Јавна набавка услуга – одржавање и развој софтверских апликација информационог система (AIMCS, VetUp, BI)

Дана 19.10.2017. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке услуга – одржавање и развој софтверских апликација информационог система (AIMCS, VetUp, BI), број 404-02-88/2017-05.

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти oвдe.

Кoнкурснa дoкумeнтaциja мoжe сe прeузeти oвдe.

Питање и одговор

Питања и одговори

Измена конкурсне документације  овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда може се преузети овде.

Питања и одговори

Одлука о обустави поступка ЈН-О17/2017 може се преузети овде.

Обавештење о обустави поступка ЈН-О17/2017 може се преузети овде.