Јавна набавка у отвореном поступку – услуге превођења

Дана 22.06.2017. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке у отвореном поступку – услуге превођења, број 404-02-309/2017-05.