србије  je успешно почела да примењује TRACES систем.

Од почетка 2012. године до данас је одржано укупно  12 обука. Од тога 9 обука је одржано у ЕУ извозно одобреним објектима (SQUADRA, KOTEKS VISCOFAN, YUHOR, FARMINA PET FOODS, NESTLE ICE CREAM, DAFAR, LEBOX LEDER, STOKOIMPEKS), у којима су отворени оперативни налози за рад у TRACES систему за надлежне ветеринарске инспекторе и економске оператере у објектима и током којих је обучено укупно 29 економских оператера и 47 надлежних ветеринарских инспектора.

Такође је Управа за ветерину МПТШВ РС одржала обуке везано за TRACES систем и граничним ветеринарским инспекторима и то укупно 3 обуке (ГВИ Хоргош, ГВИ Батровци, ГВИ Ватин), током којих је обучено укупно 13 граничних ветеринарских инспектора. Обучени ветеринарски инспектори и економски оператери у ЕУ извозно одобреним објектима успешно уносе пошиљке у TRACES систем, као и гранични ветеринарски инспектори који су успешно савладали уношење ЗВУД-ова (заједничких ветеринарских улазних докумената) у TRACES систем.

Обавештење за субјекте у пословању храном и храном за животиње
Инструкција о начину издавања међународних ветеринарских потврда (сертификата) за извоз пошиљака у земље европске уније у систему електронске сертификације (TRACES)
Измена инструкције о начину издавања међународних ветеринарских потврда (сертификата) за извоз пошиљака у земље европске уније у систему електронске сертификације (TRACES)