Захтев за издавање дозволе за окупљање животиња
Захтев за издавање сертификата за некомерцијални извоз кућних љубимаца
Захтев за издавање решења за коришћење животиња ради производње филмова реклама и других дела на филмској траци,видео траци и другим носачима слике и тона
Захтев за издавање сертификата за извоз живих животиња
Захтев за издавање сертификата за извоз производа животињског порекла
Захтев за издавање сертификата за извоз хране животињског порекла
Захтев за издавање сертификата за извоз хране за животиње
Захтев за издавање сертификата за извоз споредних производа животињског порекла
Захтев за достављање главне документације места производње(СМФ)
Захтев за издавање потврде о здраственом стању пошиљке животиња у промету ван епизоотиолошке јединице