СПИСАК МЕЂУНАРОДНИХ ВЕТЕРИНАРСКИХ ПОТВРДА – ПРЕСЕК 19.10.2021.године

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПРИМЕНЕ И ИЗДАВАЊА 

 

У прилогу 1. приказана је табела важећих сертификата која је састављена  из два дела:

  1. – део табеле са ознакомСертификати за земље ван ЕУ и САД – односи се на досад усаглашене сертификате за извоз у земље ван ЕУ и САД, који су обележени бројем VS40/број сертификата  и ознака земље извоза, односно на језику земље извоза (на пр. VS -40/2 (MK) – односи се на сертификат Ветеринарско здравственог уверења за извоз копитара у Македонију). Поред тога у I. делу  приказани су још увек важећи сертификати из Правилника о начину утовара, претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, условима које мора испуњавати превозно средство, хигијенско техничким условима које мора испуњавати пошиљка и обрасци уверења о здравственом стању пошиљака („Службени лист СФРЈ“ бр. 69/90), означени у италику и носе нове бројеве, а стари бројави су приказани у делу табеле са ознаком „број из правилника“ на крају табеле.

Наведене измене бројева извршене су из разлога разврстаности по групама: животиње, производи животињског порекла, храна, храна за животиње и други производи за које је обавезно издати Међународну ветеринарску потврду(сертификат) при извозу.

У II. делу табелеСертификати за земље ЕУ и САД –  уписани су сертификати који су израђени и усаглашени са прописима ЕУ.

Сви хармонизовани сертификати на нивоу Европске уније штамапају се из система TRACES.

Сертификати који нису хармонизовани на нивоу Европске уније (вуна, птице за изложбу, итд) се и даље наручују у Управи за ветерину.

Сертификати за кућне љубимце се наручују у Управи за ветерину. Сертификат мора бити написан на језику прве земље уласка у ЕУ.

Сертификати означени бројном и словном ознаком и серијским бројем, наручују се преко шефова одсека ветеринарске инспекције у Окрузима у Управи за ветерину, док се израда и дозвола обележавања и дистрибуције врши у Одељењу за међународни промет и сертификацију, Управи за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Посебно одобрење за сваки усаглашени сертификат  потписује и одобрава Директор Управе за ветерину.

 

Важне напомене:

 

  1. 1. Израђен је сертификат за извоз сировина за исхрану животиња неживотињског порекла у Молдавију назива „Здравствени сертификат за извоз сировина за исхрану животиња неживотињског порекла из Републике Србије у Молдавију “ под бројем VS-40/31c (MD).

2.Израђен је нови сертификат за извоз МСМ и млевеног меса ћурака у Македонију назива „Ветеринарски здравствени сертификат за млевено месо пореклом од ћурки (1)  и механички сепарисано месо живине (POU-MI/MSM) за увоз у Републику Северну Македонију“ под бројем VS-40/17-а (МК).

 

  1. Израђен је нови сертификат за извоз оваца и коза за клање у Либан “ Ветеринарски сертификат за извоз оваца и коза за клање под бројем VS-40/5-b (LB).
  2. Израђене су нове додатне гаранције за болест плавог језка за извоз говеда за клање VS-40/3-b (МЕ) и и оваца и коза за клање VS-40/5-b (МЕ) у ЦрнуГору. Досадашња додатна гаранција престаје да важи.
  3. Израђен је сертификат за извоз мешовитих производа у Украјину назива „Међународни сертификатза увоз (пријем) на царинско подручје Украјине мешовитих производа(1), намењених за исхрану људи“ под бројем VS-40/ 23 (UA).
  4. Израђен је сертификат за извоз конзервиране хране за кућне љубимце у Украјину назива „Међународни сертификатза увоз (пријем) на царинско подручје Украјине конзервиране хране за кућне љубимце (1)“ под бројем VS-40/ 31-b (UA).

 

 

  1. Обрасци уверења у табели су означени подвученом цртом.

 

Постојећи обрасци уверења који су преведени на још неки језик, означени су подвученом цртом у рубрици „образац“ (који означава број модела), односно то је образац који је већ израђен и приказан у претходним упутствима.

Уколико не успете да растумачите наведене обрасце или приказану табелу, пре издавања сертификата, треба да се информишете у Министарству  пољопривреде, шумарства и водоприврере – Управи за ветерину, телефон 011 2602634, ради добијања адекватних обавештења.