Јавна набавка услуга – Систематски преглед запослених

Дана 30.06.2017. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке услуга – Систематски преглед запослених, број 404-02-219/2017-05.

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти oвдe.

Кoнкурснa дoкумeнтaциja мoжe сe прeузeти oвдe.

Измена конкурсне документације може се преузети овде.

Питања и одговори

Питања и одговори 1

Одлука о додели уговора може се преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.