ОБУКА ВЕТЕРИНАРСКИХ ИНСПЕКТОРА О СПРОВОЂЕЊУ СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА ДОБРОБИТИ ФАРМСКИХ ЖИВОТИЊА, УСЛОВИ И ИНДИКАТОРИ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНE, УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ  у складу са Акционим планом и преузетим обавезама  у поступку придруживања  ЕУ  формирала је Радну групу са задатком спровођења Обука ветеринарских инспектора у Републици Србији у области добробити фармских животиња, а  ради успостављања системског надзора и контроле и примену Закона о добробити животиња.

За  потребе успостављања системске инспекцијеске контроле и усвојеног Годишњег плана рада ветеринарске инспекције за 2015.годину донета је Директива 323-06-7848/14-05 као и Стандардна оперативна процедура – СОП „Службена контрола испуњености услова добробити животиња на газдинствима на којима се држе и узгајају производне животиње“.

Обука се одржава на територији Републике Србије према Плану обуке од 09.03.2015. године. За потребе исте припремљене се Чек листе, Протоколарне оценске листе, Упутства за примену истих као и Обрасци извештавања. Поред теоретског дела  у оквиру обуке спроводи се и практични део на одобреним фармама. Обуку спроводе представници Одељења ветеринарске инспекције, Одељења за здравствену заштиту, добробит и следљивост животиња и представник Организације за бригу о животињама „ORCA”. Будући носиоци службених контрола добробити фармских животиња су ветеринарски инспектори – „тренери“ који су у периоду 2012.-2014.  прошли низ обука у оквиру Твининг пројекта, TAIEX и Организације „ORCA“ у срадњи са Универзитетом у Бристолу.

Дана 25. и 26.03.2015.год. у Нишавском управном округу организована је и одржана обука  ветеринарских инспекторе Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког и Пчињског управног округа.

Дана 01. и 02.04.2015.год. у Поморавском и Зајечарском управном округу организована је и одржана обука ветеринарских инспектора у ова два округа и за инспекторе Борског и Шумадијског округ.