Јавна набавка добара – Вакцина против болести квргаве коже говеда

Дана 13.03.2017. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке добара – Вaкцина прoтив болести квргаве коже говеда, број 404-02-105/2017-05.