Извршена инспекцијска контрола прихватилишта за напуштене животиње у Пожеги

У последњих неколико месеци Управа за ветерину као орган у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС трпи велики притисак од стране удружења за заштиту животиња и  грађана као појединаца да се у прихватилишту/ азилу за напуштене животиње у Пожеги предузму радње у складу са надлежношћу.

Ветеринарска инспекција како са локалног, регионалног а 09.05.2013. године и са централног нивоа извршила је службену контролу у предметном азилу ценећи захтеве из достављених пријава.

Прихватилиште за напуштене животиње у Пожеги регистровано је у складу са Правилником о условима и мерама за хумано хватање и уништавање паса и мачака луталица („Сл.гласник РС“, број 29/94). Усаглашавањем са тековинама ЕУ, Управа за ветерину је донела Закон о добробити животиња и на основу њега подзаконски акт Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње („Сл.гласник РС“, број 19/2012). Наведено прихватилиште односно Општина Пожега  није поднела захтев према Управи за ветерину ради усклађивања са наведеним Законом и Правилником, како је прописано Законом о ветеринарству („Сл.гласник РС“, број 91/2005 и 30/2010) и Законом о комуналној делатности , што је и наложила ветеринарска инспекција.

Инспекцијским контролама је и записнички констатовано  да у моментима контроле објекат за смештај животиња испуњава све опште и посебне услове наведеног правилника, да се у објекту води појединачна евиденција за сваког уведеног пса са детаљним описом животиње, поступком са њим и фотографијом приликом пријема. Сви пси су подвргнути ветеринарском клиничком прегледу, у случају болести лечењу , хирушки опсервирани и имунолошки заштићени. Све наведене послове ветеринарске делатности спроводи ветеринарска организација са којом је азил уговорно везан, и о томе се води обавезна ветеринарска евиденција.

Животиње се лишавају живота у складу са чланом 15. Закона о добробити животиња, искључиво на основу мишљења и одлуке стручног лица/ветеринара: ако је животиња повређена, неизлечиво болесна, телесно деформисана или на други начин патолошки онеспособљена тако да опоравак није могућ, а живот за њу представља бол, патњу, страх и стрес, применом регистрованог препарата, уз пратећу документацију од пријема до испоруке лешева кафилерији. О свему се воде записи.

Сви наводи из пристиглих пријава, фотографије и снимци нису на лицу места констатовани. У жељи да се постојећи проблем реши Управа за ветерину ће по службеној дужности покренути поступак  и тражити учешће Министарства унутрашњих послова ради предузимања радњи из надлежности како би се сузбила евентуална кривична дела  у поступању са животињама или утврђивања давања лажних изјава.