Одељење за добробит животиња обавља послове који се односе на:

  • праћење добробити животиња и припрему смерница из области добробити и доброг поступања са животињама;
  • прописивање ветеринарско санитарних услова у објектима у којима се држе, узгaјajу, и врши промет животиња;
  • вођење регистра објеката у којима се држе и узгајају животиње и врши промет животиња;
  • учествовање у припреми и реализацији пројеката за области добробити животиња;
  • обавља и друге послове из ове области.