Јавна набавка у отвореном поступку услуга – Израда пасоша за говеда и кућне љубимце

Дана 25.05.2015. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке – Израда пасоша за говеда и кућне љубимце, број 404-02-248/2017-05.