Јавна набавка услуга – Штампање образаца за потребе ветеринарске инспекције

Дана 26.09.2017. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке услуга – Штампање образаца за потребе ветеринарске инспекције, број 404-02-53/2017-05.

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти oвдe.

Кoнкурснa дoкумeнтaциja мoжe сe прeузeти oвдe.

Питање и одговор

Одлука о додели уговора може се преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.