Ветеринарска делатност

Захтев за утврђивање услова за обављање делатности ветеринарских амбуланти,станица и клиника и упис у регистар правних лица и предузетника за обављање ветеринарске делатности
Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање делатности лабораторија и упис у регистар правних лица и предузетника за обављање ветеринарске делатности
Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање делатности центара за репродукцију животиња и вештачко осемењавање и упис у регистар правних лица и предузетника за обављање ветеринарске делатности
Захтев за издавање дозволе за производњу лека и упис у регистар издатих дозвола за лек у ветеринарској медицини
Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање делатности вршења услуга дезинфекције,дезинсекције и дератизације у ветеринарству и упис у регистар одобрених објеката
Захтев за издавање дозволе и упис у регистар издатих дозвола за промет на велико лекова који се употребљавају у ветеринаркој медицини
Захтев за поверавање појединих стручних послова ветеринарске инспекције ветеринарским станицама
Захтев за упис правних и физичких лица односно предузетника у регистар за огледе на животињама
Захтев за утврђивање испуњености услова за добробит животиња у зоолошком врту прихватилишту односно одгајалишту за дивље животиње
Захтев за брисање из регистра објеката који обављају ветеринарску делатност производњу и промет лекова на велико и медицинских средстава за употребу у ветерини и услуге дезинфекције дезинсекције и дератизације
Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање делатности ветеринарских апотека и упис у регистар правних лица и предузетника за обављање ветеринарске делатности

Добробит животиња

Фарме (осим кокошака носиља)
Фарме кокошака носиља
Инкубаторске станице
Извозни контролни број
Сабирни центри, сточне пијаце, откупна места
Рибњаци
Прихватилишта, пансиони и одгајивачнице
Упис у регистар за огледе на животињама