Претходно обавештење за јавну набавку – услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова можете преузети овде.

На основу члана 30. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр.79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и […]

Јавна набавка – услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова

Претходно обавештење за јавну набавку – услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова можете преузети овде. Facebook Twitter Linkedin Email

Јавнa набавкa услуга – реализације Плана и Програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње

Управа за ветерину – Министарства пољопривреде и заштите животне средине, покренула је дана 05.02.2016. године, поступак јавнe набавкe услуга –  реализације Плана и Програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других […]

Јавна набавка мале вредности услуга – Преводилачке услуге

Дана 16.11.2015. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности услуга – Преводилачке услуге, број 404-02-432/2015-05. Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти oвдe. Кoнкурснa дoкумeнтaциja мoжe сe […]