Обавештење поводом захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Дана 11.05.2021. године, преко Писарнице Управе за заједничке послове републичких органа,
Управа за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде примила је 126
истоветних Захтева за информацијама од јавног значаја, послатих од стране различитих
физичких лица