Јавна набавка мале вредности – Униформе за граничне ветеринарске инспекторе – ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Дана 12.05.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Униформе за граничне ветеринарске инспекторе, број 404-02-197/2016-05.

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти oвдe.

Кoнкурснa дoкумeнтaциja мoжe сe прeузeти oвдe.

Одлука о обустави поступка може се преузети овде.

Обавештење о обустави поступка може се преузети овде.