Јавна набавка у отвореном поступку – услуге превођења

Дана 02.03.2017. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке у отвореном поступку – услуге превођења, број 404-02-106/2017-05. Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa мoжe сe прeузeти oвдe. Кoнкурснa дoкумeнтaциja мoжe сe […]

Извештај о извршеном инспекцијском надзору по налогу управе за ветерину у објекту ПД ,,Мачва” доо кланица Шабац

Након извршене службене контроле и надзора  у објекту ПД ,,МАЧВА”ДОО кланица Шабац и утврђених озбиљних недостатака по питању просторија и опреме у кланици, дана 28.02.2017. године ветеринарска инспекција донела је Решење […]